ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรคริสต์มาส ทำบุญใหญ่ ด้วยใจอุทิศผล

ท่านพุทธศาสนิกชนและท่านผู้สนใจใฝ่ธรรม พบกันสัปดาห์นี้ความรู้สึกว่ารวดเร็วเหมือนสายลมพัดผ่าน นี้พึ่งผ่าน Holidays วันหยุดต่อเนื่องซึ่งรวม ๆ แล้วบางท่านหยุดยาว 3 - 4 วัน หลาย ๆ คนดีใจว่าได้วันหยุดยาว ได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้า ได้แสดงออกถึงความมีมิตรภาพกับสมาชิกก็ดี กับเพื่อนบ้านก็ดี ด้วยการกล่าวคำว่า Merry Christmas and Happy New Year เพราะนี้ก็จวนจะถึงกำหนดวัน สิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว


Merry Christmas and Happy New Year

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวพุทธที่ให้โอกาสตนเองกับเทศกาลวันคริสต์มาส ให้เป็นวันแห่งการสร้างบารมีด้วยจิตที่ยินดี "ทำบุญใหญ่ด้วยใจอุทิศผล" ความถึงพร้อมด้วย ทาน ศีล และการเจริญภาวนา เป็นโอกาสทองของชีวิตที่ได้พร้อมน้อมจิตสู่พระรัตนตรัย อาศัยปัจจัยโดยธรรม ด้วยอำนาจแห่งพุทธบารมี อันมีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญ ทำบุญอุทิศผลส่งให้แก่บรรพชนผู้เป็นที่รักที่มีบุญคุณ ในโอกาสฉลองวันคริสต์มาสของชาวคริสต์ "น่าอัศจรรย์จริง ๆ ที่เราไม่ทอดทิ้งความเป็นตัวตน โดยการแสวงหาความสุขอย่างมีอัตตลักษณ์"


สร้างที่พักอาศัยไว้ปฏิบัติธรรม

อานิสงส์ของผู้ให้ที่พักอาศัย ชื่อว่า...ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง การให้ที่พักอาศัยนั้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ มีผู้ร่วมบุญกับหลวงพ่อไสว โดยถวายปัจจัยร่วมสมทบทุนสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน ที่วัดบ้านเกิด คือที่เมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย อานิสงส์การสร้างกุฏิที่พักอาศัยให้สำหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า "ผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง มีปรากฏใน สุตตันตปิฎก กินททสูตร" ดังนี้


บทพระบาลีว่า

"อนฺนโท พลโท โหติ, วตฺถโท โหติ วณฺณโท, ยานโท สุขโท โหติ, ทีปโท โหติ จกฺขุโท ฯ (พุทฺธ) สํ.ส. 15/44.)

แปลว่า

"ผู้ให้อาหาร ชื่อว่า ให้กำลัง, ผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้วรรณะ, ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข, ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้ดวงตา ฯ" (พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 7 สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค


บทพระบาลีว่า

โส จ สพฺพทโท โหติ โย ททาติ อุปสฺสยํ อมตนฺทโท จ โส โหติ โย ธมฺมมนุสาสติ. (พุทฺธ) สํ. ส. 15/45.

แปลว่า

"ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง ผู้ใดสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้อมตะ ฯ"

ดังที่พิจารณาพุทธพจน์แล้วนั้นย่อมเข้าใจว่า การให้ผู้อื่นได้อาศัยพักพิง โดยผู้อาศัยนั้นได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง

1) ให้พักอาศัยทางกาย ได้แก่ ให้บ้านเรือนเป็นที่อาศัย ให้สำนักเป็นที่อาศัย ให้อาณาเขตเป็นที่อาศัย เป็นต้น ฯ

2) ให้พักอาศัยทางใจ คือ ให้ความรักความเมตตา ให้ความยุติธรรมและความมั่นใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ให้ความรู้เป็นต้น ฯ

ส่วนที่ว่าเหมือนให้สิ่งทั้งปวง เพราะว่าในตัวคนนั้นมีความสำคัญอยู่สองอย่างคือ กายกับใจ ดังนั้น การให้พักอาศัยทั้งกายกับใจ คือให้อาหารกิน ให้วิชาความรู้ และให้ที่อยู่อาศัยด้วย จึงเหมือนกับได้ให้สิ่งทั้งปวง

ส่วนสำคัญในภาษิตนี้จะเห็นได้ว่า การให้ธรรมะเหมือนกับให้อมตะ หมายความว่า ธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ตาย หมายถึง อริยสัจหรือความจริงอันประเสริฐ แนวปฏิบัติที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ ยุติการเวียนเกิดเวียนดับแห่งสังขารทั้งปวง ดังนั้นการให้ธรรมะจึงเรียกว่าให้อมตะ

เอื้อนเอ่ยคำ อำลาแล้ว แก้วปีเก่า
ลาความเศร้า เบาความไข้ ไกลโศกศัลย์
ตั้งดวงจิต คิดเรื่องใหม่ ใสผ่องพรรณ
ปีเก่าพลัน นั้นปล่อยวาง ให้จางคลาย ฯ


ประกาศอนุโมทนาบุญ

ขออนุโมทนาผู้ร่วมบุญมาจากบ้าน "คุณ Naree Jolin" ที่เมือง Oxnard California ในกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ / ฉันเพล ทำบุญวันคริสต์มาส ในโอกาสเดียวกันได้ถวายกองบุญบังสุกุลเป็นบังสุกุลตาย สืบชะตาอายุให้ "คุณยายสาลี เสนานุช" ตามประเพณีไทยอีสานโบราณนักปราชญ์ ในการนี้สาธุชนพี่น้องที่มาร่วมงาน ได้ถวายปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิกัมมัฏฐานกับหลวงพ่อไสว มีรายนามดังนี้

ครอบครัวคุณนารี - คุณแดน โจลีน, คุณกัญญารัตน์ กันยาประสิทธิ์, คุณยายสาลี เสนานุช, คุณแม่เพลินพิศ เทพหัสดีน ณ อยุธยา, คุณแม่วิไล, คุณอรนี่ ลายคำ, คุณเงียน และอีกหลายท่านไม่ทราบชื่อที่ได้มาร่วมในงาน,

พร้อมนี้สานุศิษย์วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ประกอบด้วย ท่านพระครูสมุห์สนธยา ญาณุตฺตโม (ทาเภา), คุณกิตติพร ขึ้นนกขุ้ม พร้อมครอบครัว, คุณชนันท์ธิดา พงศ์พัฒนอุดม - Mr. Devid Elias พร้อมครอบครัว, คุณรัชดาพร คิง, คุณเจียรทนิง ซิม, คุณวิทยา ธาดาบริรักษ์, คุณวรีพร อาษากิจ พร้อมครอบครัว, คุณปรมาภรณ์ ไล้สุวรรณ, คุณบรรเทิง ตุ้มทอง, คุณกำธร - คุณจันทร, คุณสุวดิษฐ์, คุณมิตรชัย พรหมเสนา, K. Susan & K. Jamnian Namsai, คุณป้าพะเยาว์ ชอบชม, คุณมัค นิตยา โพยมไพจิตร, คุณนิด, คุณอ้อย, คุณหมู, คุณแมว วชิรา - คุณปื๊ด สมศักดิ์, คุณปิติพร อัศวพัฒนกูล,

และขอชื่นชมคุณครูนิมิตร อุณวงศ์ เมืองมุกดาหาร ประเทศไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิกัมมัฏฐานครั้งนี้ด้วย และส่วนถ้าภายหลังมีผู้ร่วมบุญหลวงพ่อจะนำมาประกาศเพิ่มให้ รูปขอจำเริญพร