ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรสามีจิกรรม อารยธรรมแห่งผู้เจริญ

"มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต ฯ"

ข้าพเจ้า ฯ ในนามคณะสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ขอคารวะพระมหาเถรทั่วสังฆมณฑล สามีจิกรรม ความน้อบน้อมต่อพระมหาเถระในโอกาสที่ได้คารวะพระมหาเถระนั้น กรรมใดที่ ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระมหาเถระเจ้า ครู/อุปัชฌาย์ อาจารย์ ทั้งต่อหน้า แลลับหลังก็ดี ด้วยเจตนา แลไม่เจตนาก็ดี หรือด้วยกายกรรม ด้วยวจีกรรม และด้วยมโนกรรมก็ดี

ขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นพระมหาเถระก็ดี พระเถระก็ดี จงงดโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

- เพื่อความไม่เป็นมลทินบาป

- เพื่อความงามแห่งศีลวินัย เบื้องต้น - ท่ามกลาง - และที่สุด

- เพื่อสังฆสามัคคี สืบสานอารยประเพณีแห่งผู้เจริญ

- เพื่อการประพฤติพรหมจรรย์ของข้าพเจ้าและหมู่คณะทั้งในปัจจุบัน - อนาคต ให้องอาจในที่ทั้งปวง ด้วยเทอญ. ข้าพเจ้า พระครูธรรมธรไสว จันทะวัณโณ (ชมไกร) ผู้แทนคณะสงฆ์ WAT PHRATHAT THONGSETHI CALIFORNIA U.S.A. (30 กรกฎาคม พ.ศ 2564)

ขอเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมท่านผู้มั่นคงในพระรัตนตรัยทุกท่าน พรรษานี้ขอบุญบารมีหลวงพ่อเพชรมีชัย (พระประธานวัดทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์) ปกป้องรักษาญาติ โยมผู้ใจบุญทุกท่านให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งมวลด้วย เทอญ

พรรษานี้นับเป็นโอกาสดียิ่ง ทางวัดทุ่งเศรษฐีได้รับการประสานงานจากโองการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยท่านพระครูพิศาลธรรมจารี หัวหน้าสงฆ์วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร รับมอบภารธุระแบ่งเบาจากพระเดชพระคุณ "พระวิเทศธรรมคุณ" เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมืองรีเวอร์ไซร์ ประสานงานให้วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงเอกสารรับการพิจารณาเป็นสมาชิกองค์การสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ดังนั้น คณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลได้รับทราบไปพร้อมกัน พิธีสามีจิกรรมอันควร คือ ควรเป็นผู้อ่อนน้อม ถ่อมตน อ่อนโยนเป็นผู้ว่าง่าย พึ่งระลึกเสมอว่า การได้กระทำสามีจิกรรมนั้นเป็นอารยธรรมของผู้เจริญ ที่ได้กระทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน 2600 ปี สามีจกรรมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์ที่พึงทำชอบต่อกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องบอกว่าเกิบจะทุกวัดที่สามารถใช้ Zoom ประชุมนั้น ได้พร้อมกันถวายสามีจิกรรมแด่ เจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาธีราจารย์ องค์ประผู้ควบคุมดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยพร้อมเพียงกัน อนึ่งได้สดับพระธรรมโอวาท เป็นขวัญกำลังใจให้พระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ตลอดถึงความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดภัยโควิด 19 และประโยชน์อื่น ๆ เช่น

1) เพื่อความสามัคคีสงบสุขราบรื่น

2) เพื่อรู้ตื่นประพฤติตน

3) เพื่ออดทนเพ่งเพียรธรรม

4) เพื่อความสง่างามของหมู่คณะ

5) เพื่อกระทำภาะธุระพระศาสนาให้รุ่งโรจน์

6) เพื่อประโยชน์สุขของศรัทธน่าเลื่อมใส

7) เพื่อส่งเสริมอารยะวินัยให้เคร่งครัด เป็นต้นฯ

การกระทำ สามีจิกรรม อาจหมายถึง การขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน ทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม ความไม่เบียดแบนกันย่อมเป็นความสุขในโลก โอกาสควรทำสามีจิกรรมนั้น ได้กระทำขึ้นโดยองค์รวมคือ ความเคารพศีลวินัยและพรรษา อาวุโส/ภันเต เป็นต้นฯ ท่านผู้สนใจสามารุติดตามรายละเอียดได้ที่ เพจ : เฟสบุ๊คสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพจ : เฟสบุ๊ควัดพุทธปัญญา โพโมน่า (หลวงพ่อ ดร. พระมหาจรรยา)

อีกประการหนึ่ง พรรษานี้ทุกวันอาทิตย์ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ตลอดฤดูเข้าพรรษา ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ และทางคณะสงฆ์วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร แห่งเมือง ซันวาเลย์ จะยกทีมพระนักเทศน์มหาชาติ ไปเทศน์กำเมือง (ภาษาเมืองเหนือ) วนประเวศน์ กัณฑ์ที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม ศกนี้

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม เจริญศีล สมาธิ ภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีต้นกันเทศน์ ผ้าอาบน้ำฝน ไตรจีวร ตามกำลังศรัทธา ขอท่านทั้งหลายมีความสมปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญได้ ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789

เบอร์โทรศัพท์ของหลวงพ่อเจ้าอาวาส 562-249-3789 สามารถโอน Zelle ได้หรือเขียนเช็คส่งไป Payable to BUDDHIST MEDITATION SOCIETY ซึ่งเป็นชื่อที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี จดทะเบียนไว้ รูปขอจำเริญพร