ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรพลังบริสุทธิ์ พลังที่งดงามด้วยเบิกบานใจ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะ เข้าสู่แดนเกษมคือพระนิพพาน อันเป็นแดนบรมสุขด้วยเศียรเกล้า ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทุกท่าน พลังงานหลายๆ อย่างแตกต่างกันไป พลังบวก พลังบุญ พลังแห่งความดีงาม พลังที่ปรารถนาต่อตน ต่อคนอื่นๆ สิ่งอื่นๆ โดยปราศจากอคติ ปราศจากสิ่งซ่อนแฝงที่จะคิดร้าย พูดร้าย และทำลายให้ตนหรือคนอื่นๆ ต้องบาดเจ็บทางกาย ทางใจ หรืออาจเสียทรัพย์เสียชีวิต เป็นพลังสะอาด พลังบริสุทธ์ พลังที่งดงามอย่างประเสริฐ รู้สึกอิ่มเอมเปรมใจ รู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น

พระสงฆ์เป็นศาสนบุคคลที่มีความปรารถดี มุ่งหวังสร้างจิตวิญาณของลูกหลานให้เจริญอยู่ในศีลธรรมอันดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของพระศาสดา ที่ปรารถนาให้มวลมนุษยชาติอยู่ร่วมกันกับบนโลกได้อย่างสันติ ปราศจากการเบียดเบียน และอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

- อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต, การไม่พูดร้าย, การไม่ทำร้าย,

- ปาติโมกเข จะ สังวะโร, การสำรวมในปาติโมกข์,

- มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง, ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค,

คาถาที่สวดเน้นย้ำอยู่ทุกเช้าค่ำ ยังจิตใจให้สะอาด เป็นฐานแห่งบุญที่จะเจริญขึ้นไปตามลำดับๆ พลังแห่งบุญกุศลจำต้องมีธรรมเหล่านี้ปรากฏขึ้นในจิตใจอยู่เนืองนิตย์เสมอๆ พลังบุญ พลังบวก ก็จักเกิดขึ้นสะสมไว้ในใจจนเบ่งบานเป็นพลังงานที่บริสุทธ์ปราศจากอคติ เป็นพลังที่งดงามด้วยศีลด้วยธรรม และเคล็ดลับที่ทำให้คำกล่าวของพระสงฆ์เราทรงอานุภาพนั่นคือ อยู่ที่ไหนๆ ก็ตามถ้ามีสติกำหนดไว้ในใจ และบริกรรมภาวนาอยู่ในใจเสมอๆ ว่า "สัจจะ สัจจัง อธิษฐามิ" พระคาถานี้ดูง่ายๆ เหมือนไม่มีอะไร ลองนำไปใช้ภาวนา หรือจะเรียกว่าบริกรรมก็ตามเถิด จะเกิดผลสำเร็จตามที่ปรารถนา พลังบริสุทธิ์จะหนุนนำให้เราพบแต่ความดีงาม เกิดแต่สิ่งดีงาม ไปค้าไปขายคิดเงินก็ได้เงิน คิดทองก็ได้ทอง คิดหาการหางานก็สำเร็จ บางอาจารย์ท่านกล่าวกันว่าเป็นหัวใจอริยสัจจ์ด้วยซ้ำไป

พลังบริสุทธิ์คืออะไร?

- พลังบริสุทธิ์ คือความสะอาดกายสะอาดใจ ความซื่อสัตย์จริงใจ อย่างในธรรมบทมีกล่าวว่า "ยศเจริญแก่คนเช่นไร?

"ยศย่อมเจริญแก่คนที่มีความหมั่น มีสติ, มีการงานสะอาด, ใคร่ครวญแล้วจึงทำ, สำรวมระวังครองชีวิตอยู่โดยธรรม และเป็นผู้ไม่ประมาท."

- หรืออีกตัวอย่างหนึ่งในธรรมบทกล่าวไว้ว่า "ผู้เศร้าโศก กับ ผู้บันเทิงในปัจจุบันและอนาคตต่างกันเช่นไร?

"คนทำความชั่ว ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง คือเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้วก็เศร้าโศก เขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน เพราะเห็นการกระทำอันเศร้าหมองของตน."

"ส่วนคนทำบุญ ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง คือบันเทิงในโลกนี้ ละไปแล้วก็บันเทิง เพราะเห็นความบริสุทธิ์แห่งการกระทำของตน."

เราจะเห็นได้ว่า นักปราชญ์บัณฑิตบางครั้ง ท่านจะไม่พยายามแสดงพลังลบออกมาเลย มีแต่จะให้กำลังใจ กล่าวเป็นพลังด้านบวกเสมอๆ แม้บางทีเราอาจสังเกตุได้ว่าบัณฑิตท่านก็มีอุปสรรคปัญหา มีความทุกข์อยู่เสมอกับผู้อื่น แต่ท่านจะไม่พยายามแสดงโศกความเศร้า ความเจ็บปวดออกมาให้เราได้เห็นมากนัก ผิดจากสามัญชนผู้คนทั่วๆ ไปมักจะไม่ค่อยสำรวมเรื่องเหล่านี้ แต่จะพยายามขยายออกไปให้เร็วอย่างสะใจหรือสาสมใจประมาณนั้น

ดังนั้น พลังบริสุทธิ์จึงเป็นพลังด้านดีเสมอ คือมีสันติภาพ เป็นไปเพื่อธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข เป็นไปด้วยความมีอารยวินัย ไม่กล่าวหาว่าร้าย ไม่ทำร้ายไม่ทำลายทรัพย์สินและชีวิตผู้คน มีศีล มีสติ มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบต่องตน ต่อสังคม ฯลฯ

เรื่องแจ้งให้ทราบ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน ศกนี้ ทางคณะสงฆ์ไม่ได้ไปจัดรับอาหารบิณฑบาตรที่ Plam Park เมืองเลควูด เนื่องจากลูกศิษย์นิมนต์ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ San Francisco จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และยกยอดโครงการย้ายที่ฉันไปเป็นราวๆ กลางเดือนธันวาคมศกนี้

ส่วนเรื่องสร้างห้องสุขาก็กำลังดำเนินการ กำลังอยู่ระหว่างประเมิณราคา จากการที่จะสร้างใช้ได้เลย สร้างให้ทันงานพิธีทอดกฐิน/ยกช่อฟ้า ช่วงต้นเดือนพฤศจิยน นั้นต้องหยุดเพื่อพิจารณาทำให้ถูกต้องตามข้อกำหนดอนุญาต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้า และคาดว่าจะได้ทราบการประเมิณราคาเร็วๆ นี้ ในระหว่างนี้ผู้ท่านจิตศรัทธาท่านใดต้องการทำบุญสร้างห้องน้ำห้องสุขาจำนวน 6 ห้อง จองเป็นเจ้าภาพได้ ห้องละ $3,000 หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน การสร้างสุขาเป็นการสร้างสุขให้ทั้งตน และผู้อื่นอย่างไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ แม้พระตถาคตพุทธเจ้า ก็เคยกระทำบำเพ็ญบุญนี้มาแล้ว พระองค์ได้อานิสงส์คือความสำเร็จทุกอย่าง สมประสงค์ทุกประการ ด้วยอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นี้ จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญได้มีส่วนร่วมในบุญสร้างห้องสุขาโดยพร้อมเพียงกัน

มีโอกาสแล้ว โอกาสมาถึงแล้ว มีเวลาแล้วหรือยังที่จะร่วมสร้างห้องสุขาถวายวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย USA เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 661-932-3109, 562-249-3789

หมายเหตุ : Donation check payable to "Buddhist Meditation Society" รูปขอจำเริญพร