ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรหนึ่งความหวัง หนึ่งความเพียร หนึ่งทางรอด

ขอจำเริญพร สาธุชนท่านผู้สนใจธรรมทุกท่าน ความเพียรเป็นเหตุสร้างพลัง สำหรับคนที่มีความหวัง ยังคงตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ ถ้ามีหวัง ก็ยังคงมีความเพียร ทว่า ! ..ความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่สิ้นหวัง วันน้ธรรมะสมสมัยขอเสนอ หนึ่งความหวัง หนึ่งความเพียร หนึ่งทางรอด "วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา" เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ (พุทธศาสนสุภาษิต)


ความเพียรเป็นเหตุสร้าง พลัง
คนที่มีความหวัง จึ่งสู้
เพียรสู้สู่เส้นทาง มุ่งมั่น ฟันฝ่า
อุปสรรคอดทนสู้ บัณฑิตรู้พยายาม ฯ


สัมมาวายามะ ( ความเพียรชอบ )

ภิกษุ ท.!ความเพียรชอบ (สัมมาวายามะ) เป็นอย่างไร?

ภิกษุ ท.!ภิกษุในศาสนานี้

1) ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรม ท. อันลามกที่ยังไม่ได้บังเกิด

2) ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรม ท. อันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว

3) ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรม ท. ที่ยังไม่ได้บังเกิด

4) ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความยั่งยืน ความไม่เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบแห่งกุศลธรรม ท.ที่บังเกิดขึ้นแล้ว นี้เราเรียกว่า ความเพียรชอบ (สัมมาวายามะ)

ตามหัวข้อธรรมนี้สามารถชี้ทางรอดให้เราได้ โดยการใช้ความเพียรพยายามในสิ่งที่เรามุ่งหวัง เช่น ความหวังสร้างชีวิตให้มั่นคงทางฐานะการเงิน การงาน หรือสิ่งใดๆ ก็ตาม ความเพียรจะนำทางรอดมาให้เราเสมอ นั่นคือ การลงมือทำ ตามหลักการแห่งความสำเร็จ เช่นต้องมี อิทธิบาทธรรม 4 ประการ เป็นต้น ฯ


อิทธิบาท 4 ประการ

ในพระพุทธศาสนา หมายถึง หนทางสู่ความสำเร็จ หรือ คุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จ คุณเครื่องสำเร็จสมประสงค์ ทางแห่งความสำเร็จ คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี 4 ประการ คือ

ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะทำ ใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะทำให้ ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป

วิริยะ (ความเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย

จิตตะ (ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำ และทำสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป

วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น ฯ

สำหรับสัปดาห์นี้ ขออนุโมทนาบุญคุณแม่แดง สมหมาย วิลเลี่ยมส์ ผู้ร่วมสนับสนุนบำรุ่งวัด ร่วมถวายวิหารทาน บริจาคปัจจัยร่วมสร้าง PATIO ศาลา สมทบทุนมา $1,000 US Dollars และขออนุโมทนาเจ้าภาพปวารณา คณะศรัทธา จาก ร้าน The Thai Restaurant Lancaster California เจ้าภาพปวารณาทุกวันพฤหัสบดี และทุกวันพิเศษ


น้ำใจของผู้ให้ ยิ่งใหญ่เสมอ

ให้รอยยิ้ม อิ่มเอม อย่างเปรมปรีย์
ให้ไมตรี ดีเลิศ ประเสริฐสันต์
ให้ธรรมะ ชนะยิ่ง สิ่งสำคัญ
ให้แบ่งปัน ทานมาก ไม่ยากจน ฯ

ท่านใดที่ประสงค์ตั้งใจร่วมบุญกับทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี กรุณา Donation check payable to "Buddhist Meditation Society" หรือ อีกบัญชีหนึ่งชื่อ Wat Phrathat Thongsethi ส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้พร้อมนี้ 6763 East Avenue H. Lancaster CA 93535 ส่วนท่านที่สะดวก Transfer money with Zelle ก็โอนด้วยเบอร์ Tel: (562) 249-3789 รูปขอจำเริญพร