ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรถึงน้ำบ่อบาดาลจะเหือดหาย แต่น้ำใจทุกคนไม่เหือดแห้ง

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะ เข้าสู่แดนเกษมคือพระนิพพาน อันเป็นแดนบรมสุขด้วยเศียรเกล้า ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน บุญทอดผ้ากฐินสามัคคี 9 สาย 9 ไตร ก้าวหน้า และบุญพิธียกช่อฟ้ามหามงคล โดยภาคพิธีนั้นผ่านไปด้วยความดีงาม เป็นกิจกรรมชุมชนที่ทรงคุณค่า ส่งเสริมเกิดให้ศีลธรรมอันดีของประชาชน ด้วยความปีติปราโมทย์ ปราบปลื้มยินดี

แต่มีปัญหาเรื่องน้ำใช้ในงาน ทั้ง 2 วัน คนมาร่วมงานพิธีก็มาก น้ำบาดาลก็มาขาดในวันที่ทางวัดจัดบุญทานงานพิธี ช่างกี่คนต่อกี่คนก็ไม่สามารถแก้ไขให้ระบบน้ำให้สามารถสูบขึ้นมาใช้ในงานให้ทัดท่วงทีได้ น้ำที่บรรจุในแท็งค์เก็บน้ำ 5,000 ลูกบาทลิตร หรือ 5,000 แกลลอน (ไม่รู้เขาเรียกกันอย่างไร) เอาเป็นว่าน้ำมันขาดใช้จนหมดแท็งค์ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น :-

1) ไม่มีน้ำใช้ในห้องน้ำ ห้องสุขา

2) ไม่มีน้ำล้างภาชนะ ถ้วยโถโอชาม

3) ไม่มีน้ำทุกจุดที่ใช้อุปโภค-บริโภค เป็นต้น ฯ

นับตังแต่งานวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ถึงวันนี้ วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พระสงฆ์ต้องลำบากมาก ยังไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้เลย เป็นไปตามวัฒนธรรมของอเมริกาต้องรอวันนัด ช่างถึงจะมาตรวจสอบซ่อมบำรุ่งระบบน้ำให้ เมืองนอก ก็มีบ้านนอก เหมือนกันนะ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เป็นวัดใหม่ ที่ตั้งขึ้นในเมืองแลงแคสเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ยังใช้น้ำใต้ดิน (Underground water น้ำบ่อบาดาล) ก็มองวิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาส คือ :-

1) ได้ทบทวนพระวินัย

2) ได้เห็นน้ำใจคนรอบวัด

3) ได้ประหยัดน้ำช่วยชาติ

4) ได้ใช้ความสมารถอดทน

5) ได้ฝึกฝนสร้างบารมี

6) ได้เห็นความดีทางสังคม

7) ได้สั่งสมประสบการณ์

8) ได้รับการเห็นใจจากปวงประชา

9) ได้ผู้หลักผู้ใหญ่รับอาสา

10) ได้พัฒนาศีลธรรม และศาสนสถาน


ขอขอบน้ำใจอนุโมทนาบุญ

ถึงน้ำบ่อบาดาลจะเหือดแห้ง แต่ศรัทธาทุกคนไม่แล้งน้ำใจ ขอขอบคุณ ขอบใจ ผู้อยู่ใกล้อยู่ไกล ผู้ที่ห่วงใยถามไถ่ ผู้กังวลใจเดือดร้อน ผู้รู้ปัญหาของวัดและพระสงฆ์ว่าจะอยู่อย่างไร อาบน้ำที่ไหน เช่นเป็นว่า โยมคุณยายบัวลอย คุณพี่ดาว แสนคำ เมือง ROSAMOND โยมแม่บุญโฉม เมือง Lancaster โยมแม่แอน โยมแม่หน่อย โยมน้องแบ็งค์ ร้าน The Thai Restaurant Lancaster โยมพ่อต้อย โยมแม่ตุ๋ย โยมแม่แต๋ม โยมพี่เต็ม โยมน้องเอก โยมอนุเคราะห์ให้ไปขนน้ำมาไว้ดื่มไว้ใช้ตลอด 1 สัปดาห์ ทั้งที่ San Francisco ญาติโยมคณะสายบุญศรัทธาโยมคุณพ่อถวิล โยมคุณแม่ยุพา โยมครูอ้อย และอีกหลายๆ เช่น ท่านพระครูพิชัยนาทและญาติโยมทางศูนย์พระธรรมจาริก North Hollywood คุณโยมพี่แหม่ม ภาวดี M TV ท่านทั้งหลายต่างก็เป็นห่วงเป็นใยพระเจ้าพระสงฆ์ที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ แต่เป้นโอกาสที่ได้รับน้ำใจจากทุกๆ คน ขอบคุณขอบใจจริงๆ

พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า โดยการล่วงไปธัมมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย การอาบน้ำก่อน 15 วัน (ในมัชฌิมประเทศ) ปาจิตตีย์ สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 7 แสดงไว้ว่า

"โย ปะนะ ภิกขุ โอเรนัฑฒะมาสัง นะหาเยยยะ อัญญัต๎ระ สะมะยา, ปาจิตติยัง.ฯลฯ"

เรื่องต้นบัญญัติ

ภิกษุทั้งหลายอาบน้ำในแม่น้ำตโปทา พระเจ้าพิมพิสาร ก็เสด็จไปจะสนานพระเกศาทรงรออยู่ ภิกษุเหล่านั้นอาบอยู่จนค่ำ พระองค์จึงได้สนานพระเกศา และกลับไปไม่ทันประตูเมืองปิด ต้องทรงพักค้างแรมอยู่นอกเมือง

พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุอาบน้ำก่อนกำหนดกึ่งเดือน ทรง ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด ภายหลังทรงอนุญาตให้อาบน้ำได้ก่อนกำหนดระยะกึ่งเดือน ในเมื่อมีเหตุจำเป็นเช่น ร้อนจัด เจ็บไข้ ในประเทศเราไม่เกี่ยวกับสิกขาบทนี้ เพราะทรงอนุญาตให้ อาบน้ำได้เป็นนิตย์ ทั่วปัจจันตชนบท ในปัจจันตชนบท คือ นอกเขตตอนกลางของอินเดีย ตามคำขอของพระมหากัจจายนะ ซึ่งส่งข่าวฝากลูกศิษย์ ( คือ พระโสณกุฏิกัณณะ) มาทูลขอ.


มูลมังอีสาน คติเกี่ยวกับน้ำ

เป็นความเชื่อว่าการได้บูชาพ่อปู่ศรีสุทโธนาคราชแล้วน้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์ ตอนนี้ญาติโยมชวนทำพิธีขอน้ำจากปู่ศรีสุทโธฯ อยู่นะ บอกว่าจะมารำถวายให้ เดี๋ยวขอหลวงพ่อพักเหนื่อยแล้วจะเตรียมจัดพิธีขึ้นในวันส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่

1) จะจัดมีพิธีบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธนาราช ให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์และให้เกิดโชคลาภเงินทอง

2) จะจัดพิธีสวดถอด - สวดถอน ตามคติบัณฑิตรชนคนอีสาน

3) จะจัดพิธีฝังเสาเขตขอบขันธสีมา ปักตุงช่อตุงไชยอย่างสมัยโบราณ

4) จะจัดพิธีการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆ ให้แก่ชีวิต

5) จะจัดแจกฎีกาจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตผูกพัทธสีมาในการมินาน เป็นต้น ฯ

ดังนั้น ท่านพุทธบริษัทสาธุชน ผู้ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ ขอให้เกิดสิ่งดีงามแก่ทุกท่านทุกคน ขอให้สัมฤทธิ์สัมเร็จผล สมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยบุญผลายิ่งใหญ่ ขอพรหลวงพ่อเพชรมีชัย คุ้มครองให้ปลอดภัยโชคดี ชีวิตดีการงานมั่นคง ขอความปรารถนาสัมเร็จสมประสงค์ ขอพุทธธรรมดำรงมั่งคงยิ่งยืนนานด้วยเทอญ รูปขอจำเริญพร