ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรเกียรติภูมิการนำพาพัฒนาตน

ขอจำเจริญพร ท่านผู้กำลังหาวิธีพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความชำนาญที่จะนำพาพัฒนา ตลอดทั้งปกป้องตนเองให้รอดจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายในตน โดยเกิดจากตนเองหาได้มีผู้อื่นมาเป็นผู้กระทำร้ายแก่ตนไม่ซึ่งอาจเกิดจากการน้อยเนื้อต้ำใจ เกิดจากความไม่ได้สมหวังดังใจหมาย หรืออาจเรียกว่าพลังลบที่มีอยู่ในตนนั่นเอง


การเอาชนะความคิดด้านลบ

ทุกคนล้วนมีอิสระทางความคิดเป็นของตนเอง ซึ่งมีทั้งด้านบวกด้านลบ อันขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูก็ได้ เกิดจากอิทธิพลความปลูกฝังเจ็บแค้น เกิดจากปัญหาทางครอบครัว แต่สิ่งเหล่านี้ถ้ามีความเข้มแข็งทางใจก็สามารถก้าวข้ามปมปัญหาเหล่านี้ได้ การศึกษารู้ให้เท่าทันอารมณ์ อยู่เหนืออารมณ์ที่จูงใจตกต่ำเป็นพลังลบ หากเราสามารถรู้ทันความคิดด้านลบของเราได้ เราก็สามารถแปรเปลี่ยนเป็นความคิดดีๆ สิ่งที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้ เพราะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น เราก็จะสามารถผ่านมันไปได้


กล้าหาญที่จะเผชิญกับปัญหา

ความกล้าหาญย่อมพิชิตความกลัวในตัวตนของเรา ความกล้าหาญจะนำพาพัฒนาตัวตนจองเราให้กล้าที่จะคิดต่าง การที่เราเกิดความกลัวขึ้นในใจนั้น ความกลัวจะช่วยให้เรารอดพ้นจากสถานการณ์ที่กำลังเลวร้ายได้ เช่น ถ้าเรากลัวต่อความยากจน เราจะไม่จน เพราะความจนจะเป็นพลังพลักดันให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น หรือในสถานการณ์ที่เราเคยอดอยาก ข้าวสารเคยที่ไม่มีจะกรอกหม้อ สภาพที่ต้องทนทุกข์ทรมารนั้นแหละจะนำพาเราก้าวข้ามไปสู่ความมีอยู่มีกิน ซึ่งพัฒนาตนเองเพื่อมิให้กลับไปสู่ความแร้นแค้นอีกต่อไป ดังนั้นต้องเปลี่ยนความกลัวในตัวของเราให้เป็นความกล้าหาญ


ศีลธรรมเป็นเกียรติภูมิอันสูงส่ง

ความรู้อะไรๆ ก็รู้ได้อย่างเทียมเท่า แต่ความรู้ที่นับเป็นเกียรติภูมิสำคัญนั้นคือ "ความรู้ดี-รู้ชั่ว" เป็นความรู้ที่สูงส่ง โลกเปลี่ยนไปสู่สันติภาพของมวลหมู่มนุษยชาติได้เพราะศีลธรรม ศีลธรรมจะพัฒนามนุษย์ให้เท่าเทียม โดยทุกคนจะมีอุดมคติเดียวกันเคารพ ไม่เบียดเบียนทำร้ายทำลายชีวิตและทรัพย์สินซึ่งกันและกัน หากเรามีความตั้งใจและพยายาม เชื่อว่าเราสามารถทำได้ดีขึ้นแน่นอน


เปิดใจรับฟังความเห็นต่าง

ต่างคน ต่างถิ่นฐาน ชำนาญรู้

ต่างคน ต่างเป็นอยู่ สู้สร้างสรรค์

ต่างคน ต่างความคิด จิตต่างกัน

ต่างคน ต่างสำคัญ นั่นความจริง ฯ

การเปิดใจรับฟังความเห็นต่างเป็นเรื่องที่ดี หากเราสามารถใช้ภาวะความเป็นผู้นำ ย่อมมีผู้ให้ความเคารพความเป็นผู้มีวุฒิภาวะนั้น ความเหนือชั้นของผู้มีคุณภาวะจักทำให้ผู้คนนิยมยอมรับ และให้เกียรติอย่างน่าชื่นชมได้ในทุกสถานการณ์


การคบหาคนที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น

การคบหาคนที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั้น ในทางธรรมเราเรียกว่า "สมชีวิธรรม" ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ คือ

1. สมสัทธา (มีศรัทธาสมกัน)

2. สมสีลา (มีศีลสมกัน)

3. สมจาคา (มีจาคะสมกัน)

4. สมปัญญา (มีปัญญาสมกัน)

การคบหาคนที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุข ยิ้มได้ คิดแต่สิ่งที่ดีๆ พากันไปทำแต่สิ่งที่ดีๆ ทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่


ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผลงดงามเสมอ

จงอ่อนน้อม ถ่อมตน ให้คนรัก
อย่าเห่อศักดิ์ ทะนงตัว จะมัวหมอง
ยิ่งถ่อมลง สูงระหง เป็นพงศ์ทอง
หากจองหอง ใฝ่สูง ถูกจูงลงฯ

มียศศักดิ์ สูงเยี่ยม จงเจียมจิต
อย่ามัวคิด ฟุ้งเฟ้อ ละเมอหลง
รู้ประมาณ ดีจริง เกียรติยิ่งยง
ยิ่งถ่อมลง ยิ่งเฟื่อง กระเดื่องนาม ฯ

การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่พึงกระทำเสมอ ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมได้รับโอกาสดีๆ มากกว่าผู้ที่มีเย่อหยิ่งเสมอ

ติดต่อสอบถาม วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535 Tel: 562-249-3789 ขอขอบคุณคุณโยมนิคม คุณโยมพรทิพย์ เหมานนท์ ฝากเช็คบำรุงวัด $100.00 คุณโยมรพีพรรณ สมวงศ์ $20.00 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีหลวงพ่อเพชรมีชัย พระประธานวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี บารมีท่านท้าวเวสสุวรรณ บัลดลให้ท่านปลอดภัยโชคดี ลาภผลพูนทวี ชีวิตดี การงานมั่นคง สำเร็จทุกสิ่งสมประสงค์ สมเจตน์จำนง แห่งผู้ปฏิบัติบำเพ็ญจงทุกประการด้วย เทอญ ฯ รูปขอจำเริญพร