ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า

ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ฤดูกาลพรรษานี้ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด โครงการ "ธรรมมาสน์ทอง ธรรมมาสน์ธรรม" ได้ยกชาดกพระเจ้า 10 ชาติ ขึ้นแสดงให้ครบถ้วนไตรมาส ซึ่งมีประเพณีฟังเทศน์และรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ เช่นทุก ๆ ปี เจ้าภาพต้นประธานหลัก ผู้อุปถัมภ์ต้นกัณฑ์เทศน์วันนี้ คือ คุณ Jimin Shang คุณเจริญจิต งามวิไลดี (Shang) ผู้เป็นเสาหลัก เสียสละช่วยวัดสืบสร้างพระพุทธศาสนา อย่างมั่นคงเสมอมาซึ่งยากที่ทุกคนจะสามารถเป็นผู้เสียสละทำเช่นนี้ได้ นับเป็นแบบอย่างที่ดี ที่อนุชนจะได้ยึดถือไว้เป็นแบบอย่างสืบไปเบื้องหน้า

เรื่อง "ความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า" พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีปรากฏอยู่ใน พระไตรปิฎก ขุททกนิกายฯ อุปมาว่าจำนวนของพระพุทธเจ้าที่ได้ล่วงไปแล้วมีมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรทั้งสี่ ตรัสว่าเรื่องพุทธวิสัยเป็น อจินไตย คือเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยตรรกะสามัญของปุถุชน


สรุปคำสอนพระพุทธเจ้าในพุทธวงศ์

พระทีปังกรพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์แรกที่พยากรณ์ว่า พระโคดมพุทธเจ้าครั้งเป็นพระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า) สรุปคำสอนของพรพุทธเจ้าทุกค์พระองค์คือ หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 หลักการ 3 อันเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาโดยย่อ ได้แก่

หลักการ 3 ได้แก่

1) การไม่ทำบาปทั้งปวง (สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง)

2) การทำกุศลให้ถึงพร้อม (กุสะลัสสูปะสัมปะทา)

3) การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ (สะจิตตะปะริ โยทะปะนัง)

เอตัง พุทธานะสาสะนัง, - ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

อุดมการณ์ 4 ประการ ได้แก่

1) ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา - ขันติ คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง

2) นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา - ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง

3) นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี - ผู้กำจัดสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย

4) สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต - ผู้ทำลายสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย,

วิธีการ 6 ประการ ได้แก่

1) อะนูปะวาโท - การไม่พูดร้าย,

2) อะนูปะฆาโต, - การไม่ทำร้าย,

3) ปาติโมกเข จะ สังวะโร, - การสำรวมในปาติโมกข์,

4) มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง,- ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค,

5) ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง, - การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด,

6) อะธิจิตเต จะ อาโยโค, - ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง,

เอตัง พุทธานะสาสะนัง, - ธรรม 6 อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย,


ตำนานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

องค์ที่ 1 พระกกุสันโธ แม่เลี้ยงเป็นไก่

องค์ที่ 2 พระโกนาคมโน แม่เลี้ยงเป็นนาค

องค์ที่ 3 พระกัสสโป แม่เลี้ยงเป็นเต่า

องค์ที่ 4 พระโคตโม แม่เลี้ยงเป็นโค

องค์ที่ 5 พระศรีอาริยเมตไตรโย แม่เลี้ยงเป็นราชสีห์

ในกัปป์นี้ชื่อว่า ภัททกัปป์ เป็นกัปป์ที่เจริญที่สุดเพราะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้ถึง 5 พระองค์ จึงเป็นที่มาของ คำว่า "นโมพุทธายะ"

นะ คือ พระกกุสันโธ โม คือ พระโกนาคมโน

พุท คือ พระกัสสโป ธา คือ พระโคตโม

ยะ คือ พระศรีอาริยเมตไตรโย (จนเป็นคาถาที่ใช้สืบต่อกันมา)

ฤาษีโพธิสัตว์ทั้ง 5 ต่างพากันตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรรักษาศีลธรรมภาวนามิได้ขาดจนดับขันธ์ ได้ ไปจุติบนเทวโลกชั้นดุสิตพิภพ และในกาลต่อมา ก็วนเวียนบำเพ็ญเพียรบารมีทุกภพชาติที่กำเนิดเกิดในสงสารวัฏ นี้ จนบารมีเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ทั้ง 30 ทัศแล้ว ก็ ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ฆติกามหาพรหมผู้เป็นแม่ต้นกัปป์โลกา ก็จะนำเอาบริขาร คือ บาตรไตรจีวร มาถวายลูกโพธิสัตว์ทั้ง 5 พระองค์ในชาติสุดท้าย จะได้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลกทุกพระองค์ กาลเวลายาวนานผ่านไปจนถึงปัจจุบัน พระโพธิสัตว์ลูกแม่กาเผือก ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลกไปแล้วถึง 4 พระองค์ ตามลำดับดังนี้

พระกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอายุ 4 หมื่นปี มีเขมวตีนนครของพระเจ้าเขมะเป็นราชธานี

พระโกนาคมโนสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอายุ 3 หมื่นปี มีโสภวตีนนครของพระเจ้าโสภะเป็นราชธานี พระกัสสโปสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอายุ 2 หมื่นปี มีพาราณสีนครของพระเจ้ากิงกิเป็นราชธานี

พระโคตโมสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอายุ 80 ปี มีกบิลพัสดุ์นครของพระเจ้าสุทโธทนะเป็นราชธานี

ส่วนพระโพธิสัตว์องค์ที่ 5 อันเป็นลูกองค์สุดท้ายของแม่กาเผือก คือ พระศรีอริยเมตไตรย์ จักเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 ในภัททกัปป์ จะมีอายุถึง 8 หมื่นปี

ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์นั้นสภาพสังคมมนุษย์โลกจะอุดมสมบูรณ์พูนสุขมาก เพราะผู้คนมีศีลธรรมอยู่ด้วยกันได้เมตตาธรรมมีศีล 5 บริสุทธิ์ ทุกคน จึงมีทรัพย์สมบัติมาก มีอายุ ยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มีรูปร่างสวยสดงดงามหน้าตาผ่องใสเบิกบานด้วยกันหมด

เพราะผู้คนในยุคนั้นได้สร้างบุญบารมี ให้ทาน รักษาศีล ภาวนากันมาสมบูรณ์ดีหมดและเพราะพระบารมีของพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรยที่สั่งสมบารมี เพื่อความสันติสุขของโลกซึ่งมีพระเจ้าสังขจักรพรรดิทรงปกครองบ้านเมืองโดยชอบธรรม ในเมืองเกตุมวดีนครแผ่ธรรมจักรพรรดิให้คนรักษาศีล 5 ทั้งโลก เมื่อพระศรีอริยเมตไตรยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วผู้คนจึงได้ฟังพระ ธรรมจักรได้ดื่มรส อมตธรรมแห่งพระศรีอริยเมตไตรย์ ได้บรรลุเข้าถึงสวรรค์นิพพานโดยแท้

ผู้คนในยุคนั้นจึงโชคดีที่สุดที่เกิดมาเพื่อสันติสุข เข้าถึงศีลธรรมอันดีงามทั้งหมด ขอให้ทุกคนจงพากเพียร ให้ทาน รักษาศีล ภาวนา จะได้ไปเกิดในพระศาสนาพระศรีอาริย์หากเข้าสู่นิพพานยุคนี้ยังไม่ได้ ท่านก็ยังมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งอย่างแน่นอนคือพระศรีอริย เมตไตรย์ลูกแม่กาเผือกองค์สุดท้าย จึงขอเชิญท่านผู้สนใจติดตามช่วย "ธำรงธรรม อุปถัมภ์เทศน์" ทุกวันอาทิตย์ตลอดพรรษานี้ รูปขอจำเริญพร