เห็นมา เขียนไป

เห็นมา เขียนไป วันที่ 18 มิถุนายน 2565

เมื่อมนุษย์ตายไปแล้ว มีทางไป ๗ ทาง คือ

๑. ไปพระนิพพาน ด้วยกำลังของ วิปัสสนาฌาน

๒. ไปชั้นพรหม ด้วยกำลังของ สมถภาวนา

๓. ไปสวรรค์ ด้วยกำลังของ หิริโอตตัปปะ (ละอายเกรงกลัวต่อบาป)

๔. กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ด้วยกำลังของ ศีล ๕

๕. ไปเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน ด้วยกำลังของ ความหลง

๖. ไปเป็นเปรต อสูรกาย ด้วยกำลังของ โลภะ คือความโลภ

๗. ไปเกิดเป็นสัตว์นรก ด้วยกำลังของ โทสะ คือความโกรธ

เงินทอง ส่งถึงโรงพยาบาล

ลูกหลาน ส่งถึงหลุมศพ

บุญกุศล ส่งถึงภพหน้า

ภาวนา ส่งถึงนิพพาน

อยากทำบุญ แต่ไม่มีเวลาไปวัด ไม่มีเวลาไปทำบุญ

แต่ยังมี เวลาหายใจอยู่ ก็ใช้ลมหายใจนั้นให้เป็นประโยชน์สิ

แค่ทำใจให้สงบ หายใจเข้าก็ภาวนาว่า "พุท" หายใจออก "โธ"

แค่นี้ก็ได้บุญกุศลมหาศาลแล้ว

พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรามีความสุข

แต่พระองค์สอนให้เรารู้จักทุกข์ เรียนรู้ทุกข์และเข้าใจในทุกข์นั้น

หาเหตุแห่งทุกข์ แล้วกลับไปแก้ที่ต้นเหตุ ที่ทำให้เกิดทุกข์

กายกับใจ อยู่ที่ไหน ที่นั่นแหละเป็นที่ปฎิบัติบูชา

ภาวนาอยู่ที่บ้าน อยู่ที่วัด อยู่ที่ทำงาน อยู่โรงพยาบาล อยู่ที่ไหนๆ

ก็ภาวนาได้หมดทุกที่ บวชหรือไม่บวช ก็ภาวนาได้

อ่านแล้วนำไปคิดนำไปใช้ เมื่อใช้แล้วปฎิบัติแล้วจะเข้าใจ

เมื่อเข้าใจแล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงในภัย ของการเกิดว่าเป็นทุกข์

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ

การให้ธรรมทานชนะซึ่งการให้ทั้งปวง

๑ แชร์ เท่ากับ ๑ ธรรมทาน / ขออนุโมทนา

www.facebook.com/Sommanas.co.th