ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรศีลธรรมคุ้มครองคุณภาพใจ

ขอความเจริญในธรรมจงปรากฏแด่สาธุชนพุทธบริษัท ผู้สนใจในธรรมทุกท่าน ธรรมะสมสมัยห่วงใยท่านทุกคน สัปดาห์นี้นับว่ามีวันหยุดสำคัญของครอบครัวอีกวันหนึ่ง นั่นคือวันคริสต์มาส ชาวเมืองจะแสดงออกด้วยคำนิยมว่า Merry Christmas and happy new year’s และคริสตศาสนิกชนต่างประดับบ้านด้วยไฟกระพริบระยิบระยับพราวสะพรั่งกันทั่วหน้า เราต่างทราบดีว่า ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ หลักคำสอนได้ถูกถ่ายทอดส่งต่อโดยวัฒนธรรมทางความคิด ภาษา ทางกายภาพต่าง ๆ อย่างละเอียดอ่อน ค่อย ๆ ซึมซาบไปตามลำดับ เรียกกันว่านับแต่ปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเลยทีเดียว

สันติภาพโครงสร้างทางสังคม

มนุษย์ทุกชีวิตไม่สามารถปฏิเสธการอยู่ร่วมกันทางสังคมได้เลย ศีลธรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืน พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อพฺยาปชฺชํ สุขํ โลเก: ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก” แม้จะมีคำกล่าวไว้เป็นกลาง ๆ ว่า ทุกศาสนาสอนศาสนิกชนของตน ๆ ให้เป็นคนดีเหมือนกันโดยทั้งสิ้น แต่ในที่นี้จะกว่าถึงภัยที่ทำให้พระพุทธศาสนาสูญหายไปจากโครงสร้างสังคมประเทศอินเดียว่าเกิดจาก

ภัยภายใน ศาสนิกชนพุทธบริษัท 4 ได้ให้การนับถือศาสนาเป็นเสรีภาพแห่งอิสระชน ชาวพุทธมีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร ให้โอกาสแก่ทุกศาสนา จนบางครั้งในบางท่านไม่ทราบว่า หลัก/อุดมการณ์/และวิธีการ ของศาสนาของตนเองว่าอย่างไร ! ดั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า พระพุทธศาสนาจะเจริญ/หรือเสื่อมจากแผ่นดิน ขึ้นอยู่กับพุทธบริษัท 4

ภัยภายนอก ต้องเป็นที่ทราบและยอมรับว่าคนไทยเราในและนอกประเทศ มีการนับถือศาสนาที่หลากหลาย มีทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮินดู และอื่น ๆ ตอนนี้อะไร ๆ ก็จะประมาทนอนใจว่าพระพุทธศาสนาของเรา เป็นหนึ่งในโลกอยู่แต่ความฝันและอุดมการณ์มิได้แล้ว

อัตตลักษณ์ของชาวพุทธกำลังถูกเจือ

โลกคือแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมที่หลากหลาย หากพี่น้องชาวพุทธมัวชะล่าใจ ปล่อยใจให้ไหลไปกับค่านิยมอื่น วัฒนธรรมอื่น ยิ่งจะทำให้อัตตลักษณ์ของตนนั้นถูกซึมซาบและถูกกลืนไปในที่สุด ดังนั้น :-

อย่าเมตตาใจกว้างจนลืมหลักวินัยชาวพุทธ

อย่าละความเชื่อพิสูจน์หลักกรรมตามคำสอนพระตถาคต

อย่าเพลินลิงโลดไปตามค่านิยมที่กลืนกินจนสิ้นผู้สืบสารตำนานอริยะ

อย่าทอดทิ้งภาระพระพุทธศาสนาไว้กับพระสงฆ์เพียงฝ่ายเดียว ต้องหมั่นเทียวถามไถ่ให้การสนับสนุน เพื่อช่วยกันค้ำชูให้มั่นคง

คุณภาพของใจสร้างความปลอดภัยยั่งยืน

การปลูกสร้างพลังบวกพลังบุญ เริ่มต้นที่ใจ เริ่มต้นที่เรา ครอบครัวของเรา พ่อแม่พี่น้องของเรา การปลูกสร้างศีลธรรม การดำเนินชีวิตตามอารยธรรมของอริยชนเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำอย่างเข้มแข็ง ธรรมะ 5 ประการเป็นการเริ่มต้นฝึกฝนสร้างคุณภาพของใจ หลักธรรมที่จะแนะนำ 5 ประการ คือ :-

ปราโมทย์ ความเบิกบานแจ่มใสภายในจิตที่ปราศจากความหมองมัว ความปลื้มยินดี

ปีติ ความอิ่มเอมใจ เอิบอิ่ม เบาใจ

ปัสสัทธิ ความสงบระงับแห่งกายแห่งใจ ความยับยั้งพันธนาการสู่ความหลุดพ้น

สุข ความโปร่งโล่งใจ ประดุจอยู่ในแดนอันเกษมศานต์

สมาธิ ความหนักแน่น ไม่หวั่นไหว เปรียบดังขุนเขาไหวนิ่งไม่หวั่นไหว ไหวแต่เพียงกอหญ้า ภูผาหาไหวไม่

กำแพงศาสนา

พระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนใจกว้าง กำแพงศาสนาของเราเลยมิได้ปิดกั้นเสรีภาพต่อการนับถือใด ๆ แต่กลับให้เสรีการนับถือ มองเห็นเป็นประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้ง วันนี้ถือเอาเทศกาลเป็นปัจจัยการเสนอธรรมให้เป็นบททบทวนด้วยความสุจริตใจ เรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องเสรีภาพของปัจเจกบุคคล หลวงพ่อเพียงแค่มาบอกว่า อย่าละเลยทิ้งหลักการและเหตุผลที่ตนนับถือปฏิบัติมา ครอบครัวชาวพุทธควรโดดเด่นในกิจกรรมใด ๆ พึงใสใจเสมอ


สวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามวัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 3 ทุ่ม เป็นต้นไป จนถึงเวลา 00:20 น. ต้นชั่วโมงของวันที่ 1 มกราคม 2563 ขอเชิญพร้อมใจกันไปสวดข้ามปีร่วมกันกับคณะสงฆ์และคณะศรัทธาชาววัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย

วันที่ 1 มกราคม 2563 ภาคเช้า เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรส่งท่ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ ที่วัดใหม่ของเรา ใครมีของขวัญก็พากันนำไปแลกเปลี่ยนให้เกิดเป็นไมตรีจิต เป็นกัลยาณมิตร ทางญาติธรรม สาธุ ๆ รูปขอจำเริญพร ฯ

สถานที่จัดสวดมนต์และจัดตักบาตรปีใหม่ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี 6763 East Avenue H Lancaster CA 93535 Tel: 661-946-3335 Add line ID : bmsn2008