ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรออกพรรษา วันอโหสิกรรมโลก

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะ คือพระนิพพานอันเป็นแดนบรมสุขด้วยเศียรเกล้า ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ตลอดเดือนตุลาคม ศกนี้ เป็นเดือนแห่งมหาบุญมหากุศลใหญ่ เป็นฤดูกาลงานพิธีทอดกฐินประจำปี หนึ่งปีหนึ่งวัด หนึ่งเดือนหนึ่งครั้ง หนึ่งวันหนึ่งโอกาส เท่านั้น ฤดูกาลรับผ้ากฐิน นับแต่วันแรมค่ำ 1 เดือน 11 ถึง วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 12

และเมื่อวันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันออกพรรษา (โยมพระทุกวัดออกพรรษากันแล้วนะ) วันออกพรรษาพระสงฆ์ 2 รูป วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ พระสงฆ์ 1 รูป วัดพระธาตุบัวหลวง เมืองเทฮาชาปี เดินทางไปร่วมสังฆกรรมในวันมหาปวารณา กับคณะสงฆ์วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า รวมทั้งหมด 7 รูป

ตลอดถ้วนไตรมาสนับว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ได้ดำรงอารยะวินัย โบราณนานมาพระสงฆ์ทุกสำนัก ญาติโยมชาวพุทธทุกบ้าน จะจุดประทีปน้ำมันบูชาพระพุทธเจ้ากัน บ้างพื้นที่ทำบุญ 3 วัน 3 คืน เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำ ก็เตรียมพร้อมจัดสถานที่ จัดสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ในงาน บางพื้นที่สมาทานอัฏฐะศีล (ศีล 8) ขึ้น 15 ค่ำ เช้าก็ทำบุญวันออกพรรษา พอเช้าอีกวันซึ่งเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ก็ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ตักบาตรเทโว หมายถึงการทำบุญตักบาตร ปรารภเหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ในวันมหาปวารณา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ปัจจุบันตามชนบทยังมีเป็นบางพื้นที่


วันมหาปวารณา

อาตมาพิจารณาว่าเป็นวันอโหสิกรรมโลก มากกว่า 30 พรรษาในฐานะเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติรักษาอารยะประเพณีนี้มา วันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้สงฆ์ยอมยกโอกาสให้ตักเตือนกันได้ โดยที่สุดเป็นการกำหนดงดโทษแก่กันและกัน อาตมาจึงขออนุญาตใช้คำนี้ คือวันอโหสิกรรมโลก ขอดีคือภิกษุนวกะ มัชฌิมะ เถระ มหาเถระก็ดีเอื้อเฟื้อพระธรรมวินัย ทำให้องค์เคารพเกิดขึ้นอย่างงดงามในหมู่คณะ ยังสงฆ์ให้เสมอกันด้วยทิฏฐิสามัญตา ศีลสามัญตา เป็นต้น อย่างนี้พระพุทธศาสนามั่นคงยั่งยืนแน่นอน เช่นวันนี้อาตมาได้นำคณะสงฆ์กราบท่านหลวงพ่ออมโรภิกขุมหาถระ ท่านหลวงพ่อจรรยา สุทธิญาโณ ภิกขุมหาเถระ ด้วยความเคารพในความเมตตาที่เอื้อเฟื้อด้วยธรรมวินัยตลอดมา ความสำคัญของวันมหาปวารณา อยู่ที่ความเคารพเอื้อเฟื้อพระธรรมวินัยนั่นเทียว


เทโวโรหณะ = การลงจากเทวโลก

ต้องทำความเข้าใจ โยมเจ้าภาพเจ้าศรัทธาของวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วันนี้ปล่อยไก่ตัวใหญ่เลย คือถามว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ที่เป็นวันทำบุญตักบาตรเทโพ คะท่านอาจารย์ ... ฮื่มมม ?

อะไรนะ โยมตักบาตรแกงเทโพผักทอดยอดหรือ????

โอ้ยหนอ ! ญาติโยมมาอยู่อเมริกานาน เรียกว่าตักบาตรเทโวนะโยมแม่ ไม่ใช่ตักบาตรเทโพ

ตักบาตรเทโว หมายถึงการทำบุญตักบาตร ปรารภเหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ในวันมหาปวารณา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

คำว่า เทโว เรียกมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซึ่งแปลว่า การลงจากเทวโลก

ความเดิมมีว่า ในพรรษาที่ 7 นับแต่วันตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต (สวรรค์ชั้นที่ 4) โดยลงมาฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงส์ (สวรรค์ชั้นที่ 2) จนบรรลุโสดาปัตติผล (สาเหตุที่พระศาสดาไม่เสด็จไปแสดงธรรมในชั้นดุสิต เพราะเทวดาที่อยู่ในชั้นดาวดึงส์ไม่สามารถขึ้นไปในชั้นดุสิตได้ ด้วยศักดานุภาพที่น้อยกว่า เพื่อให้โอกาสฟังธรรมแก่เทวดาเหล่านั้น)

ครั้นถึงวันมหาปวารณา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) จึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสนคร ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก เมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษย์ แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดา สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดา ต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ขณะที่พระองค์เสด็จลง มาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยม ตักบาตรเทโว กันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ และบางวัดก็เริ่มทะยอยทอดกฐินกันแล้ว

หลวงพ่อคิดอยู่ว่า บางทีทางวัดทุ่งเศรษฐี แลงแคสเตอร์ อาจจะจัดวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศกายน ศกนี้นะ ไม่ตรงวัดตามพุทธตำนาน แต่จะเป็นการย้อนแลหลังความสำคัญในวันที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธศาสดาที่เป็นที่เคารพยิ่งของเรา แต่เพราะยังไม่สามารถประเมิณการผู้จะเดินทางไปร่วมบุญคราวครั้งนี้ว่าจะมีสักกี่มากน้อย

การที่ญาติโยมได้ไปร่วมงานบุญก็สำคัญนะ แต่ต้องติดเครื่องป้องกัน Covid 19 กันไปอย่างเฝ้าระวัง เช่น หน้ากาก เจลล้างมือ หรืออื่นๆ ที่จำเป็น เช่น

1) ใครไม่แข็งแรงให้อยู่บ้าน

2) ใครเป็นป่วยไข้ไม่สบายให้อยู่บ้าน

3) ใครป่วยเป็น Covid 19 อย่าไปร่วมงานบุญ

4) ใครสงสัยว่ามีอาการกังวลใจว่าใช่ / ไม่ใช่ ให้อยู่บ้าน

5) ใครที่ไปร่วมงานบุญ รักกัน วางใจกัน เคารพกัน เชื่อใจกัน บริสุทธิ์ใจกัน ฯลฯ แค่ไหน ก็ต้องสวมหน้ากากเข้าหากัน (อย่าลืมเรื่องนี้สำคัญต่อทุกคน ให้ช่วยกันใส่ใจรายละเอียด)


"อย่าลืม อย่าพลาด อย่าละโอกาสอันดีงาม"

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 "พิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี"

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 "พิธียกช่อฟ้า ศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี"

โปรดอย่าลืม มีโอกาสต้องไปวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย USA เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 661-932-3109

หมายเหตุ : Donation check payable to "Buddhist Meditation Society" รูปขอจำเริญพร