ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรสุดยอดปาฏิหาริย์ ที่พระพุทธเจ้าทรงยอมรับ

ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีลูกหลานถามว่าในพระพุทธ ศาสนามีเรื่องอะไรบ้างที่น่าเหลือเชื่อ น่าอัศจรรย์ ปาฏิหารย์ที่เชื่อได้ และต้องเป็นวิทยาศาสตร์ด้วย มีแบบที่ไม่ต้องให้แย้งกับความจริงและสัมผัสได้ด้วยนะ มีไหม ?

ถ้าท่านเป็นผู้ตอบคำถามนี้จะคุยกับหลาน ๆ ด้วยเรื่องและเหตุผลใดถึงจะเอาอยู่ อย่างเรื่อง ปาฏิหาริย์ในพระสูตรต่าง ๆ ก็มีเป็นพันเรื่อง เช่น เกวัฏฏสูตร พระสุตตันนปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค แสดงปาฏิหารย์ ความอัศจรรย์ มี 3 อย่าง คือ


1) อิทธิปาฏิหาริย์

บันดาลด้วยฤทธิ์ สำเร็จด้วยฏทธิ์เป็นอัศจรรย์ ถ้าเราหมายถึง อำนาจความศักดิ์สิทธิ์ เช่น เทพบันดาล มารบันดล ก็ยังเป็นการแสดงฤทธิ์ที่พ้นวิสัยของสามัญมนุษย์ที่จะเข้าใจได้ ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ยังเป็นเหตุผลทางศาสนาอยู่ ถ้าเป็นท่านจะทำอย่างไร จะตอบอย่างไรถึงจะให้เป็นวิทยาศาสตร์ได้ ?

อย่างความสงสัยเรื่องการสร้างปีรามิด (Pyramid) การเก็บพระบรมศพของกษัตรย์ (Mummy) ด้วยความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย ก็ยังเป็นเหตุผลทางศาสนาอยู่เช่นกัน แต่ความอัศจรรย์ที่ยังเป็นที่สงสัยกันมาเท่าทุกวันนี้ ปีรามิดเป็นศูนย์กลางจักรวาฬจริงหรือ และสร้างด้วยฤทธิ์หรือปาฏิหารย์อันใด จะเป็นด้วยเทวฤทธิ์หรืออภิสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า ตกลงจะได้คำตอบทางวิทยาศาสตร์อย่างไรได้บ้าง ?

เหตุผลทางปรัชญา (ความจริงที่มีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้น) พระอาจารย์กลับมองเห็นว่า ทั้งหมดมีเหตุปัจจัยร่วมกัน ทั้งอำนาจความเชื่อทางศาสนา อำนาจของฟาโรห์ (Pharaoh) สามารถบังคับทาส ประชาชน และบังคับทหารได้ ซึ่งถือว่าเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์บันดาลความสำเร็จได้ตามที่ประสงค์ และนี้คือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อย่างไม่มีข้อสงสัย

ดังนั้น สิ่งที่หลาน ๆ สงสัยต่อไปกลับมีคำถามว่า ทำไมพระอาจารย์ถึงอธิบาย 2 ศาสนามารวมกัน "เออ ก็นั่นนะสิ ! " ก็อยากให้ตอบเป็นวิทยาศาสตร์ จิตใจตอนนี้เลยคิดไปทางตวันตก ไม่อยากให้ซ้ำกับคำบรรยายท่านอื่น ๆ อย่างคำว่า "พลฤทธิ์" แปลให้เข้าใจง่าย ๆ เลยคือ อำนาจของผู้สั่งการ เช่น สั่งทหารเกลือกดิน กลิ้งโคลน กระโดดโลดเต้น ลุยน้ำ ลุยไฟ ลุยฝ่าดงกระสุน และทุ่นระเบิด ทหารเหล่านั้นก็ต้องไป หรืออย่างเวลาป่วยเป็นไข้แล้วรับประทานยาแก้ไข้ หลังจากทานยาแล้วนั้น พลันยาก็ออกฤทธิ์ อย่างสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ ฤทธิ์ของสุราทำให้เมา ฤทธิ์เหล่านี้เป็นเรื่องตลก

อีกประการหนึ่ง ถ้าเราจะทำความเข้าใจเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องวัตถุมงคล เรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ต้องพยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้ และแยกออกให้ได้กับเรื่องอำนาจเร้นลับ "เพราะมิฉะนั้นเราจะหลงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ หลงทางว่า อำนาจเหล่านั้นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้"


2) อาเทสนาปาฏิหาริย์

เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ เป็นญาณวิทยาเกิดจากการศึกษาเรียนรู้ และนำไปประพฤติปฏิบัติจนชำนาญ สามารถหยั่งรู้วาระจิต ความคิด การตัดสินใจของคนอื่น / สัตว์อื่นได้ การดักใจทายใจคนได้อย่างน่าอัศจรรย์ (พระอาจารย์เข้าใจว่านักจิตวิทยาจัดอยู่ในกลุ่มนี้ แต่คงไม่อาจยกขึ้นเทียบองค์คุณในทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นเรื่องเฉพาะทางมากกว่า ที่กล่าวอย่างนี้เพื่อให้เห็นเรื่องกระบวนการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเท่านั้น)

"อาเทสนาปาฏิหาริย์" ยังอยู่ในเรื่องฤทธิ์ (เกิดได้ - เสื่อมได้) คืออำนาจของฌาณขั้นต้น อีกนัยยะหนึ่งว่าเป็นอภิญญาขั้นต้น เป็นมโนมยิทธิ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชา 8 อาเทสนาปาฏิหาริย์ เรื่องดักใจเป็นอัศจรรย์ อิทธิปาฏิหาริย์ก็ดี อาเทสนาปาฏิหาริย์ก็ดี ไม่สามารถละกิเลสได้ ปาฏิหาริย์ที่เป็นเรื่องหัวโขน เช่น พระเทวทัต เหาะ เหิน เดินอากาศ แปรงร่างได้ แต่ก็ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้อีกนาน ตัวอย่างบางตอนในพระสูตรว่า :-

- ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดักใจได้โดยนิมิตว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นแม้ด้วยประการฉะนี้ จิตของท่านเป็นแม้ด้วยประการฉะนี้ว่า ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเป็นอันมากก็ดี คำที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้น หาเป็นอย่างอื่นไปไม่

- ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดักใจโดยนิมิตไม่ได้เลย ก็แต่ว่าพอได้ยินเสียงมนุษย์ อมนุษย์ หรือเทวดาเข้าแล้ว ย่อมพูดดักใจได้ว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นแม้ด้วยประการฉะนี้ จิตของท่านเป็นแม้ด้วยประการฉะนี้ ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเป็นอันมากก็ดี คำที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้น หาเป็นอย่างอื่นไม่


3) อนุสาสนีปาฏิหาริย์

สุดยอดปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าทรงยอมรับ ถ้าพูดให้เข้าเรื่องปรัชญาก็จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ "อภิปรัชญา" อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เป็น คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนสาวกให้รู้ว่า สิ่งนี้เป็นกุศล สิ่งนี้เป็นอกุศล การสอนเป็นอัศจรรย์เรื่อง วิชชา 8 อภิญญา 6 เป็นหนทางดับกิเลส มีอริยมรรคทางเดียว มีองค์ประกอบ 8 ประการ เป็นปัจจยการที่สามารถให้ผู้ที่ได้ฟังบรรลุถึงโลกุตตรธรรม มีปัญญาถึงการดับกิเลสได้อย่างสิ้นสงสัย นี่คือปาฏิหาริย์สูงสุด


บอกข่าวเล่าบุญ

ขอประกาศเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายสร้างวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรกในเมืองแลงแคสเตอร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา Deposit Checks ที่ BANK of AMERICA ได้ทั่วทุกสาขา เช็คสั่งจ่าย : WAT PHRATHAT THONGSETHI บันทึกเลขบัญชีไว้ด้านล่างหน่อยก็ดี MEMO: AC# 3251 1975 9367 หรือถ้าส่งไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซองติดแสตมป์ส่งไปตามที่อยู่นี้ ขอให้สำเร็จ ๆ สำเร็จ ทุกประการเทอญ รูปขอจำเริญพร


TO: Wat Phrathat Thongsethi
11911 207Th Street
Lakewood, CA 90715 - 1461
(562) 249 - 3789