ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรประโยชน์ที่ได้จากการทำบุญ

ท่านพุทธบริษัท สาธุชน ตลอดถึงศาสนุศิษย์ทุกคนทุกท่าน ก่อนอื่นที่จะเสนอธรรมะให้สมสมัย ในรอบสัปดาห์นี้ อาตมาได้มีศาสนกิจหลายประการ ทั้งเจิมร้าน เจิมรถ ทั้งพาญาติโยมไปถวายเพล / ทอดผ้าป่าช่วยค่าน้ำค่าไฟ สวดมนต์เสริมสิริสวัสดิ์อายุวัฒนมงคล ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกำลังใจให้เกิดเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องระลึก บางครั้งบางที่การเล็งถึงผลของบุญกุศล หรือการมุ่งประโยชน์ที่ได้จากการทำบุญ สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจนั้น มีธรรมสองส่วนประกอบควบคู่ไปพร้อมกัน คือ ศรัทธา กับ ปัญญา ยกตัวอย่างประโยชน์ที่ได้จากการทำบุญ


ประโยชน์ที่ได้จากการทำบุญ

– ประโยชน์สุขในทรัพย์ปัจจุบันทันตาเห็น คือ เพื่อให้เกิดลาภสักการะ เกิดบริวารสมบัติ ได้ฐานะความเป็นอยู่สุขสบาย หรือได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับว่าบุญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จทั้งหลาย

– ประโยชน์สุขคุณธรรมคุณงามความดีที่สูงขึ้น กล่าวคือ เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ได้เรียนรู้พัฒนาตนเอง ให้เป็นคนมีศีลธรรม มีคุณธรรม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีความเชื่อว่า "เมื่อละโลกไปแล้ว" บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งในภพนี้และภพหน้า

– ประโยชน์สูงสุดในทางปรมัตถ์ เป็นประโยชน์ที่เป็นสาระแก่นแท้ของชีวิต รู้แจ้งตามสภาวธรรมของโลก จิตใจไม่หวั่นไหว เมื่อประสบกับความไม่เที่ยงของชีวิต ความเป็นอนิจจัง ความไม่แน่นอนของชีวิต ความเข้าถึงและรู้ซึ้งถึงความเป็นอนัตตาเป็นที่สุด

เราอาจกล่าวได้ว่า แทบจะทุกคนที่ทำบุญย่อมต้องการหวังผล อยากได้ผลลัพธ์จากสิ่งที่ทำไป ในเรื่องของบุญกุศลนี้ ย่อมเป็นเสบียงบุญ เป็นต้นทุนและเป็นทั้งกำไร ระลึกถึงเมื่อใดใจก็เป็นสุข อบอุ่นทั้งในชาตินี้และชาติหน้า คนที่เผชิญวิบากกรรมมีอุปสรรคกับการดำรงชีวิต ยิ่งควรสร้างบุญให้มาก เป็นการเพิ่มพลังบุญ การคิดแต่เรื่องดี ๆ มีสาระ ปราศจากอคติ การกล่าวถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ การลงมือปฏิบัติ การทำหน้าที่ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนับว่าสุดยอดแล้ว


บุญ เป็นอริยะทรัพย์
บุญ

- เป็นต้นทุนที่มีอยู่ในตัวตนของเรา

- เราพูดดี นั้นเป็นบุญของเรา

- เขาพูดไม่ดี นั้นเป็นบาปของเขา

บุญ ชื่อว่า เป็นคุณธรรมอันยิ่ง นำบุรุษบุคคลสู่ความมี มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และพระนิพพานสมบัติ ผู้ใดสั่งสมให้มากเท่าใด ก็ให้บรรลุสมบัติยิ่ง ๆ ขึ้นไป บุญจึงจัดเป็นอริยทรัพย์ ประกอบด้วยธรรม 7 ประการคือ

1. ทรัพย์ คือ ศรัทธา Confidence

2. ทรัพย์ คือ ศีล Morality; good conduct; virtue

3. ทรัพย์ คือ หิริ Moral shame; conscience

4. ทรัพย์ คือ โอตตัปปะ Moral dread; fear-to-err

5. ทรัพย์ คือ สุตะ Great learning

6. ทรัพย์ คือ จาคะ Liberality

7. ทรัพย์ คือ ปัญญา Wisdom


แนวทางปฏิบัติเชิงคุณภาพและปริมาณ

บุญ เป็นต้นทุนให้เกิดกำลังใจด้านการบริหารคน บุญเกิดจากกุศลต้นจิตของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงเป็นแนวทางให้คนมีความปรารถนาดีต่อกัน และมีเจตนาดีต่อผู้อื่น เกิดคุณค่าองค์ความเคารพกันและกัน

บุญ เป็นต้นทุนบริหารนโยบาย ซึ่งสำคัญมาก คุณค่าที่เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่น มองเห็นถึงอนาคต ดังนั้นจะไม่เกิดปัญหาการบริหารทุน บริหารงาน เพราะที่สุดของการบริหารนั้น ทุกคนได้ตระหนักในธรรม ประโยชน์จึงเกิดแก่โลกอย่างแท้จริง


ถวายที่ดินสร้างวัดทุ่งเศรษฐี 5 เอเคอร์

ความเริ่มต้นกำลังก่อตัวแล้ว ความตั้งใจของอาตมา ยังคงมุ่งมั่นต้องการสืบสานปณิธานธรรม ดำเนินนโยบายสร้างสรรค์พัฒนาวัดทุ่งเศรษฐี ให้เป็นศรีสง่า แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์หลักชัย แห่งพระพุทธศาสนาในแผ่นดิน ของประเทศอเมริกา อย่างโดดเด่น รุ่งเรือง และดีงามให้จงได้

ด้วยว่าขณะนี้มีโยมผู้จิตเป็นมหากุศลถวายที่ดินว่างเปล่าแปลงหนึ่ง เนื้อที่ 5 เอเคอร์ ให้สร้างวัดให้มีองค์ประกอบสมบูรณ์ เช่น มีพระอุโบสถ, มีศาลาการเปรียญ, มีกุฏิสงฆ์, มีต้นไม้ให้ร่มเงาเป็นสวนธรรมสำหรับจัดกิจกรรมให้พระสงฆ์บิณฑบาต - สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา เช่น ลานสำหรับเวียนเทียน, มีพิพิธภัณฑ์, มีที่พักผู้ประพฤติธรรม, มีลานจอดรถ เป็นต้นฯ นับเป็นบุญของพระศาสนา เป็นบุญของวัดทุ่งเศรษฐี เป็นบุญวาสนาบารมีของอาตมา แค่คิดแค่ฝันจิตใจอาตมานั้นก็เป็นกุศล "ปลื้มปริ่มเป็นอันมากแล้ว"


โครงการขยายวัดก้าวสู่ความเริ่มต้นแล้ว

ศรัทธา เส้นทางสู่ความสำเร็จ ศรัทธาจึงเป็นบทนำให้มุ่งมั่น เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดความสามัคคี ให้เกิดทุน โดยมีการกำหนดโครงการเบื้องต้นไว้ เช่น โครงการ ทอดผ้าป่ามหาทานบารมี 2560 กอง ๆ ละ $40 โดยท่านหนึ่งจะร่วมถวายเป็นเจ้าภาพสักกี่กองก็ได้ไม่จำกัด เมื่อสำเร็จโครงการครบตามจำนวนแล้วนั้น จะได้เงิน $102,400 แต่คงต้องใช้เวลาไปสักช่วงระยะหนึ่ง เบื้องต้นจะเป็นทุนทำรั้ว และปรับหน้าดิน ซึ่งหน้าดินก็คงไม่ได้ปรับอะไรมากมาย เนื่องจากว่าผืนดินเป็นที่ราบอยู่แล้ว เริ่มต้นแล้วนับแต่พุทธศักราช 2560 เป็นต้นไป

บุญ โดยการสละทรัพย์ปัจจัย การอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจการงานพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดี ต่อชุมชนและสังคม ด้วยอานิสวส์แห่งบุญขอเชิญผู้ร่วมโครงการ แสดงเจตจำนงลงชื่อรับเป็นเจ้าภาพ 1 ต้น หรือมากกว่า และสามารถขยายสายบุญเป็นคณะผ้าป่าสามัคคีได้ตลอดระยะดำเนินการ เป็นต้นฯ ซึ่งทางวัดจะมีฟอร์มหรือใบจองให้ท่านที่ประสงค์ตั้งใจ ร่วมกันสร้างมรดกพระพุทธศาสนานี้ฝากไว้ในแผ่นดินอเมริกา (ตอนนี้ก็กำลังออกเอกสาร ขอบ้านเลขที่ และเตรียมเสนอไซด์แพลน)

ท้ายสุดแห่งสัปดาห์ อาตมาขอฝากวัดทุ่งเศรษฐี ไว้ในอ้อมอ้อมใจของท่านผู้ใจบุญ ให้ช่วยเมตตาค้ำจุน ชูชุบอุปถัมภ์ สนับสนุนให้ก้าวสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จด้วยเทอญ ติดตามข่าวสารทางวัดได้ทาง facebook.com ค้นหา Wat Thongsethi CA Buddhist Meditation Society of Norwalk หรือโทรศัพท์สอบถามที่ (562) 865-1716 (562) 382-3767 รูปขอจำเริญพร