ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรสิ่งสมมุติที่มีอิทธิพลต่อชีวิต

ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ธรรมชาติสร้างทุกสิ่งบนโลกใบนี้ สร้างทุกสิ่งจริง ๆ เราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ ธรรมชาติทำหน้าที่ไป วันคืนก็ล่วงไป ทุกคนมีหน้าที่ของตน ๆ หน้าที่โดยธรรมชาติมีอยู่ว่า คนเราทุกคนต้องกินอาหาร ต้องมีเสื้อผ้า ต้องมีที่อยู่อาศัย ต้องเข้มแข็งถึงจะอยู่รอดในนโลกใบนี้ ผู้อ่อนแอก็ต้องวางทุกสิ่งที่มีไว้เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลย แต่สิ่งสมมุติในโลกกลับมีอิทธิพลต่อชีวิตเราไปทุกย่างก้าว

เด็กน้อย เห็นโลกล้วน    ชวนสนุก
หนุ่มสาว เจ้าเริงสุข    ค่ำเช้า
กลางคน มองว่าทุกข์    สุขคู่ กันนอ
เฒ่าชรา ล้วนรู้เค้า    โลกนี้ อนิจจังฯ

ภายใต้กฎอนิจจังที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง การสร้างบุญบารมี นับเป็นอุดมธรรมของชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือฆราวาสญาติโยม อธิษฐานธรรม คือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ 4 อย่าง ที่ชาวพุทธควรใส่ใจปฏิบัติบำเพ็ญให้เกิดขึ้น มีขึ้น ในตนของตน เป็นเครื่องค้ำชูชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองต่อตนและต่อบุคคลรอบข้าง เพื่อนพ้องบริวาร กิจการทั้งปวงจะดำเนินไปอย่างมั่นคงด้วย อธิษฐานธรรม เพราะนี้เป็นกุศลจิต กุศลจิตเกิดขึ้น มีขึ้น ในตนของตน ปลูกสร้างสะสมอบรมจิตของตน ๆ ให้เกิดบุญบารมี ดังนั้น ท่านทั้งหลายจึงควรสั่งสม เพียรรักษาธรรมให้งอกงามในจิตใจของตน ก่อนใครอื่นเถิดจะเกิดผลพูนเพิ่ม เริ่มเลยนะวันนี้


อธิษฐานธรรม 4
1. ปัญญา รอบรู้สิ่งที่ควรรู้
2. สัจจะ ความจริงใจ คือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริง
3. จาคะ สละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจ
4. อุปสมะ สงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบ

ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ ทั้ง 4 อย่างนี้ ชื่อว่า อธิษฐานธรรม ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ เพราะเป็นหลักธรรมประจำใจ เป็นเครื่องนำทางแห่งความประพฤติปฏิบัติของบุคคลให้ดียิ่งๆ ขึ้น

1. ปัญญา แปลว่า ความรอบรู้สิ่งที่ควรรู้ หมายความว่า รู้ทั่วทุกด้าน รู้ทั้งเหตุทั้งผล รู้เบื้องต้นเบื้องปลาย ในสิ่งที่ควรรู้ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรม มีทั้งขั้นต่ำคือโลกิยปัญญา มีทั้งขั้นสูงคือ โลกุตตรปัญญา เรียกว่ารู้รอบในกองสังขารทั้งมวลนั่นเทียว

ในที่นี้จะอธิบายทั้งปัญญาในคดีโลกและคดีธรรม ปัญญาคดีโลกได้แก่ความรอบรู้ศิลปวิทยาสาขาต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางประกอบสัมมาอาชีพ ให้ทรัพย์สมบัติ และอิสริยยศ บริวารยศเกิดขึ้น ปัญญาคดีธรรมได้แก่ความรอบรู้เรื่อง ปาป บุญ คุณ โทษ สุข ทุกข์ ทั้งส่วนเหตุส่วนผล เรื่องธาตุ 4 ขันธ์ 5 อายตนะ 6 เป็นต้น (วันหน้าจะนำเรื่องธาตุ ขันธ์ อายตนะมาเล่าให้ฟังนะ)

2. สัจจะ แปลว่า ความจริงใจ คือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริง เรื่องสัจจะนี้มีทางอธิบายได้มาก ในที่นี้จะได้อธิบายเพียง 3 อย่าง คือ

ปฐมเหตุ เอาใจใส่การงาน ได้แก่ตั้งใจทำการงานที่ปราศจากโทษ งานที่มีประโยชน์ งานที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรง ไม่เกินขีดความสามารถ

มัชฌิมเหตุ เอาใจใส่ความประพฤติ ได้แก่ประพฤติดีจริงทางกาย วาจา ใจจะทำ จะพูด จะคิดสิ่งใดๆ ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น.

ปัจฉิมเหตุ เอาใจใส่การรักษาสัจจะ ได้แก่ตั้งใจจริง คือตั้งใจว่าเราต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อการงานหน้าที่ ต่อเวลา และต่อบุคคล เราต้องจริงต่อความประพฤติ คือควบคุมตนเองให้ประพฤติดีเสมอไป

3. จาคะ ในที่อื่น แปลว่า สละให้ปันสิ่งของ ๆ ตนแก่ผู้อื่น แต่ในที่นี้ แปลว่า สละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจหมายความว่า เมื่อบุคคลตั้งใจจริง กระทำสิ่งที่ดี ประพฤติดี มักจะมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางให้เสียการเสียงาน เสียความตั้งใจจริงไปบ้างไม่มากก็น้อย

อุปสรรคนั้น บางทีท่านเรียกว่า "มาร" คำว่า มาร แปลว่า ผู้ฆ่าพระ คำว่า พระ แปลว่า ผู้ประเสริฐ หรือผู้ดี ความดี ความประเสริฐ เช่นผู้ตั้งใจจะให้ทาน ก็มีความตระหนี่ เกิดเป็นมารขัดขวางไว้หรือฆ่าเสีย ผู้ตั้งใจจะรักษาศีล ก็มีความโลภบ้าง ความโกรธบ้าง ความหลงบ้าง เป็นมารขวางไว้หรือฆ่าเสีย

4. อุปสมะ แปลว่า ความสงบใจจากที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบ หมายความว่า การระงับ หรือการเข้าไประงับ ได้แก่การปราบ หรือการเข้าไปปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบ. ความสงบตรงกับ

บาลีว่า สันติ มี 3 อย่าง คือ สงบกาย สงบวาจา สงบใจ

สงบกาย ได้แกการกระทำทางกายดี สงบเรียบร้อย ไม่จุ้นจ้าน ล่วงละเมิดศีล ระเบียบ ประเพณีอันดีงาม

สงบวาจา ได้แก่การพูดดีเป็นวจีสุจริต พูดในกาลและสถานที่อันสมควร และไม่พูดในกาลและสถานที่อันไม่ควรพูด

สงบใจ ได้แก่การคิดดีเป็นมโนสุจริต และความที่จิตไม่ถูกข้าศึกรบกวน เป็นจิตใจที่สงบเยือกเย็นเป็นสุขผ่องใส ดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญลอยเด่นในท้องฟ้าอันปราศจากเมฆหมอก

ท่านทั้งหลาย ตัวตนที่แท้จริงของเรา ชื่อของเรา ญาติพี่น้องของเรา สัตว์เลี้ยงของเรา ทรัพย์สมบัติของเรา ล้วนเป็นสิ่งสมมุติ เพราะสิ่งที่แท้จริงคือธรรมชาติ หรือจะเรียกว่าเป็นสมบัติของโลก สมบัติผลัดกันชม ยึดไว้ไม่ได้ ครองครองไว้ก็ไม่ได้ ถึงเวลาก็ต้องปลง ต้องวางภาระธุระทุกสิ่ง มอบไว้แก่โลกแก่แผ่นดิน แก่ธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นนอน ท่านทั้งหลายจงอย่าเป็นทุกข์เป็นกังวลกับสิ่งสมมุตินั้นให้มากเกินไป รู้จักปล่อยวางรู้ทันกับสิ่งสมมุติทั้งปวงนั้นเถิด และสัปดาห์นี้ขอจบด้วย คำสอนของหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี เด้อ......

เราอยู่ในโลกต้องสอนลูกหลานให้เข้าใจสิ่งสมมุติ เช่น

เราเห็นแล้วว่า ถ้วยใบนี้ เอาไว้ที่ไหน..."มันก็ต้องแตก" จานนี่ เอาไว้ที่ไหน..."ก็ต้องแตก" แต่เราก็ต้องสอนเด็กว่า ล้างให้มันสะอาด เก็บไว้ให้ดี เราก็ต้องสอนเด็กอย่างนี้ ตามสมมุติอย่างนี้ เพื่อเราจะใช้ถ้วยนี้นาน ๆ อันนี้เรารู้จักธรรมะ เอาธรรมะมาปฏิบัติ

ถ้าเห็นว่า อันนี้มันจะแตกอยู่แล้ว เราบอก เออ...! ช่างมันเถอะลูก กินแล้วก็ไม่ต้องล้างมันหรอก จะตกก็ช่างมันเถอะ ไม่ใช่ของเราหรอก เอาทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้ มันจะแตกอยู่แล้ว อย่างนี้ก็เป็นคนโง่ไป

ถ้าเราเป็น "ผู้รู้สมมุติ" อันนี้

เมื่อมันเจ็บไข้....ก็หาหยูกยาให้มันกิน เมื่อมันร้อน...ก็อาบน้ำให้มัน

เมื่อมันเย็น...ก็หาความอบอุ่นให้มัน เมื่อมันหิว...ก็หาข้าวให้มันกิน

แต่ให้เรารู้ว่า ให้ข้าวมันกิน...มันก็จะตายอยู่ แต่ในเวลานี้ ยังไม่ถึงคราวจะตาย เหมือนถ้วยใบนี้...ยังไม่แตก ก็รักษาถ้วยใบนี้...ให้มัน "เกิดประโยชน์" เสียก่อน

ฝากอนุโทนาบุญไปยังลูกหลานร้าน HAE HA HENG Thai Bistro ที่นิมนต์หลวงพ่อไปฉันภัตตาหารเพล อาหารหลากหลาย และได้ถวายสังฆทาน มีพระสงฆ์ 5 รูป เนื่องในโอกาส 2 ปี ทำบุญครบรอบเปิดร้าน เจ้าภาพประกอบด้วย คุณนเรศ เพชรพลอย, คุณอริศรา หงส์ตระกูล, คุณภัทราภรณ์ วงศ์ใหญ่, คุณปิติณัฐ เพ็งบุญมา, รุจศิโรจน์ อีนปันส์, คุณ Jeffrey Bailey และครอบครัว ร้านเฮฮาเฮ็ง ตั้งอยู่ 301 S. Western Los Angeles เปิด 7 วัน 11 โมงเช้า ถึง 10 โมงค่ำ โทรศัพท์ 213.388.2407 ชนใจกับลูกหลานที่มาทำบุญมีแต่คนหนุ่มคนสาว แต่รู้จักสร้างบุญทานการกุศล สาธุ ๆ

และขอเจริญพร บอกข่าวเล่าบุญสงกรานต์วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด กำหนดการเป็นเอกฉันท์ จัดในสัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายน ของทุกปี ปีนี้กำหนดจัดพิธีสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 พิเศษสำหรับบุญสงกรานต์ปีนี้ ทางวัดทุ่งเศรษฐี จัดให้มีพิธีไหว้ครู พร้อมพลระดมศิษย์ครั้งใหญ่ ขอเชิญไปช่วยกันตกแต่งทำบายศรีหลัก บายศรีตอ บายศรีเทพ/พรหม บายศรีปากชาม บายศรีธรรมจักร นาค ครุฑ บารมีสิบทัศน์ พีธีมังคลาภิเษก ส่งบาปส่งเคราะห์ เสริมโชคเสริมลาภ เสริมวาสนา เสริมบารมี สืบชะตาราศีทำบุญอายุวัฒนมงคล บุญสงกรานต์ปีนี้จัดที่วัด (ไม่เช่าพาร์ค เนื่องจากลำบากยกย้ายต้นบายศรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 562.382.3767)

ดังนั้น จึงขอชวนเชิญเจริญพร ท่านผู้มีจิตศรัทธารวมบุญ ร่วมงาน ร่วมการพิธี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีไหว้ครู กตัญญู บูชาธรรม สรงน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัย บุญสงกรานต์ปีใหม่ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ขอให้ท่านจงประสบความสุขความเจริญยิ่งๆ ด้วยจตุรพิธพรชัยคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ