เห็นมา เขียนไป วันที่ 14 กันยายน 2562

บริการช่วยสมัครเป็นพลเมืองอเมริกัน ฟรี ! ไม่คิดค่าบริการ Advancing Justice – Los Angeles ให้บริการกรอกเอกสารการสมัครเป็นพลเมืองอเมริกันแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่คิดค่าบริการ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019 เวลา 9 โมงเช้าถึง 3 โมงเย็น Rosemead Community Recreation Center - 3936 Muscatel Ave, Rosemead,CA 91770

โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้:

1.อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกา(มีใบเขียว)

3.อาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีหรืออย่างน้อย 3 ปีหากแต่งงานกับพลเมืองอเมริกันฟรี

4. ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา คุณต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 2 ปีครึ่ง (หรืออยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 1ปีครึ่ง หากคุณได้ใบเขียวจากการแต่งงานกับพลเมืองอเมริกัน)

5. เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี

6. มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐบาลและประวัติศาสสหรัฐอเมริกา

7. สามารถพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษและเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมมา มี

1.ใบเขียวตัวจริงและ ID Card หรือใบขับขี่

2.ค่าสมัคร $725 ถ้า(อายุต่ำกว่า 75 ปี)หรือ $640 อายุ 75 ปีขึ้นไป), สั่งจ่ายให้กับ “U.S. Department of Homeland Security” ถ้าคุณเป็นคนรายได้ต่ำคุณอาจจะสามารถขอยกเว้นค่าทำเนียมทั้งหมดหรือยกเว้นบางส่วนได้

3. พาสปอร์ต(ทุกเล่ม)

4. บันทึกการจับกุมและบันทึกจากศาล(ถ้ามี)

5. ข้อมูลพี่อยู่ 5 ปีย้อนหลัง

6.ข้อมูลที่ทำงานหรือโรงเรียน 5 ปีย้อนหลัง

7. ข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศ 5 ปีย้อนหลัง

8.ข้อมูลคู่สมรสและการสมรส ข้อมูลของบุตรวันเดือนปีเกิดและที่อยู่

สอบถามรายละเอียดสอบถามคุณสมบัติพื้นฐานข้อมูลหรือเอกสารที่ต้องเตรียมมาและติดต่อนัดหมายได้ที่ ภาษาไทย: (800)914-9583, ภาษาอังกฤษ(888)349-9695