ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรสุจริตธรรมกถา คุณธรรมแห่งบัณฑิต

ญาติโยมท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่าน "สำนึกดี สังคมดี" เป็นคุณธรรมอย่างสูงในทางสังคมอย่างแท้จริง ทุกชาติทุกสังคมต้องการปลูกสร้างแบบอย่างทางสังคม ด้วยคุณลักษณะที่ดีเด่น เช่นด้านโครงสร้างการบริหารจัดการในระบบองค์กรใหญ่ - น้อยทุกขนาด รวมไปถึงบริษัทห้างร้านทั้งส่วนราชการและเอกชน โดยทุกองค์กรที่กล่าวมาต่างล้วนต้องการความซื่อสัตย์จริงใจ เพื่อนำพาความเจริญรุ่งเรืองจนถึงระดับความมั่นคง ดังท่านทั้งหลายนิยมปลูกฝั่งสุภาษิตสำคัญว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน" ความหมายในสังคม คือความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อหน้าที่หน้าที่การงาน ต่อประเทศชาติและเพื่อนมนุษย์ ฯลฯ


คุณธรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์

หิริ ความละอายต่อการทำบาป ละอายต่อการทำชั่วทำเลวของตนเอง

โอตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป เกรงกลัวผลของการกระทำบาป ของตนเอง

ในสังคมทุกวันนี้ ความซื่อสัตย์ได้กลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อคนส่วนใหญ่ละเลย ด้วยจิตสำนึกผิดชอบที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้โดยง่าย แต่ในความจริงแล้วความซื่อสัตย์เป็นเรื่องท้าทายใจอยู่ทุกขณะจิต เราต้องตัดสินใจที่ตอบรับหรือปฏิเสธว่า เราจะยังเดินอยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องหรือไม่ ความซื่อสัตย์ที่แท้จริง ต้องเกิดมาจากใจจริงเป็นสำคัญ คนซื่อสัตย์ร่วมตัวกัน ยังบุคคล สังคม ประเทศชาติ ให้พ้นภัยนานาประการได้ สรุปว่าเป็นคนดีอย่างเดียว ทุกอย่างปลอดภัย


สุจริตชน ประพฤติตนสู่สันติอย่างยิ่งใหญ่

กายสุจริต ประพฤติชอบด้วยกาย, เรียกกายกรรม มี 3 อย่าง คือ

1) เว้นจากฆ่าสัตว์

2) เว้นจากลักทรัพย์

3) เว้นจากประพฤติผิดในกาม


วจีสุจริต ประพฤติชอบด้วยวาจา, เรียกวจีกรรม มี 4 อย่าง คือ

1. เว้นจากพูดเท็จ

2. เว้นจากพูดส่อเสียด

3. เว้นจากพูดคำหยาบ

4. เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ


มโนสุจริต ความประพฤติชอบด้วยใจ, เรียกมโนกรรม มี 3 อย่าง คือ

1. อนภิชฌา ไม่โลภอยากได้ของเขา

2. อพยาบาท ไม่พยาบาทปองร้ายเขา

3. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม


ปฏิญาณ ให้คำมั่นต่อตนโดยสุจริตใจ

สุจริต ประพฤติดี ถูกต้องตามคลองธรรม มี 3 คือ

1. กายสุจริต ประพฤติชอบด้วยกาย

2. วจีสุจริต ประพฤติชอบด้วยวาจา

3. มโนสุจริต ประพฤติชอบด้วยใจ


วิรัติ 3 หลังการเว้นจากทุจริต

1. สัมปัตตวิรัติ (เมื่อประสบเหตุที่จะทำชั่ว นึกคิดพิจารณาขึ้นได้ในขณะนั้นว่า ตนมีชาติตระกูล วัยหรือคุณวุฒิอย่างนี้ ไม่สมควรกระทำกรรมเช่นนั้น แล้วงดเว้นเสียได้ไม่ทำผิดศีล)

2. สมาทานวิรัติ (เว้นด้วยการสมาทาน คือ ตนได้ตั้งเจตนาไว้ก่อน โดยได้รับศีล คือ สมาทานสิกขาบทไว้แล้ว ก็งดเว้นตามที่ได้สมาทานนั้น)

3. สมุจเฉทวิรัติ (เว้นได้เด็ดขาด คือ การงดเว้นความชั่ว ของพระอริยะทั้งหลาย อันประกอบด้วยอริยมรรคซึ่งขจัดกิเลสที่เป็นเหตุแห่งความชั่วนั้นๆ เสร็จสิ้นแล้ว ไม่เกิดมีแม้แต่ความคิดที่จะประกอบกรรมชั่วนั้นเลย)


หน้าที่เป็นเครื่องยืนยันประกันเกียรติยศ

การกระทำหน้าที่ของตน ๆ มิให้บกพร่อง หรือถ้ามีก็ให้เกิดจากเหตุสุดวิสัย รำลึกรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นใหญ่เสมอ มีพุทธภาษิตว่า สจฺเจน กิตฺตี ปปฺโปติ แปลว่า คนเราจะบรรลุถึงเกียรติได้เพราะความสัตย์ นั้นก็หมายความว่า คนที่จะมีเกียรติ ย่อมต้องเป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อ จึงจะเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมได้อย่างจริงใจ โดยไม่ต้องไม่เสแสร้งแกล้งทำ

"ความซื่อสัตย์" เป็นคุณธรรมที่จำเป็นต่อทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ในระดับไหนก็ตาม จะต้องมีการปลูกฝังหรือสอนเยาวชนรุ่นหลังให้ประพฤติปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะ หากคนในสังคมขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อใด สังคมก็จะวุ่นวาย ไม่สงบ คนจะเอารัดเอาเปรียบกัน และเห็นแก่ตัวมากขึ้น จนก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ฉะนั้นต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนๆ ที่ดำรงอยู่ทุกภาวะของกระบวนการกระทำนั้น ๆ

การซื่อสัตย์ต่อตนเอง เช่น เราตั้งใจว่าจะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอ ไม่ทานของทอดของมันเพื่อลดน้ำหนัก แต่เราก็ต้องไม่แอบกิน หากเราซื่อสัตย์ต่อตนเอง ก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต

การซื่อสัตย์ต่อครอบครัว เช่น ไม่ประพฤตินอกใจกัน ไม่ติดพันดารานักร้อง ไม่เกี่ยวข้องเล่นพนันทุกชนิด ไม่คิดทำลายความสัมพันธ์ที่มีครอบครัว เป็นต้น

การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน เช่น เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ก็จะไม่ใช้อำนาจในทางมิชอบ ไม่กระทำทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือครอบครัว ที่ก่อเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและบ้านเมือง หรือหากเป็นพ่อค้าแม่ค้า ชาวนาชาวสวน ก็ต้องยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ของตนๆ

การซื่อสัตย์ต่อมิตร คนเราต้องมีการคบหาสมาคมกับผู้อื่น เป็นมิตรต่อกัน และต้องพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งความเป็นมิตรนั้นจะคงทนถาวรอยู่ได้ตลอดไปก็ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่คิดคดทรยศต่อกัน มิตรภาพจึงจะยาวนาน หากไม่ซื่อตรงต่อกันแล้ว ก็ย่อมจะแตกความสามัคคี เป็นต้น

การซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ นี้สำคัญมาก เพราะหากชาติอยู่ไม่ได้ ประชาชนคนในชาติก็อยู่ไม่ได้ และหากชาติล่มสลาย ก็คือพวกเราที่จะกลายเป็นคนไร้แผ่นดิน ซึ่งคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น


คุณค่าของ ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ เป็นคุณค่าสำคัญที่มนุษย์ควรได้รับการปลูกฝัง เริ่มที่ตัวเราเป็นต้นแบบ เป็นแนวทาง และขอเชิญท่านผู้มีเกียรติ ผู้มีคุณธรรมทุกท่าน โปรดช่วยกันปลูกสร้าง อนาคตของลูกหลานเราให้ยึดมั่นคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ให้มั่นคงงดงาม ทั้งในวันนี้และในอนาคต ก่อนที่จะเสียสิ่งที่ดีมีค่านนั้นไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ รูปขอจำเริญพร

พื้นที่ฝากประสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขอเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญใจกุศลทุ่กท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมถวายมุทิตาจิตสักการะ ในวาระคล้ายวันเกิด ของหลวงพ่อไสว จันทะวัณโณ (ชมไกร) เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด แคลิฟอร์เนีย และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์มหาพน ในวาระพิเศษงานฉลองอายุวัฒนมงคลครั้งนี้ ท่านจะได้รับเหรียญพระพิฆเนศ (รุ่นก้อง เกียรติ ไกร) ซึ่งสร้างเป็นรุ่นแรก ด้านหน้ามีองค์ "หลวงพ่อเพชรมีชัย" พระประธานวัดทุ่งเศรษฐี "ไหว้หลวงพ่อเพชรมีชัย ปลอดภัย โชคดี ลาภผลพูนทวี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ" ผู้ใดมีเก็บไว้ติดตัว หรือร้านค้า เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ โชคลาภเงินทอง และความสำเร็จจะเกิดแก่ตน และจะเป็นศิริมงคลกับตนและครอบครัวตลอดปีตลอดไป