ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรเจตนาคือการกำหนดผลของกรรม

พุทธบริษัทสาธุชนท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ก่อนอื่นขอแจ้งอนุโมทนามายังเจ้าภาพผู้ใจบุญที่ได้บริจาคปัจจัยสมทบทุนช่วยเปลี่ยนแท้งค์ทำน้ำร้อนของวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ ที่รั่วชำรุดเกินซ่อมได้ ตอนนี้ได้เปลี่ยนแท้งค์ลูกใหม่ขนาด 40 Gallons ราคาลูกละ $ 580 รวมค่าอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมบวกค่าภาษีแล้วทางวัดจ่ายไป ร่วม $700 ไม่มีค่าติดตั้ง เนื่องจากได้โยมชาตรีที่มาทำศาลาให้วัดเป็นผู้เปลี่ยนให้ พระสงฆ์ก็ช่วยไปเลือกซื้อ ช่วยกันจับช่วยกันยก กว่าจะเสร็จก็ 3 ทุ่มกว่า เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ต้องซ่อมบำรุง ตอนที่ซื้อเจ้าของบ้านเดิมเขาก็แจ้งว่าใช้มานานเราอาจต้องเปลี่ยนลูกใหม่ เขาแนะนำเราไว้หลายอย่างอยู่เหมือนกัน อย่างต้นไม่ที่ยอดตายเขาก็แนะนำให้เราตัดตอนไว้ เพราะมิฉะนั้นมันจะลามลงมาเหมือนโรคมะแร็ง อย่างไรก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี ก็มีเจ้าภาพเร่งรีบที่ร่วมบุญถวายค่าเปลี่ยนแท้งค์น้ำร้อนมาในสัปดานั้น ดังนี้

- คุณชนันท์ธิดา พงศ์พัฒนอุดม และคุณ Devid E

- คุณรัชดาพร คิง - คุณเจียรหนิ่ง ซิม

- คุณวีรภรณ์ อาษากิจ และครอบครัว

- คุณนวรัตน์ และคุณกัลยนัท ธานาสารธรรม

รวมกันบริจาคปัจจัยมาจำนวน $220

- คุณ Kent Tana $100

- คุณกิรณา บัวฮุมบุรา $50

ส่วนที่เหลือวัดก็จำเป็นต้องจ่าย หากแม้นท่านที่ใจบุญจะร่วมบริจาคเพิ่มเติมก็ขออุนุโมทนามา ณ โอกาสนี้


เจตนาคือการกำหนดผลของกรรม

กรรม คือ การกระทำ เป็นคำกลางๆ กรรมที่แสดงผลดี - เลว แท้จริงต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ เจตนาแห่งผู้ทำ

1) มีการกระทำให้ผลเป็นบุญ หรือ

2) มีการกระทำให้ผลเป็นบาป

หลักการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไว้ใน นิพเพธิกปริยายสูตร ฉักกนิมาต อังคุตตรนิกายว่า เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรม เจตนาก็ได้แก่

- บุรพเจตนา เจตนาก่อนทำ

- มุญจนเจตนา เจตนาในขณะที่ทำ

- อปราปรเจตนา เจตนาเมื่อได้ทำสำเร็จล่วงไปแล้ว

กรรมอาจจะจำแนกออกได้เป็นหลายประเภท หากแบ่งตามทางที่ทำก็แบ่งเป็น 3 ทาง ได้แก่

- กรรมที่ทำทางกาย เรียก กายกรรม

- กรรมแสดงออกทางวาจา เรียก วจีกรรม

- กรรมทางใจ เรียก มโนกรรม

เรียกการกระทำทั้งหมดว่า กรรม มีทั้งฝ่ายที่เป็น กุศลกรรมบถ 10 ประการ และส่วนที่เป็น อกุศลกรรมบถ 10 ประการ

กายกรรมหรือกรรมทางกาย แบ่งเป็นฝ่ายละ 3 คือ

- ฝ่ายอกุศล ได้แก่ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ และผิดประเวณี

- ฝ่ายกุศล คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ และเว้นจากการผิดประเวณี

วจีกรรม แบ่งเป็นฝ่ายละ 4 คือ

- ฝ่ายอกุศล ได้แก่ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ

- ฝ่ายกุศล ได้แก่ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดคำหยาบ และเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

มโนกรรม แบ่งเป็นฝ่ายละ 3 คือ

- ฝ่ายอกุศล ได้แก่ เพ่งเล็งทรัพย์ผู้อื่น ปองร้าย และเห็นผิดจากคลองธรรม

- ฝ่ายกุศล ได้แก่ ไม่เพ่งเล็งทรัพย์ผู้อื่น ไม่ปองร้าย และเห็นชอบตามคลองธรรม


วิปัสสนา สู่ ชีวิตงาม วันนี้เสนอคำว่า :-

“ทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจ” ทรัพย์ภายนอกเกิดขึ้นอเนกอนันต์ได้นั้น ด้วยเห็นบุคคลมีทรัพย์ภายในที่สั่งสมไว้เป็นต้นทุนข้ามภพ อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐ 7 ประการ

1. ศรัทธา คือ เชื่อมั่นศรัทธาในความดี ในการทำดี

2. ศีล ประพฤติดีงาม มีวินัย รักษากาย รักษาใจให้สุจริต ไม่ประพฤติเบียดเบียนผู้อื่น

3. หิริ ละอายต่อบาป มีมโนสุจริต คิดดี ปรารถนาดี

4. โอตตัปปะ เกรงกลัวต่อผลของบาป กลัวต่อผลของการประพฤติไม่ดี

5. พาหุสัจจะ หมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อให้เข้าใจ รอบรู้อย่างลึกซึ้งในสิ่งอันควรรู้

6. จาคะ คือ การเสียสละ มีน้ำใจ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สุดยอดแห่งผู้มีทรัพย์

7. ปัญญา รู้จักคิด มีเหตุมีผล รู้กัน รู้แก้ รู้แท้ รู้ชัด รู้สละ รู้วาง อยู่ในโลกต้องรู้เท่าทันโลก ใช้ชีวิตตามความจริง ชีวิตอันอุดมด้วยความประเสริฐแห่งผู้ครองอริยะทรัพย์


อนุโมทนาบุญ ผู้ร่วมสร้างศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี

ลาภ.....มั่งมีเจริญด้วย ทรัพย์สิน

ยศ...... ยิ่งก้องระบิล ทั่วหล้า

สรรเสริญ..ปลอดมลทิน ผุดผ่อง อำไพ

สุข......กายใจแกล้วกล้า บุญสร้างเศรษฐี ฯ

ท่านผู้ใดได้ร่วมอนุโมทนาก็ดี ได้ร่วมบุญลงแรงกายและแรงใจทุกส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้ถวายปัจจัย ขอให้ท่านเหล่านั้นได้สมบัติเศรษฐีถ้วนหน้าโดยทั่วกัน ทุกคนทุกท่าน เทอญ

ที่อยู่ของวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7859

Tel : 661-946-3335, 562-249-3789, รูปขอจำเริญพร