เห็นมา เขียนไป วันที่ 12 ตุลาคม 2562

โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “ พจนศิลป์ ” ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)


หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยเกิดพัฒนาในด้านต่างๆมากมาย ทำให้วิถีการดำรงชีวิตของชาวไทยเปลี่ยนไป มีวัตถุอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น ต่างคนต่างใช้ชีวิตในรูปแบบของตนเอง จึงทำให้ความร่วมมือร่วมแรงในการทำประโยชน์เพื่อสังคมลดน้อยลง มีเพียงบางเบาในมุมต่างๆของสังคม ซึ่งเราจะทำอย่างไรให้พลังแห่งความร่วมมือของคนในสังคมสรรค์สร้างประโยชน์เพื่อความยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรวมพลังเพื่อสังคม

2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปลูกฝังจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในสังคม

3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการสื่อสารที่เป็นประโยชน์

4. เพื่อสร้างพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดที่สร้างสรรค์ อย่างถูกวิธี

5. เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนการพัฒนาจิตสำนึกความสามัคคี เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน


กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา


ช่องทางการส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน

1. นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดเพศและอายุ

2. ส่งคลิปวีดีโอการพูดใน หัวข้อ “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาชาติให้ยั่งยืน” ความยาวไม่เกิน 2 นาที

3. ส่งคลิปวีดีโอมาที่หน้ากิจกรรมของ Facebook พจนศิลป์ พร้อมส่งชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อและมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่ท่านกำลังศึกษามาที่กล่องข้อความ Facebook พจนศิลป์

4. จำกัดสิทธิ์ให้ 1 คน สามารถร่วมส่งได้ 1 คลิปเท่านั้น

5. ส่งคลิปวีดีโอภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 – 13 พฤศจิกายน 2562

6. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook พจนศิลป์


การคัดเลือก

1. คัดเลือกคลิปวีดีโอเพื่อออกอากาศในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.30 น. จำนวน 20 คลิป โดยคลิปที่ได้รับการออกอากาศจะได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท

2. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เพื่อแข่งขันในรอบสุดท้าย จำนวน 20 คน สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชน จะนับคะแนนจากยอดShare สูงสุดถึงเวลา 12.00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทาง Facebook พจนศิลป์

3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย 20 คน จะได้เข้าร่วมการฝึกอบรม (Workshop) ทักษะการพูดจากวิทยากรในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อหน้าคณะกรรมการในวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกกายน 2562 ที่ชั้น 1 ลานอีเดน1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

4. ผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดนำชื่อ-นามสกุล ตลอดจนภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในขณะเข้าร่วมการประกวด สามารถนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

5. คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมการประกวดใดๆ และการมอบของรางวัล ที่เห็นว่าการสมัครไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไข หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทำลายการประกวด ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจาณาไม่ให้ผู้นั้นร่วมการประกวด และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกกฎกติกาของการประกวดเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-201-6470


กติกาการตัดสิน

1. เนื้อหาที่นำเสนอ (30 คะแนน)

- การจัดลำดับเนื้อหา

- ความเที่ยงตรงต่อเวลา

- คุณค่าของเนื้อหา

2. การใช้ภาษา (30 คะแนน)

- ภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา

- ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง และการเลือกใช้คำ

- สำนวนโวหาร

3. มีความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)

4. บุคลิกภาพการแสดงออก (20 คะแนน)


ประเภทรางวัล

รางวัลชนะเลิศ พจนศิลป์

ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลชมเชย 1 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลขวัญใจมหาชนที่ได้รับยอด Share สูงสุด ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท


หมายเหตุ นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จะได้รับค่าเดินทางเพื่อมาร่วมแข่งขัน