เห็นมา เขียนไป วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

ประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยถึง 31 พ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศฉบับที่ 4 ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภทเพื่อคงความต่อเนื่องของมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) รุนแรงยิ่งขึ้น และสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติโดยเร็ว – https://www.caat.or.th/th/archives/49757

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จึงเรียนแจ้งคนไทยในสหรัฐฯ ดังนี้

(1) ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. 2563 ชะลอการเดินทางออกไปก่อน

(2) สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับไทย ขอให้ลงทะเบียนในระบบของสถานเอกอัครราชทูต www.thaiembdc.org/emergencyreg เพื่อแจ้งแผนการเดินทางและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) เพื่อให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาความจำเป็นที่จะให้มีการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) ตามข้อยกเว้นของ กพท. และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการเข้าไทยของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อยกเว้นของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (State Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน

(4) ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตและของสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่ง (นครลอสแอนเจลิส นครชิคาโก และนครนิวยอร์กอย่างใกล้ชิด สำหรับคนไทยที่ตกค้างยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้และประสบปัญหา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีเครือข่ายอยู่แล้ว ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org / Hotline (202) 999 7690 (202) 431 088 (202) 465 0938 (202) 431 7766

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org / Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicagoorg / Hotline (773) 294 5933

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com / Hotline (646) 842 0864