ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรยอดน้ำใจผู้ทำงานพระศาสนา

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มั่นคงในธรรมทุกท่าน วันนี้ขอรายงานสถานการณ์สืบต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ความว่า "ผู้ทำงานพระศาสนา" ทั้งด้านพระภิกษุก็ดี ด้านฆราวาสก็ดี ทุกท่านผู้มีส่วนแห่งบุญ ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ได้แสดงภาวะแห่งความเป็นยอดผู้นำทางจิตวิญญาณ มองประโยชน์พระพุทธศาสนา เพื่อวางเป็นมรดกธรรมไว้ ให้ลูกหลานอนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ยอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องอยู่คู่ยอดผู้นำ คือนำตนให้พ้นจากกิเลสเหตุให้จิตใจเศร้าหมองทั้งปวง

ดีใจที่พี่น้องชาวพุทธเราจะได้ร่วมกันวางแนวธรรมเป็นแนวทางไว้ มรดกอันล้ำค่านี้ย่อมทำให้พระพุทธศาสนามีหลักฐานมั่นคง ทุกท่านผู้มีส่วนร่วมสร้างวัดไทยในประเทศอเมริกา (ทุกวัด) วัดเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชาติ อยู่ที่ไหน ๆ เราก็มีวัฒนธรรมอันงามตามอย่างอารยชน ดังนั้นวัดจึงเป็นแหล่งพัฒนาจิต พัฒนาคน พัฒนาสังคมให้อุดมด้วยศีลธรรม จริยธรรม "เพราะสังคมต้องอยู่ร่วมกัน เราจึงต้องช่วยกันสร้างสรรค์ศีลธรรม" เป็นต้นฯ


บทบาทและภาวะผู้นำ

ภาวะผู้นำที่ดีขององค์การ ควรมีลักษณะดังนี้

- เป็นตัวแทนที่ดีในทุกสถานการณ์

- เป็นนักพูดที่ดี

- เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี

- เป็นผู้ถ่ายทอดสอนงานที่ดี

- เป็นผู้สามารถสร้างทีมงานที่ดีได้

- เป็นผู้กำหนดบทบาทได้ดี การทำงานชัดเจนเป็นทีม

- เป็นผู้สามารถแก้ปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นในทีมและส่วนบุคคลได้ดี


บุคคลควรมีใจเป็นผู้นำ

"มีใจเป็นผู้นำ" ภาวะของท่านผู้นำดังที่ได้แสดงมา จึงจำเป็นมากและสมควรต้องมีอยางมาก ๆ จึงจะสามารถนำทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้นำควรประกอบความเมตตา ในที่นี้จะให้ความหมายว่า ควรเป็นผู้มีกุศลน้ำใจอย่างสูงส่ง ตัวอย่างทุกท่านทุกคนที่เดินทางไปอุทิศตนช่วยงานวัดทุ่งเศรษฐี ที่เมืองแลนแคสเตอร์ ทุกท่านมีน้ำใจไมตรีที่ควรค่าต่อการจารึกไว้ในธรรมเนียบ ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา


บุคคลควรมีผู้นำเป็นใจ

"มีผู้นำเป็นใจ" เป็นสิ่งที่น่านับถือกุศลน้ำใจใจบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ พระมหาเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนาม มีภาวะที่ควรยกย่องชื่นชม เพราะเป็นปรากฏการณ์ทางหมู่คณะที่ออกมารับฟังความเห็นกันและกันแล้วลงมือทำงานโดยปราศจากความขัดแย้ง อย่างท่านพระอาจารย์ชลอ พระสงฆ์จากวัดป่าธรรมชาติ ท่านมีประสบการณ์ผ่านงานมามากกว่า 30 ปี ท่านเป็นพระผู้นำความรู้การทำงานนวกรรม ท่านได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกความเห็นของตนเอง และฟังความเห็นของพระผู้น้อย ภาวะผู้นำของท่านพระอาจารย์ชลอยอดเยี่ยมมาก และครูบาอาจารย์ท่านอื่น ๆ ก็เช่นกัน ประกอบคุณภาวะของผู้นำ ยอมรับฟังความเห็นกันและกัน จคงอยากกล่าวว่า "ทุกท่านมรผู้นำเป็นใจ"


คุณลักษณะของผู้นำ

การศึกษาภาวะผู้นำจากคุณลักษณะดังกล่าว เป็นวิธีการศึกษาคุณลักษณะของผู้นำ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยม ได้มีผู้ศึกษาถึงลักษณะผู้นำไปในหลายแนวทาง ทั้งในด้านคุณลักษณะ บทบาท หน้าที่ และที่สุดคือน้ำใจใสซื่อบริสุทธิ์ ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงนั้นเราสามารถที่จะแบ่งผู้นำออกเป็น 2 ลักษณะคือ

1.ผู้นำแบบเป็นทางการ (Formal Leaders) หมายถึง ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน เพราะว่าผู้บังคับบัญชานั้นคือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหรือให้มีอำนาจ หน้าที่ในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎระเบียบขององค์การ

2. ผู้นำแบบไม่เป็นทางการ (Informal Leaders) คือผู้นำที่ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา เพราะไม่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าในองค์การ แต่สมาชิกในหน่วยให้การยอมรับ และยกย่องให้เป็นผู้นำ เพราะเขามีคุณสมบัติบางประการที่หน่วยงานหรือสมาชิกในองค์การ ต้องการ ให้การยอมรับ หรือให้ความไว้วางใจ เช่น ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ มนุษย์สัมพันธ์ เป็นต้น


บุคลิกภาพของผู้นำ

คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้นำที่มีประสิทธิผล มีลักษณะดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ทำให้องค์การประสบความก้าวหน้า และบรรลุผลสำเร็จ

2. เป็นผู้ที่มีบทบาทที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ดี

3. การจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม การติดต่อสื่อสาร และมีบทบาทตามอำนาจหน้าที่

4. ผู้นำมีส่วนทำให้เกิดวิสัยทัศน์การพัฒนางาน ซึ่งรวมถึงผู้นำที่สามารถ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อนำกลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วย

5. ผู้นำยังเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม และสามารถนำกลุ่มให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยสวสดิภาพ


ความมุ่งหมายของธรรมะสมสมัยวันนี้ ต้องการแสกงความชื่นชมและเชิดชูครูบาอาจารย์ ทั้งภาคพระสงฆ์ และฆราวาสญาติโยมทุกท่านผู้มีส่วนร่วมแห่งบุญ บุญสร้างวัดในแผ่นดินลุงแซม (สหรัฐอเมริกา) ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้เป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยสนับสนุน ท่านที่อุทิศแรงกายแรงใจแรงศรัทธา ส่วนรายนามผู้บริจาคเป็นเจ้าภาพรายการต่าง ๆ นั้น หลวงพ่อจะได้รวบรวมนำมาทะยอยประกาศอนุโมทนาเป็นส่วน ๆ ตามลำดับไป

ระหว่างนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์บอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ต้องการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างที่ดินถวายไว้เป็นสมบัติพระพุทธศาสนาในประเทศอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย วัดแห่งแรกใน เมืองแลนแคสเตอร์ ก็ติดต่อไปได้ที่วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด โทร. 562.865.1716 และ 562.382.3767 รูปขอจำเริญพร