ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรไหว้ครูผ่านสายน้ำวันสงกรานต์ สู่ความรุ่งเรือง

ขออำนวยพรศิษยานุศิษย์ ตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ธรรมะสมสมัยฉบับนี้ขอเสนอคุณธรรมอันดีในพ่อแม่ ครูอาจารย์ ผ่านสายน้ำสงกรานต์สู่ความรุ่งเรือง สงกรานต์วปีนี้พิธีไหว้ครู จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 เมษยน ศกนี้ ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรกของเมืองแลงแคสเตอร์

พิธีไหว้ครูให้คุณค่าต่อความเคารพกตัญญูในศิษย์เ็นเบื้องต้น ให้ความสำเร็จในศิษย์เป็นที่สุด คุณธรรมมงคลที่ได้ในวันพิธีไหว้ครูเป็นคุณค่าแท้ ติดตามศิษยาศิษย์ไปในที่ทุกสถาน เช่น

- กตัญญูกตเวทีต่อคุณธรรมของครู คือความทรงจำของหัวใจ

- เคารพต่อคุณธรรมของครูผู้ให้แสงสว่างเกิดสติปัญญา

- อ่อนน้อม อ่อนโยน ในตัวศิษย์ที่รำลึกกราบไหว้คุณธรรมนั้นเสมอมั่น

- มีคุณธรรมที่ครูเสกสร้างปลูกปั้นจิตวิญญาณให้มีความรับผิดชอบต่อตนต่อสังคม

- เคารพความเป็นศิษย์ในสถาบันสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดถึงเคารพในศิษย์ต่างสถาบัน

- เชิดชูเกียรติประกาศยกย่องคุณธรรมของครู ไหว้ครู บูชาคุณธรรมของครู


พิธีไหว้ครูบูชาธรรม

ครูคือผู้ทรงคุณอันยิ่งยวด คุณธรรมที่ศิษย์เชิดชูเกียรติบูชากราบไหว้ครูนั้น เสมอด้วยคุณธรรมที่ศิษย์ควรยึดน้อมมาปฏิบัติสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ สู่ความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของตน

ครูคือกัลยาณมิตรที่ยอดเยี่ยม เป็นมิตรที่มอบความปรารถนาดีให้ศิษย์ด้วยความจริงใจ คุณสมบัติของกัลยาณมิตร คือมีกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ดังนี้

- ปิโย (น่ารัก) ให้อยากเข้าไปปรึกษาถามไถ่

- ครุ (น่าเคารพ) ให้เกิดความอบอุ่นใจ ปลอดภัยเป็นที่พึ่ง

- ภาวนีโย (น่าเจริญใจ) ให้ซาบซึ้งน่ายกย่องนอบไหว้

- วตฺตา จ (รู้จักพูดให้ได้ผล) ให้รู้จักชี้แจงหลักความเชื่อ

- วจนกฺขโม (อดทนต่อถ้อยคำ) ให้รับฟังคำปรึกษาซักถามได้ไม่เบื่อ

- คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา (แถลงเรื่องล้ำลึกได้) ให้เหตุผลความเชื่อได้ไม่ซับซ้อน

- โน จฏฐาเน นิโยชเย (ไม่ชักนำในอฐาน) ให้คำแนะนำในเรื่องไม่เหลวไหล ไมชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย


พิธีไหว้ครูให้คุณค่าแท้

พิธีไหว้ครูให้คุณค่าแท้ คือการปลูกถ่ายคุณธรรมลงไปยังศิษยานุศิษย์ได้โดยองค์รวมนั้น พิธีไหว้ครูเป็นได้ทั้งศาสตร์และศิลป์ นำไปสู่ความประพฤติยึดคุณธรรม นำไปสู่ความสุขสันติ นำไปสู่ความสำเร็จรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน 2564 ภาคเช้า เวลา 10.39 น. พิธีไหว้ครู ณ ศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี


พิธีไหว้ครู วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี

๑๗ เมษา ฤกษ์สะดวก ผนวกราศี
เทศาตรี ดิถี เสาร์ ฯ เฝ้าารับโชค
ปราชญ์เมธี ชี้มงคล พ้นทุกข์โศก
ศุภะโชค ลาภผล พูนทวี ฯ

ใครไหว้ครู กตัญญู จิตแกล้วกล้า
ปรารถนา สิ่งใดใด ได้สุขี
เป็นมงคล เสริมชะตา บารมี
นำชีวี รุ่งเรือง เปรื่องปัญญา ฯ

ครู พ่อแม่ คนแรก พรํ่าอบรม
ครู ประถม - มัธยม – อุดมศึกษา
ครู เวทยมนต์ ผู้ประสิทธิ์ ศาสตร์วิชา
ครู โหรา พยากรณ์ สอนทำนาย ฯ

ครู ปู่หมอ ชีวก โกมารภัจจ์
ครู ระนาด ครูเพลง ครูเครื่องสาย
ครู นาฏศิลป์ ครูดนตรี ครูรำไทย
ครู ผู้ให้ ศาสตร์วิชา สารพัน ฯ

ครู มวยไทย ครูปี่พาทย์ ครูจำอวด
ครู หมอนวด ครูหมอยา ครูหมอศัลย์
ครู หมองู ครูหมอว่าน ครูหมอฟัน
ครู เขียนยันต์ สัตตเลข ครูเสกมนต์ ฯ

บูชาครู นอบไหว้ ด้วยเศียรเกล้า
ข้าพเจ้า น้อมไหว้ครู ผู้ฝึกฝน
อาราธนา มาปกป้อง ทุกผองชน
ครูช่วยดล ผลประสิทธิ์ สัมฤทธิ์ เทอญ ฯ

สุขสันต์วันสงกรานต์ ปีนี้จัด 2 วัน วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน ไหว้ครู วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน ฉลองปีใหม่ไทย "บุญขนทรายเข้าวัด" ขอน้ำใจพี่น้องของเราทุกท่านได้ให้การสนับสนุนบุญสงกรานต์วัดของเราโดยพร้อมเพียงกัน ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแควเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535 Tel: (661) 946-3335 และ (562) 249-3789 (ถ้าส่งเช็คไปทำบุญก็ตามรายละเอียดที่แสดงไว้เบื้องต้น ฯ Payable to : Buddhist meditation Society) รูปขอจำเริญพร