ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรศรัทธา กาลเวลา คือคำตอบ

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้สนใจในธรรม ทั้งหลาย ธรรมบรรยายในธรรมะสมสมัยสัปดาห์นี้ จะพิจารณาลักษณะของความเชื่อ ไม่ว่าเราหรือท่านใด ๆ จะเชื่อสิ่งใด ๆ เชื่ออะไรก็ตาม โดยธรรมชาติจะทำให้จิตเกิดพลังงานขึ้นอีกหลายอย่าง เป็นเรื่องของกระบวนการทางกายภาย และด้านจิตภาพที่เป็นคู่ก้าวไปพร้อมกัน คือจะอธิบายให้เป็นอย่างนั้น

ความเชื่อ 4 อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำ ซึ่งถือว่าเป็นประโยคสำคัญ เป็นวรรคทองของการรวบรวมความเชื่อทั้งหมดในหลักการของพระพุทธศาสนา ตรงกับคำว่า ศรัทธา 4 ตามพจนานุกรมอธิบายไว้อยางครบถ้วนดีมาก เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล ดังนี้

1. เชื่อว่าการทำความดีย่อมไม่ไร้ผล

2. เชื่อว่าการทำดีของทุกคนมีผลตอบแทนประเสริฐยิ่ง

3. เชื่อว่าการกระทำทุกสิ่งเป็นการสร้างสมอุปนิสัย

4. เชื่อการตรัสรู้ของพระจอมไตร พุทธเจ้าเป็นความจริงนิรันดร์

ศรัทธา 4 อย่างนี้ มีมาในบาลีเฉพาะข้อที่ 4 อย่างเดียว ว่าโดยใจความ ศรัทธา 3 ข้อต้น ย่อมรวมลงในข้อที่ 4 ได้ทั้งหมด อนึ่ง ในข้อ 3 มีข้อธรรมที่มาในบาลีคล้ายกัน คือ กัมมัสสกตาญาณ (ปรีชาหยั่งรู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน)


ศรัทธา กาลเวลา คือคำตอบ

การอธิบายเรื่องศรัทธาที่ไม่ทิ้งหลักการสำคัญของพระพุทธเจ้า เป็นการวางกรอบความคิดไว้ได้อย่างหนักแน่นและมั่นคง เพราะจะไม่ทำให้คลาดเคลื่อนไปจากคำสอนที่เป็นอมตธรรม

ความศรัทธา ทำให้เกิดเคารพรักที่ยิ่งใหญ่ เป็นความรักที่ทำให้เกิดพลังแห่งความเมตตากรุณาต่อบุคคลและอุดมการณ์ ทางกายภาพก็จะเกิดการกระทำขับเคลื่อนบนฐานคือความภักดี

ความศรัทธา ทำให้เกิดความหวังกำลังใจยิ่งใหญ่ เป็นแรงขับแรงผลักดัน ทางจิตภาพจะเกิด แรงบันดาลใจ ทำให้เกิดอิทธิบาทธรรม เป็นสุขกับความพอใจ มีกำลังในความเพียร มีความฝักใฝ่ไตร่ตรอง

กาลเวลา เป็นช่วงจังหวะแห่งการบ่มเพาะและการให้ผล เหตุต้น - ผลกรรม เหตุดี - ผลดี เหตุร้าย - ผลเสีย กาลเวลาจึงเป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งดีสิ่งร้าย การเกิดขึ้นของกาลเวลาเป็นการเกิดมาเพื่อกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งดีทั้งร้าย หลักความเชื่อ 4 ประการข้างต้น พระพุทธเจ้าแสดงไว้ได้อย่างครบถ้วน

อะไรคือคำตอบ จะบอกว่า คุณนั่นแหละ คือ คำตอบสุดท้าย หรือว่า ตัวเรานี่แหละ คือคำตอบ กรรมนิยาม พระพุทธศาสนาเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว หว่านถั่วได้ถั่ว หว่านงาได้งา คนที่ให้ทาน รักษาศีล ผลทาน อานิสงส์ของศีล ย่อมส่งผลให้ได้ความสุข ได้โภคทรัพย์ ได้อริยทรัพย์ เป็นต้นฯ


บุญใหญ่ สำเร็จใหญ่

ขออนุโมทนาบุญ ขอแสดงความยินดีกับคุณวัน คุณนันทนา น้องแพทริค และทีงานทุกคน ที่ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ โดยได้สร้างทานบารมี ศีลบารมี ปัญญาบารมี ในพิธีบุญมหามงคล เปิดร้านอาหารไทย ในเมืองเลคทาโห้ South Lake Tahoe California USA สัจจะ - ทมะ - ขันติ - จาคะ หรือ จริงใจ - ฝึกตน - อดทน - เสียสละ จนประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ ได้เป็นเจ้าของร้านอาหารไทย สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างน่าชื่นชม

อนุโมทนา ศรัทธาทาน ท่านยิ่งใหญ่
อยู่แห่งใด ใจใฝ่บุญ อบอุ่นล้ำ
สู้พากเพียร สู้เรียนรู้ สู่ผู้นำ
ใจงดงาม นามนักสู้ รู้วางตน ฯ

อนุโมทนา พาถึงพร้อม น้อมยินดี
ทุกท่านที่ มีบุญเพิ่ม เติมฝึกฝน
บริหาร บริการ ผ่านมวลชน
บุญบันดล ผลกำไร ให้รุ่งเรือง ฯ

อนุโมทนา น่าชื่นชม นิยมมั่น
ฝีมือท่าน นั้นสร้างชื่อ ให้ลือเลื่อง
อาหารไทย ได้ทำเล เสน่ห์เมือง
จงรุ่งเรือง เมือง South Lake Tahoe เทอญ ฯ

เครดิตภาพ: 28 เมษายน 2562

สถานที่: Orchid Thai Cuisine 2180 Lake Tahoe Blve., South Lake Tahoe, California USA 96150

คณะสงฆ์ 3 รูป จากวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด แคลิฟอร์เนีย นำโดย หลวงพ่อไสว ชมไกร, พระอาจารย์สุบิน ปัญญาวชิโร, พระอาจารย์ไพบูลย์ สีลโช

Make a Wish for You and Your Family ตั้งใจทำบุญ เพิ่มพูนกุศล รำลึกบรรพชน กตัญญูกตเวที ได้เป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหาร ให้ทาน รักษาสีล เจริญภาวนา ขอบุญนำพาให้ปลอดภัย โชคดี เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยทรัพย์สิน และบริวาร กิจการงานหน้าที่ก้าวหน้า ทุกความปรารถนา ขอให้สำเร็จสมประสงค์ ธุรกิจมั่นคง ดำรงมั่นนิรันดร์ เทอญ รูปขอจำเริญพร