ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรความฝันอันยิ่งใหญ่ ความตั้งใจอันสูงส่ง

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน บรรพชาอุปสมบท คุณพิสิษฐ์ วรรณประเสริฐ พนักงานของบริษัท Lax-C แห่งนคร Los Angeles ได้กราบลาอุปสมบท เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่..."พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร"

ทางผู้บวช คือคุณพิสิษฐ์ และคณะญาติพี่น้อง พร้อมด้วยทางวัดทุ่งเศรษฐี และผู้จัดงาน ขอขอบคุณ / ขอบใจ / ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้กรุณาเดินทางไปร่วมงาน และอนุโมทนาร่วมบุญในครั้งนี้ หากแม้นกรรมใดที่ผู้อุปสมบทได้กระทำล่วงเกิน ทั้งมีเจตนาและไม่มีเจตนาก็ดี ด้วยกาย วาจา ใจ โปรดอโหสิกรรมให้แก่ผู้อุปสมบทด้วย เทอญ

ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย นับแต่วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เราต่างได้ยินการขานพระนามใหม่ของพระองค์ท่าน เป็น "พระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ" เป็นการย้ำถึงการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน และสร้างความปวดร้าวในหัวใจพสกนิกรไทยเป็นอย่างยิ่ง ก่อนหน้านับแต่ที่ได้รับทราบข่าวพระองค์ท่าน ว่าทรงพระประชวรหนัก ทางวัดก็ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้มาบวชเนกขัมมจารินี ร่วมกันสวดมนต์น้อมจิตส่งใจถวายพระองค์ท่านมาตลอด

ตอนนั้นอาตมาได้ปรึกษาญาติโยมหลาย ๆ ท่าน จนมาได้รับการตัดสินใจจากคุณพิสิษฐ์ วรรณประเสริฐ ตั้งใจที่อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ในวาระวโรกาส วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน ณ บรรยากาศขณะที่ฟังคำขานนาคอยู่นั้น ความคิดมาหยุดอยู่ตรงความตั้งใจที่จะบวชวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทำให้บรรยากาศงานพิธีบรรพชาอุปสมบท มันจุกอกและตื้นตันใจ จนกลั้นน้ำตาของผู้คนในงานไว้ไม่ไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้านาคต้องหลั่งน้ำตาออกมาอย่างสุดที่จะอดกลั้น

ณ พัทธสีมาของวัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า เวลา 10.10 น. ของวันที่ 27 พ.ย. 2559 ความสัมฤทธิ์เป็นพระสงฆ์ครั้งนี้ จะเกิดขึ้นมิได้หากไม่ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ ดร.พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ (พระอุปัชฌายะ) เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา ท่านพระอาจาย์บุญพิทักษ์ สุนฺทโร (กรรมวาจาจารย์) ดร.พระมหานรินทร์ นรินฺโท (พระอนุศาวนาจารย์) และคณะสงฆ์ประชุมนั่งหัตถบาท รวม 14 รูป สาธุ ๆ

บัดนี้การบรรพชาอุปสมบทได้สำเร็จด้วย ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา คือ การบวชโดยการอนุญาตของหมู่สงฆ์ในที่ประชุม (การสวดยกอนุปสัมบันเข้าหมู่สงฆ์) เป็นวิธีที่ทรงอนุญาตให้สงฆ์ทำสังฆกรรมและใช้มาจนถึงปัจจุบัน อานิสงส์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบสังฆ์กิจ และสังฆกรรมในครั้งนี้นั้น ต้องการให้เราสามัคคีกัน แทนความรักพระเจ้าอยู่หัวฯ นั่นเป็นสิ่งหนึ่งในความตั้งใจจัดบุญอุปสมบท และบุญกุศลใด ๆ ที่เกิดจากความตั้งใจของทุกคนชาววัดทุ่งเศรษฐี ขออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ขอให้ทุกคนรู้และใส่ใจกับคำว่าอภัย ๆ อโหสิกรรม ๆ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขกันถ้วนหน้า

การบรรพชาก็ดี การอุปสมบทก็ดี การบวชเนกขัมมจารินี การครองศีลครองธรรมในแต่ละโอกาสนั้นก็ดี มีอานิสงส์มาก กล่าวโดยสรุปพอเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ คือ

- บุญกุศลจากการบวชนั้น ๆ สามารถปิดอบายภูมิ และเปิดทางไปสวรรค์แก่ผู้บวช ส่งผลโดยตรงกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และผู้ที่เราอุทิศให้ และอานิสงส์ใด ๆ ที่บำเพ็ญแล้วในการครั้งนี้ ดวงใจของเราทุกคน พร้อมใจอุทิศพลี ขอน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่...พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร"

- ความบริสุทธิ์แห่งศีล สมาธิ ปัญญา สามารถยกฐานะจากคนธรรมดา ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของผู้อุทิศตนให้สูงส่งในพระรัตนตรัยที่มนุษย์และเทวดากราบไหว้

- การบวชนั้น ๆ ผู้บวชจะได้ศึกษาธรรมะไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทั้งที่ทรงเพศบรรพชิตก็ดี เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดี ย่อมได้ใกล้ชิดการศึกษาพระธรรม

- การประพฤติธรรม ย่อมทำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้น - จนถึงเบื้องสูง มีมรรค ผล นิพพาน เป็นแก่นสารในที่สุด

- เป็นการสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในตน หากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชย่อมไม่สูญเปล่า จะถูกสั่งสมไว้เป็นรากฐานแห่งการบรรลุธรรมในชาติต่อ ๆ ไป และยังส่งผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน

- ด้วยวิถีแห่งความสะอาด สว่าง สงบ ย่อมก่อเกิดผลบุญกุศลอันมหาศาลจากกการบวช ในการนั้น จะไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังส่งผลจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นหาย แม้ตายก็ไปดีมีสุขคติภูมิเป็นแดนเกิด คือมีสมบัติ 3 ได้แก่ มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ และมีพระนิพพานสมบัติ

- ประกอบด้วยการได้เจริญสติภาวนา พลังแห่งบุญกุศลนี้จะช่วยส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และช่วยพลิกวิกฤตของชีวิตให้เป็นโอกาสได้โดยง่าย ด้วยเมตตาธรรมที่แผ่อุทิศไปโดยรอบ มิมีที่สุดไม่มีประมาณ กว้างไกลแผ่ไพศาลแก่ทุก ๆ คน และสรรพสิ่ง

- เพศภาวะของพรหมจรรย์บรรพชิต นับว่าเป็นอุดมเพศ สมบูรณ์เป็นที่สุด เป็นเนื้อนาบุญของโลก เป็นกัลยาณมิตรสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัททั้งแผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วน ให้มีบทบาทในการช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรม และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย และสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปสู่ความเจริญในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว

- การบวชเป็นการออกจากเรือนที่ข้องขัด เพื่อมาปฏิบัติอุทิศตนเพื่อ 3 อย่าง คือ ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน และประโยชน์อย่างยิ่ง

1) ประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) คือ การบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตของตน ได้แก่ ความเป็นผู้สามารถบำเพ็ญกิจต่าง ๆ ของตนได้ เลี้ยงชีพของตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระถ่วงกิจการของผู้อื่น

2) ประโยชน์ผู้อื่น หรือ ประโยชน์ท่าน (ปรัตถะ) คือ การ ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนผู้อื่นให้บรรลุประโยชน์นั้น ๆ ในที่นี้ควรกระทำให้เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไปพร้อม (อุภยัตถะ)

3) ประโยชน์อย่างยิ่ง หรือ จุดหมายสูงสุด (ปรมัตถะ) ในทางนักบวชกล่าวถึงพระนิพพานเป็นที่สุด เป็นการสร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย

- และโดยที่สุดอานิสงส์แห่งการบวชในโอกาสต่าง ๆ ก็ดี บวชปฏิบัติอยู่ประจำเป็นนิจก็ดี เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน แผ่นดินไทยหรือแผ่นดินใดก็ตาม ที่มีผู้บวชถวายเป็นพุทธบูชา แผ่นดินนั้นจะไม่สูญสิ้นพระพุทธศาสนาเลย

การบวชคุณพิสิษฐ์ แม้จะเป็นการชั่วคราว หรือแม้จะบวชถาวรเลยก็ตาม นับว่าได้สร้างกุศลผลบุญให้แก่ทุก ๆ คนดังที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น และทุกคนทุกท่านหากตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดแล้ว ย่อมได้อานิสงส์ ดังนี้

1) เป็นผู้รู้จักบริหารเวลา คือ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ภาษาศาสนาเรียกว่า กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จัก กาลอันเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งของสัปบุรุษ

2) แม้ช่วงเวลาจะสั้นแต่ถ้าลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะได้ลิ้มรสความสุขอันเกิดจากความสงบตั้งแต่ แรกที่ตั้งใจบวชแล้ว การได้รับรสแห่งความสุขภายในจิต

3) มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมไว้กำกับ ความรู้ จะได้ใช้ความรู้ไปในทางที่ถูกที่ควร และได้ศึกษาปฏิบัติแล้วนำไปสั่งสอน แนะนำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางถูกต้อง

4) ทำให้ได้ฝึกวินัย และเข้าใจวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะ ถ้าบวชแล้วตั้งใจฝึกฝนอบรมตนอย่างจริงจัง สึกออกไปแล้วจะเป็นคนรักวินัย คนส่วนมากมักจะไม่สังเกตทั้ง ๆ ที่มีพระเป็นตัวอย่างทางวินัยให้ดู เข้าขึ้นก็เดิน ออกไปบิณฑบาตกันเป็นแถว สวดมนต์หรือฟังเทศน์ท่านก็นั่งเป็นแถว เพราะฉะนั้นคนที่เคยบวชแล้ว ความมีวินัยก็จะติดเป็นนิสัยไปด้วย

5) ทำให้ได้ฝึกสมาธิ ทำจิตให้สงบ ซึ่งเป็นผลดีต่อการศึกษาต่อไปภายหน้า ทั้งในทางโลก ทั้งในทางธรรม ย่อมเป็นบุญญาบารมีติดตามไปทุกแห่งหน รวมถึงทุกภพด้วย

6) เกิดความปลื้มปีติยินดี ที่ได้ทำความดีไว้แล้วตั้งแต่วันเริ่มต้น ปีตินี้จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจอยู่เสมอ ถึงคราวจะตายก็ไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง คนหนุ่มคนสาวมักมองโลกไป ข้างหน้า คิดสร้างอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้ ส่วนคนเฒ่าคนแก่จะเหลียวมองข้างหลัง นั้นเป็นสัจจธรรม คือถ้าเหลียวหลังไปดู เราได้ทำความดี อย่างนั้น ๆ นึกแล้วก็ชื่นใจ แต่ถ้าแก่แล้ว เหลียวหลังไปดู หาดีไม่ได้ ก็จะได้ความเหี่ยวใจเป็นเครื่องตอบแทน ตอนใกล้ตาย ก็จะตายแบบใจเหี่ยว ตรงกันข้าม ถ้าเคยบวช เคยทำความดีมาก่อนก็จะปลื้มปีตีได้ทำความดีไว้ แม้จะตายก็ตายดี ตายอย่างคนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่ามาแล้ว

7) ทำให้รู้จักเป้าหมายของ ชีวิตที่แท้จริงว่า เกิดมาทำไม เพราะฝึกแล้วรู้ว่า ทำให้กิเลสหมดไปได้ เกิดเป็นความสุขภายในขึ้นมาตามลำดับ จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองได้อย่างถูกต้อง

8) ได้ชื่อว่าเป็นผู้ริเริ่ม ถากถางหนทางไปพระนิพพานแล้ว และจะเป็นเนื้อนาบุญของโลกสืบไป ชื่อของผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ จะถูกจารจารึไว้เหนือจิตใจ เหนือศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เป็นนิตย์นิรันดร์

อาตมภาพ ขอเจริญพรขอบคุณ คณะผู้บริหารบริษัท Lax-C แห่งนคร Los Angeles ทุก ๆ ท่าน ที่ให้โอกาสส่งคนดี ๆ ได้เข้าไปบวชปฏิบัติศาสนกิจในพระพุทธศาสนา ขอบคุณทุกคนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ เป็นต้นว่า ขอบคุณหนังสือพิมพ์ Thai LA News, ขอบคุณหนังสือพิมพ์ MT News, ขอบคุณอาจารย์แมว อภิญญา จาก บริษท์ I S T V และทีมงาน, คุณสุพจน์ ตลาดเล๊คซี และคณะ, คุณป้าพะเยาว์ ชอบชม และคณะ, คุณแม่มาลี ยามาส และคณะ, คุณแม่กิรณา บัวฮุมบุรา และครอบครัว, คุณศิราณี แก้วโภคา และคณะ, คุณอรทัย อังสะโวทัย และคณะ, คุณศศิญา เชียงกราว และคณะ,

และกระผม ขอบพระคุณคณะสงฆ์ทุกรูปทุกอาราม วัดพระธาตุพนมอเมริกา Yacca Valley , วัดพุทธธรรม Chicago, วัดพุทธมงคล Long Beach, พระสงฆ์ไทยจากวัดเวียดนาม Westminster, และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพุทธปัญญา Pomona, สู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ในความตั้งใจอันสูงส่ง บุญรักษาพระคุ้มครอง ขอความเจริญงอกงามไพบูรย์ จงมีแด่ทุกท่านทุกคน เทอญ สาธุ