ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรปีใหม่ ปรับปรุงหัวใจใหม่

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนทุกท่าน ก้าวสู่ศักราชใหม่ ปีใหม่ ปรับปรุงหัวใจใหม่ สิ่งที่ควรเก็บและไม่ควรเก็บก็พิจารณากันได้ด้วยวุฒิภาวะและประสบการณ์ของตนๆ อารมณ์ใดที่ควรเก็บอารมณ์ใดที่ควรสละ อะไรที่ควรถืออะไรที่ควรวาง การงานใดที่ควรสร้าง และการงานใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข ก็ค่อยคิดค่อยทำ ค่อยศึกษาพัฒนากันไป ขอให้มีความสุขทุกๆ วันกับหน้าที่ของเราเอง และต้องไม่ไปทำความลำบากต่อคนอื่น คือไม่ควรเบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยธรรมชาติทุกชีวิตมีความทุกข์ประจำสังขารเป็นปรกติอยู่แล้ว


ความทุกข์ 10 ประเภท

1) สภาวทุกข์ ทุกข์ประจำสังขาร ได้แก่ การเกิด แก่ เจ็บ และตาย ที่มีประจำทุกตัวตนคนและสัตว์ไม่มีผิดเพี้ยน

2) ปกิณณกทุกข์ ทุกข์จร ได้แก่ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ทุกคนมีความโศกาอาดูร โศกเศร้า เป็นธรรมดา

3) นิพัทธทุกข์ ทุกข์เนืองนิตย์ ได้แก่ อาการหนาว ร้อน หิว กระหาย ปวดอุจาระ – ปัสสาวะ ผู้หลายมากดี ยากจนเข็ญใจก็สัมผัสได้

4.) พยาธิทุกข์ ทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ทคนทุกคนไม่ว่ารวยหรือจน ย่อมตกอยู่ในทะเลแห่งพยาธิทุกข์ เพราะร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรค ผู้ไม่มีโรคจึงเป็นลาภอันประเสริฐ

5) สันตาปทุกข์ ทุกข์เกิดจากกิเลส ทุกข์คือความโลภ ทุกข์คือความโกรธ ทุกข์คือความหลง เป็นรากเหง้าแห่งกุศล และอกุศล ทุกคนสามารถก้าวข้ามได้ ขอเพียงขจัดกิเลสที่บดบังอยู่ภายในใจให้หมดสิ้น

6) วิปากทุกข์ ทุกข์เกิดจากกรรมเก่าตามมาให้ผล ความเชื่อเรื่องกรรม บางท่านก็เชื่อมโยงไปไกลภึงภพชาติก่อน เพื่อให้เข้าใจชัดเรื่องวิปากทุกข์ ทุกข์ที่เป็นวิบากกรรม หรือผลของกรรมที่กระทำล่วงแล้ว เป็นเรื่องเข้าใจได้ในปัจจุบันนั่นเทียว

7) สหคตทุกข์ (วิปริณามทุกข์) ทุกข์เกิดจากโลกธรรม 8 ธรรมชาติของปุถุสามัญชน เวลาทำดีก็อยากได้รับคำชื่นชมเป็นธรรมดา เป็นต้น การมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นการยกจิตออกจากอำนาจของความข้องในโลกธรรม 8

8) อาหารปริเยฏฐิทุกข์ ทุกข์เกิดจากการหาอาหาร ชีวิตป็นอยู่ได้ด้วยอาหาร ความทุกข์เกิดจากการแก่งแย่งแข่งขัน จนเป็นอันตรายที่สุดถึงขั้น ทุพภิกขภัย (ข้าวยากหมากแพง) เกิดขโมยขโจร ดังนั้น อยู่ในโลกต้องอนุเคราะห์โลก มีกัลยาณมิตรช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งผู้ด้อยโอกาส

9) วิวาทมูลกทุกข์ ทุกข์เกิดจากการทะเลาะวิวาท ผู้ดำรงสติการรู้ตื่นในทุกข์ ย่อมทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก ส่วนมีเต็มไปด้วยอคติ ย่อมทำเรื่องเล็กๆ ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่

10) ทุกขขันธ์ ทุกข์รวบยอด คือ ความยึดมั่นในขันธ์ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ทุกคนล้วนเป็นทุกข์ในเบญจขันธ์ "พระพุทธองค์ตรัสเรื่อง พรหมจรรย์เป็นวิธีทำที่สุดแห่งกองทุข์ให้สิ้น"


ปีใหม่ หัวใจใหม่

ทบทวนหลักสูตรจากหัวใจเจ้าอาวาสวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เพื่อทวนความทรงจำในอุดมธรรม ที่ถูกถ่ายทอดสืบกันมาในทางวิชาการ และภารธุระที่เจ้าอาวาสต้องทรงจำให้ขึ้นใจเป็นปณิธาน ดังนี้ : -

สูตรเจ้าอาวาส

1) เจ้าอาวาส ต้องเพียรใส่ใจฝักใฝ่การศึกษา

2) เจ้าอาวาส ต้องนำศรัทธาสร้างบุญทานการกุศล

3) เจ้าอาวาส ต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน

4) เจ้าอาวาส ต้องสร้างคนฝึกให้เลิศเกิดปัญญา

5) เจ้าอาวาส ต้องส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้ล้ำค่า

6) เจ้าอาวาส ต้องรักษาเชิดชูเกียรติธรรมะพระพุทธศาสนา

7) เจ้าอาวาส ต้องปลูกสร้างประโยชย์ อนุรักษ์และพัฒนา

8) เจ้าอาวาส ต้องเคร่งครัดสมณะจริยาพระสังฆาธิการ

9) เจ้าอาวาส ต้องบริหารกิจการชอบตามระบอบธรรมาธิปไตย


วิปัสสนา สู่ ชีวิตงาม วันนี้เสนอคำว่า ““สัญญา อนิจจา”” ลืมไม่ได้ คือจำ - จำไม่ได้ คือลืม, ไม่ได้ลืม คือไม่ได้จำ - ไม่ได้จำ คือไม่ได้ลืม, ลืม ในสิ่งควรลืม - จำ ในสิ่งที่ควรจำ, ลืม บอกให้ลืม ทำไมจึงจำ - จำ บอกให้จำ ทำไม่จึงลืม, ให้ลืม ไม่จำ - ให้จำ ไม่ลืม. “สัญญา อนิจจา” (ความกำหนดได้หมายรู้ทั้งปวงล้วนไม่เที่ยง) ธรรมเมตตาลองพิจารณาตรองดูกันนะ

สนใจปวารณาตนไปช่วยกิจการงานจิตอาสา (เวยยาวัจจกิจ) กับทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี หรือต้องการส่งเช็คไปร่วมบุญก็ส่งไปได้ตามที่อยู่นี้ (Payable to Buddhist Meditation Society) 6763 E Ave. H, Lancaster, CA 93535 โทร. (562) 249-3789 รูปขอจำเริญพร