ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรธรรมะในสวน กับการกลับมาอีกครั้ง

ธรรมะในสวนไม้ รื่นรมย์ สัมผัสธรรมารมณ์ ยิ่งด้วย สำรวมจิตรับชม พร้อมนิ่ง รับฟัง เพียรในบุญหนุนช่วย มากด้วยอานิสงส์ ฯ

ขอเจริญพร ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่าน ธรรมะในสวนกับการกลับมาครั้งใหม่ หลังจากภัยพิบัติโควิด 19 เข้าโจมตีอันเป็นเหตุให้ต้องหยุดไปโดยปริยาย สวนธรรมกริฟฟิท พาร์ค ก็ดี ชุมชนคนรักธรรมก็ดี โครงการรักษ์โลกรักน้องก็ดี ชมรมชมกันดองก็ดี ความสุขความทุกข์ต่างต่างกรรมต่างวาระ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เห็นธรรมดา ร่วม 20 ปี ที่พระเดชพระคุณอาจารย์ ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า ได้เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งพร้อมรักษาส่งเสริมมาโดยลำดับ

กว่าปีครึ่งที่ต้องหยุดกิจกรรมบนภูเขากริฟฟิทพาร์คทั้งหมดลง สูญเสียบุคคลสำคัญๆ ไปหลายท่าน พวกเราใส่ใจศึกษาธรรมะแบบเรียบง่าย แต่เข้าถึงอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้อย่างเหนียวแน่น เราขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.พระมหาจรรยา และคณะสงฆ์ผู้มีส่วนสืบสร้างและเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในฝั่งแคลิฟอร์เนียใต้ได้อย่างเข้มแข็งและงดงาม เรายังคงคิดถึงที่มาของชื่อ "ชุมชนคนรักธรรม" และจะพยายามสืบสานธรรมะในสวนให้คงอยู่ด้วยกำลัง ความรักศรัทธายังคงเต็มปริ่มเสมอมา เราได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่อบรมพร่ำสอนขอน้อมรำลึกถึงตลอดไป


ธรรมะง่ายๆ ในสวนสน

ธรรมะ ทำให้ปลูกไมตรี

ธรรมะ ทำให้คนดีปรากฏ

ธรรมะ ทำให้ลาภยศบังเกิด

ธรรมะ ทำให้คนประเสริญศีล

ธรรมะ ทำให้คนทำดีเป็นอาจิน

ธรรมะ ทำให้สร้างท้องถิ่นไม่สิ้นคุณธรรม


ชวนกันฟังธรรม

พี่น้องชุมชนคนรักธรรมชักชวนนัดพบจัดกิจกรรมบนเขา Griffith Park กันอีกครั้ง ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 กันยายน เป็นต้นมา ชมรมคนรักธรรม นัดหมายพร้อมกันที่สวนธรรม Griffith Park นครลอสแองเจอลีส บนภูเขาที่เก่าเวลาเดิม โดยมีพระครูธรรมธรไสว จันทวัณโณ (ชมไกร) พร้อมคณะสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณ ดร. พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ วัดพุทธปัญญา โพโมน่า ให้สืบสานธรรมะในสวน


กิจกรรมภาคเช้า

10:30 น. ถึง 11:15 น.

- ฟังธรรมะบรรยาย

- บูชาพระรัตนตรัย

- สวดมนต์ทำวัตรเช้า

- เจริญจิตภาวนา

11:15 น. ถึง 11:30 น.

- กล่าวคำถวายภัตตาหาร

- กรวดน้ำ/รับพร

- ตั้งแถวใส่บาตร

- ประเคนภัตตาหาร

- พระสงฆ์กระทำภัตกิจฉันเพล

- แจกจ่ายอาหารแด่ พุทธศาสนิกชน / สาธุชน เพื่อร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมกัน


กิจกรรมภาคบ่ายโมง

เวลา 12: 00 น. เป็นต้นไปไม่เกินบ่ายโมง ร่วมเสวนาธรรม ปุจฉา - วิสัชนา ธรรมะสมสมัย สัปดาห์นี้แสดงธรรมเรื่อง อนุปุพพิกถา 5 เรื่องที่กล่าวถึงตามลำดับ, ธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุ่มลึกลงไปโดยลำดับ เพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้ประณีตขึ้นไปเป็นชั้นๆ จนพร้อมที่จะทำความเข้าใจในธรรมส่วนปรมัตถ์ อนุปุพพิกถา 5 ประกอบด้วย ดังนี้

1. ทานกถา - การให้,

2. สีลกถา - ความประพฤติที่ถูกต้องดี,

3. สัคคกถา - บอกทางสวรรค์,

4. กามาทีนวกถา - โทษแห่งกาม,

5. เนกขัมมานิสังสกถา อานิสงส์แห่งความออกจากกาม,

อนุปุพพิกถา 5 เป็นเรื่องปกติที่พระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่คฤหัสถ์ ผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมพิเศษ ทรงแสดงอนุปุพพิกถานี้ก่อน แล้วจึงตรัสแสดงอริยสัจจ์ 4 เป็นการทำจิตให้พร้อมที่จะรับ ดุจผ้าที่ซักฟอกสะอาดแล้ว ควรรับน้ำย้อมต่างๆ ได้ด้วยดี


อนุโมทนา มุทิตาจิตน้อมในบุญ

ขออุโมทนา ขอขอบน้ำใจคุณโยมใหญ่เจ้าของร้านเดอะภูเขา ณ นครลอสแองเจลิส และศรัทธาพุทธศาสนิกชนที่รวมตัวกันจัดกิจกรรมใส่บาตรถวายภัตตาหารแต่พระสงฆ์ อุบาสกผู้ถวายความสะดวกโดยแสดงถึงผู้มีน้ำใจ ทำหน้าที่จิตอาสา บาลีว่า ผู้มีธรรมชื่อว่า เวยยาวัจกิจ ผู้ทำความขวนขวายในธุระแทนพระสงฆ์

ขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ กำหนดการตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789 รูปขอจำเริญพร