ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรเวยยาวัจจกิจ

บุญ สร้างค่าความดีของชีวิต
บุญ สร้างจิตน้อมไปในกุศล
บุญ สร้างสำนึกจากใจตน
บุญ สร้างผลกรรมดีที่มีมา ฯ

บุญ สร้างความหวังกำลังจิต
บุญ สร้างมิตรคู่คบสู่ภพหน้า
บุญ สร้างจิตเสวยสุขทุกเวลา
บุญ สร้างตราประทับใจกำไรตน ฯ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะ เข้าสู่แดนเกษมคือพระนิพพาน อันเป็นแดนบรมสุขด้วยเศียรเกล้า ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ธรรมะสมสมัยวันนี้ ขอน้อมนำบุญมาเป็นที่ตั้ง เพื่อสาธยายสู่หัวข้อ เวยยาวัจจกิจ หรือเวยยาวัจจมัย (บางที่กล่าวว่า ไวยาวัจจะ) คือ การขวนขวาย ช่วยเหลือ ในธุระกิจการงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่ปัจจุบันพากันเรียกว่า "จิตอาสา" ผู้มีจิตอาสา จัดอยู่ในธรรมะเวยยาวัจจกิจ กิจแห่งผู้มีมนุษยธรรม เป็นธุระช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยต่างๆ เช่น ภัย 3 ประการ ได้แก่ :-

- ทุพภิกขภัย (ข้าวยากหมากแพง)

- อมนุษยภัย (ภัยจากพวกอมนุษย์)

- พยาธิภัย (ภัยที่เกิดจากโรคระบาด)

ส่วนที่เห็นทั่วไปคือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ไฟไหม้ ภัยแล้ง ฯลฯ ผู้ที่ขวามขวยอยู่ในเรื่องเหล่านี้จัดว่าเป็นผู้มีธรรมเวยยาวัจจกิจ และที่ช่วยจัดการในงานบุญงานกุศลของส่วนรวม ส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม วัดวา ศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง น่าดูน่ามอง น่าเลื่อมใสศรัทธา น่าเคารพ

ตลอดถึงการขวนขวายทำบุญทำกุศลต่างๆ ในชีวิตประจำวันด้วยจิตยินดี อาสาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อในกิจต่างๆ เท่าที่ตนสามารถจะทำได้ เช่น เชิญชวนให้ผู้อื่นเกิดบุญเกิดกุศล ชวนให้เกิดศรัทธาต่อการประพฤติปฏิบัติในคุณงามความดี เป็นต้น ฯลฯ เหล่านี้ ก็ชื่อว่าเป็นบุญที่ขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่น

การสนับสนุนช่วยเหลือในกิจการของส่วนรวม เช่นการสร้างโรงเรียน สร้างสะพาน สร้างโรงธรรมโรงทาน สร้างศาลาการเปรียญ สร้างโรงพยาบาล ปลูกต้นไม้สร้างสวนป่าสาธารณะ และอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมก็จัดเป็น เวยยาวัจจะ เช่นกัน ในคาถาธรรมบท มลวรรค แสดงตัวอย่างเรื่องบุญประเภทนี้ว่า

พราหมณ์ผู้หนึ่ง ยืนดูภิกษุผู้ห่มจีวร ณ สถานที่อันเป็น ที่ห่มจีวร ของพระภิกษุ ก่อนที่จะไปบิณฑบาต พราหมณ์ ได้เห็นชายจีวรของภิกษุเหล่านั้น เกลือกกลั้ว หญ้าที่เปียกน้ำค้าง เขาได้ไปถางหญ้าให้พื้นเรียบ วันรุ่งขึ้น เขาเห็นชายจีวรของพวกภิกษุ ตกลงบนพื้นดินเกลือกกลั้วฝุ่น เขาก็ไปขนทรายมาเกลี่ยลงในที่เป็นฝุ่นนั้น ในเวลาที่พวกภิกษุกลับจากบิณฑบาต ก่อนจะฉันภัตตาหาร ณ ที่นั้น มีแสงแดดกล้า พราหมณ์ เห็นเหงื่อของภิกษุผู้ห่มจีวรแย่ เขาจึงสร้างมณฑป คือเรือนยอดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม เพื่อให้ร่มเงาแก่ภิกษุเหล่านั้น รุ่งขึ้นอีก มีฝนตกพรำ พราหมณ์นั้นได้สร้างศาลาให้ท่านหลบฝน เขาเป็นผู้ฉลาดขวนขวายหากุศล นี้ชื่อว่าเป็นบุญในข้อ เวยยาวัจจะ


บุญส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่

1) จัดสวดมนต์ / และใส่บาตร 2 วัน และจัดเฉพาะกลางวัน คือ วันพฤหัสฯ ที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันศุกร์ ที่ 1 มกราคม 2564 (ส่วนท่านที่อยู่ไกลและตั้งใจจะนำรถนอนไปจอดนอนที่วัด เพื่อร่วมกิจกรรมก็เห็นสมควรอนุญาต)

2) ทางวัดมีสวดมนต์เตรียมให้ และอนุญาตให้นำไปเก็บไว้ที่บ้านได้ด้วย

3) 31 ธันวาคม 2563 มีพิธีสวดถอด-สวดถอน ย้ายเทวภูมิ แล้วบรรจุเข้าไปใหม่ (ใครไม่เคยเห็นพิธีแบบเก่าโบราณต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมไปร่วมศึกษา)

4) 1 มกราคม 2564 กิจกรรมปีใหม่ จะมีพิธีลงเสาเขตขอบขันฑสีมา รอบที่ดินวัด 20.26 เอเคอร์ พร้อมกับประดับธงบอกเขต ทั้ง 4 ทิศ

5) กิจกรรมทุกอย่างจัดกลางวัน เดี๋ยวเร็วๆ นี้ มีกำหนดการรายละเอียดเพิ่มเติม สาธุๆ


รูปขอจำเริญพร

วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย USA เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789