ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรคุณธรรม และจริยธรรมในประเพณีสงกรานต์

จำเริญพร ทำบุญสงกรานต์ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ผ่านไป มีรายได้จากการบริจาคปัจจัยเข้าบำรุงวัดน้อยกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ปีนี้อะไรๆ ก็แพง ยกตัวอย่างราคาน้ำมัน แพงไม่แพ้ราคาทองคำ สำหรับพรรษานี้ทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ได้นิมนต์พระธรรมทูตจากเมืองไทย 3 รูป เพื่อมาจำพรรษาครบคณะสงฆ์ จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปรูปละ 34,000 บาท 3 รูป ร่วม $3,000 พึ่งได้ปัจจัยสงกรานต์มาก็มีรายจ่ายออกไปเลยทีเดียว

ดังนั้น ท่านผู้จิตศรัทธาประสงค์ช่วยเหลือส่งเสริมกิจการงานพระธรรมทูต งานพระพุทธศาสนา ทางวัดต้องการขอความอุปถัมภ์ ญาติโยมผู้ใจบุญได้โปรดให้ความอนุเคราะห์ช่วยค่ายานพาหนะ สาธุ ๆ สาธุ "ยานโท สุขโท โหติ : ผู้ให้ยานพาหนะ....ชื่อว่าให้ความสุข ย่อมได้รับความ ฉันนั้น"

กรุณา Donation check payable to "Buddhist Meditation Society" หรือ อีกบัญชีหนึ่งชื่อ Wat Phrathat Thongsethi ส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้พร้อมนี้ 6763 East Avenue H. Lancaster CA 93535 ส่วนท่านที่สะดวก Transfer money with Zelle ก็โอนด้วยเบอร์ Tel: (562) 249-3789

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีหลวงพ่อเพชรมีชัย พระประธานวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี บารมีท่านท้าวเวสสุวรรณ บัลดลให้ท่านปลอดภัยโชคดี ลาภผลพูนทวี ชีวิตดี การงานมั่นคง สำเร็จทุกสิ่งสมประสงค์ ทั้งหน้าที่การงาน กิจการร้านค้า รุ่งเรืองก้าวหน้าสมเจตน์จำนง แห่งผู้ปฏิบัติบำเพ็ญ จงทุกประการด้วย เทอญ ฯ


บุญสงกรานต์ด้านคุณธรรม

คุณธรรม เป็นนามธรรม เป็นเรื่องของจิตที่มีหน้าที่คิดถึงอดีต ปัจจุบันและอนาคต ในที่นี้ หมายถึง ความคิดที่ดีมีประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่น ผู้ที่มีคุณธรรม หมายถึง ผู้ที่มีสติ ปัญญาดี รู้ผิด ชอบ ชั่ว ดี รู้บาป บุญ คุณ โทษ

ตัวอย่างผู้มีคุณธรรม ผู้ที่มีคุณธรรม หมายถึงผู้ที่มีความเมตตา กรุณา คือมีความรัก ความสงสาร มีจิตใจ โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น มีความกตัญญูรู้คุณ พ่อแม่ ครู อาจารย์ และชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตใจอันสูงส่ง มีหิริโอตตัปปะ มีความละอายต่อบาป มีความเกรงกลัวต่อบาป ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้ที่ด้อยกว่า มีจิตสานึกอันดี ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองและผู้อื่น รวมทั้งประเทศชาติบ้านเมือง นี้คือตัวอย่างผู้ “มีคุณธรรมประจำใจ”


บุญสงกรานต์ด้านจริยธรรม

จริยธรรม เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องของการแสดงออกทางกาย ทางวาจา จริยะ หมายถึง พฤติกรรมภายนอกของมนุษยชน ในที่นี้หมายถึง ธรรมชาติของมนุษย์ที่มีกาย วาจา เป็นสื่อภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จริยธรรม หมายถึงการแสดงออกทางกาย ทางวาจา การแสดงออกทางกาย ทางวาจา คือ ประพฤติสิ่งดีมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งประเทศชาติบ้านเมือง เรียกว่า “การทำดี - การพูดดี”

ตัวอย่างผู้มีจริยธรรม ผู้ที่มีจริยธรรม คือผู้ที่มีกิริยาวาจาสุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน การแสดงออกทางกาย เช่น แต่งตัวสุภาพ เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ ตามขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย ไม่แสดงกิริยากระด้าง กระเดื่อง ใช้วาจา สุภาพอ่อนโยน ไม่พูดปด ไม่พูดคาหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดส่อเสียด ให้ผู้อื่นต้องเสียใจ นี้คือตัวอย่างผู้ที่ มีจริยธรรม คือการพูดดี ท าดี กายประกอบกรรมดี วาจาพูดแต่เรื่องที่ดีมีประโยชน์ที่เรียกว่า “ พูดดี ทำดี ”

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย รักษาคุ้มครองทุกท่านให้ปลอดภัย และให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ พร้อมมีปฏิภาณ ธนสาร ธรรมสารสมบัติ ทุกประการ ด้วย เทอญฯ ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ สมปรารถนาทุกประการ ด้วย เทอญ ฯ รูปขอจำเริญพร