เห็นมา เขียนไป วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

“นายกฯ “เหน่ง” นางสาวแสงทอง แสงแก้ว (นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา)

มีข่าวดีมาบอก!!!!! ฟรี! ฟรี! ฟรี!

**เมื่อสมัครเป็นสมาชิกใหม่หรือต่ออายุสมาชิกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา สำหรับปี 2021 สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ฟรี!!!

สมาคมฯ ยิ่งมีสมาชิกจำนวนมากเท่าใด อำนาจการต่อรองหรือขอความช่วยเหลือย่อมมากขึ้น ซึ่งสมาคมนวดฯ ยังคงต้องการสมาชิกเข้ามาร่วมเสริมความแข็งแกร่งของสมาคมฯ อีกจำนวนมาก

💝สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

1. สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย, ทุพพลภาพถาวรและเสียชีวิต ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน

- กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน และจะได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อหยุดงานครบ 30 วันแล้ว

- กรณีทุพพลภาพถาวร โดยมีใบรับรองแพทย์ที่วินิจฉัยว่าทุพพลภาพถาวร

- กรณีเสียชีวิต ผู้ที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร จะต้องยื่นเรื่องขอรับสิทธิกรณีเสียชีวิตให้กับสมาชิก

2. เข้าร่วมอบรมสัมมนาของสมาคมฯ ฟรี

3. ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ หรือประกอบอาชีพ

---------------------------

สมัครสมาชิก/ต่ออายุ กดลิงค์

http://123formbuilder.com/form-2684333/Membership-Application-Thai

—————————————-

หากสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกสำหรับปี 2021 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 เมื่อกดยืนยันการสมัครเสร็จ ไม่ต้องชำระเงิน ถือว่าเสร็จสิ้นการสมัคร

Apimon ประชาสัมพันธ์สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา