ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรอภิสจาร ยอดจริยาพระสงฆ์

ขอนอบน้อมพระรัตนตรัยแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศักราช 2563 ล่วงมาแล้ว พรรษานี้เป็นเวลานับเดือนเศษที่พระภิกษุสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ได้อธิษฐานอยู่จำพรรษาแรกในเมืองใหม่ เมืองแลงแคสเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ ปัจจุบันพอจะมีญาติโยมได้รู้จักวัดใหม่ของเราบ้างแล้ว และพอจะมีญาติโยมเดินทางมาเยี่ยมมาถึงบ้างแล้ว ความจริงยิ่งนิ่ง ยิ่งเงียบ ยิ่งได้ความปีติปราโมทย์ ได้ความสุข ได้ความสงบ ได้เห็นธรรม ได้ความเย็นใจ เป็นต้น ฯ

และทุกวันนี้ญาติโยมได้ให้โอกาสกับครอบครัว ได้พากันมารู้จักวัดเรามากเพิ่มขึ้น ยิ่งรู้สึกอบอุ่น ซาบซึ้งตื้นตันใจให้อิ่มเอม และเป็นโอกาสที่ได้ใช้หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ได้นำมาพิจารณากับทางชุมชนสังคม ยิ่งมีศรัทธามากมีพุทธศาสนิกชนมามาก ยิ่งต้องใช้ธรรมได้ละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น โบราณสุภาษิตกล่าวว่า "เมื่ออยู่คนเดียวให้ระวังความคิด เมื่ออยู่กับมิตรให้ระวังวาจา" นี้ก็ว่ายอดภาษิตแล้ว

แต่ถ้าได้กลับมาทบทวนวินัยสงฆ์ ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน ประมวลสิกขาบทของพระสงฆ์ทั้งส่วน "อาทิพรหมจรรย์ และอภิสมาจาร" ยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งนัก ยังภิกษุบุคคลให้มีชีวิตที่ดีงาม เจริญก้าวหน้า และควบคุมหมู่คณะให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อยดีงาม เรียกสิ่งนี้ว่า "อนาคาริยวินัย หรือ วินัยของพระสงฆ์"


อภิสจาร ยอดมารยาททางสังคม

อภิสมาจาร คือ ขนบธรรมเนียมของภิกษุ สิกขาบทแผนกนี้มานอกพระปาติโมกข์ มีจำนวนมาก ท่านจัดไว้ตามกิจหรือวัตถุ เรียกว่า ขันธกะอันหนึ่งๆ คือ

1. ว่าด้วยอุโบสถ เรียกว่าอุโบสถขันธกะ

2. ว่าด้วยจีวร เรียกว่า จีวรขันธกะ และที่มาในที่อื่นนอกจากขันธกะ ก็มี

อย่างเรื่องบริขารบริโภค หมายถึง บริขารเครื่องใช้สอยของภิกษุ ท่านจำแนกไว้ 4 อย่าง คือ

จีวร บาตร เครื่องอุปโภค เครื่องเสนาสนะ วันก่อนญาติโยมผู้ใจบุญมาช่วยเทคแคร์ดูแลล้างบาตรให้กิจดูแลบาตรนี้สำคัญมาก วันนี้หลวงพ่อเลยจะกล่าวถึงสักหน่อย ฮ่า ๆ เผื่อลูกศิษย์จะสำรวม หรือระวังบาตรให้หลวงพ่อมากขึ้น เพราะเห็นแล้วสะเทือนใจ ล้างบาตรให้หลวงพ่อกระทบกันเสียงดังโป๊กเป๊ก ๆ มือล้างบาตรปากก็พูดไป ใจไม่รู้อยู่ไหน ก็สะอาดดีอยู่ แต่ผิดวิธีการดูแลบาตรตามอนาคาริยวินัย แต่ก็ดีใจบาตรหลวงพ่อไม่ทะลุก็ เอโค โอเค

บาตร เป็นบริขารดั้งเดิมของภิกษุ ทรงอนุญาตไว้ 2 ชนิด คือ

- บาตรดินเผา และ บาตรเหล็ก

ธรรมเนียมระวังรักษาบาตร

1. ห้ามวางบาตรบนเตียง

2. ห้ามวางบาตรบนตั่ง ( ม้า หรือโต๊ะ )

3. ห้ามวางบนบาตรร่ม

4. ห้ามวางบาตรบนพนัก

5. ห้ามวางบาตรบนพรึง ( ชานนอกพนัก )

6. ห้ามวางบาตรบนตัก ( เกรงลุกขึ้นไม่มีสติ บาตรจะแตก )

7. ห้าแขวนบาตร ( เช่นราวจีวร )

8. ไม่ให้คว่ำบาตรที่คมแข็ง อันจะปทุษร้ายบาตร

9. มีบาตรอยู่ในมือ ห้ามผลักบานประตู

อนึ่ง ให้รู้จักรักษาบาตร ห้ามไม่ให้ใช้บาตรต่างกระโถน จะทิ้ง ก้างปลา กระดูก เนื้อลงในบาตร ไม่ควร ห้ามลางมือบ้วนปากลงในบาตร จะเอามือเปื้อนจับบาตรก็ไม่ควร ฉันแล้วต้องล้างบาตร จะเก็บบาตรทั้งยังเปียก ๆ ไม่ได้ ต้องผึ่งแดดก่อน ห้ามผึ่งทั้งยังเปียก ต้องเช็ดน้ำให้หมดก่อนจึงผึ่ง จะผึ่งไว้นานก็ไม่ได้ ให้ผึ่งสักครู่หนึ่ง ครั้งพุทธกาลใช้บาตรดิน จึงมีธรรมเนียม ระวังรักษาบาตรอย่างกวดขันเช่นนี้ โบราณยังบอกสอนกันสืบมาว่า บาตร คือ หม้อ ทิพย์ มีบาตรใบเดียวไปได้ทั่วทิศ มีบาตรใบนี้จะมีอาหารทิย์ประทานมาให้ทุกวัน หลวงพ่อสร้างโบสถ์สร้างวัดมาเพราะบาตรใบนี้นะลูก ฮา ๆ อย่าพากันหนักมือหลายบาตรทิพย์ของหลวงพ่อ พอเจอปัญหาโควิด 19 ก็แทบเอาชีวิตไม่รอดลูกเอ๋ย ขอให้คุณพระคุ้มครองลูกๆ ทุกคน ขอให้คุณพระคุ้มครอง ๆ แล้วอย่าลืมคุ้มครองคุณพระด้วยนะลูก


โควิด สะกิดใจ

- โคเอ๋ยโควิดจะปลดปลิดเศรษฐกิจไปถึงไหน ประชาชนอยู่ไม่มีเงินสำรองจะทำอย่างไร เพราะอยู่บ้านต่อไปก็เหมือนตายทั้งเป็น

- ภาษาอังกฤษก็พูดไม่ออกบอกไม่ได้ กรอกเอกสารใดๆ ใครเขาจะรู้จะเห็น ประชาชนที่อ่านหนังสือไม่เป็น ดูแล้วเปรียบเช่นคนที่ตายแล้ว

- การงานก็ทำไม่ได้ จะอยู่จะใช้จะเอาที่ไหนมาเจือจุน อย่าว่าแต่จะทำบุญแม้แต่ทุนค่าเช่าบ้านก็ขาดแคลน

- สังคมวัดไทยในอเมริกา ขาดความสมานแน่นแฟ้น ต่างคนต่างวัดก็ขาดแคลน ศรัทธาวัดไหนก็ค้ำวัดนั้น

- พระธรรมทูตบอกว่าทนอยู่ไม่มีรายได้ แล้วถ้าวัดล้มละลายพระสงฆ์จะไปทางไหนนั่น แค่เรื่องอดอยากก็ว่าสำคัญ ที่ร้ายไปกว่านั้นยิ่งน่ากลัว

- เพราะบางวัดเกิดสังฆราชี ความหมายไม่ดีเพราะหมายถึงความแตกร้าว แยกอุโบสถแยกวงฉันข้าว บ่อเกิดแตกร้าวสังฆเภทไม่มั่นคง

- วัดใดเกิดสังฆราชีวัดนั้นจะดับ ต้องรีบระงับอธิกรณ์สงฆ์ พระพุทธศาสนาจักมั่นคง ต้องปลงมานะละทิฏฐิ สร้างสังฆสามัคคี มีทิฏฐิให้เสมอกันได้ไหม

- บางครั้งอย่าคุยความย่อหย่อนเรื่องวินัย แต่แค่ให้ปรับความเข้าใจในทุกเหตุปัจจัยที่เป็นอยู่ มีสติสังเกตนั่นแหละตัวรู้ จักเป็นครูสอนวินัยให้เคร่งครัด

- ผู้ปกครองต้องปลอบใจ อย่าใช้ไม้แข็งเข้าดัด ใช้ไม้นวมค่อยฝึกหัด พระที่ลุ่มหลงไม่ปลงกิเลส ก็เป็นเหมือนสอนเด็กอนุบาล ต้องใส่ใจ

- พระธรรมทูตต้องมีวุฒิภาวะ ถึงจะพัฒนาตนผ่านพ้นได้ สู้ไปเถิดถ้าเกิดปัญหาอย่าย่อท้อเหนื่อยใจ แล้วเป้าหมายจะปักธงชัยรอคอย

- อภิสมาจาร ยอดมารยาททางสังคมไม่เลื่อนลอย ชาวบ้านใจละห้อย พระก็พลอยใจละหาย ทางบ้านหวั่นโควิด ธุรกิจปิดกิจการ พระสงฆ์เพียงต้องการ แค่พอเพียงเลี้ยงชีพเอย ฯ


วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี แลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H, Lancaster CA 93535 - 7849 Tel: 661-946-3335, 562-249-3789 มีโอกาสขอเชิญแวะมาเยี่ยมเยือนด้วยนะ ขอเชิญบริจาคพันธุ์ไม้ในโครงการ Love let’s go green (ก้าวไปด้วยกันสร้างสรรค์โลกสีเขียว) วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรกของเมืองแลงแคสเตอร์ ขออนุโมทนา ๆ รูปขอจำเริญพร