ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรธรรมะตามอำเภอใจ

ขอน้อบน้อมในพระรัตนตรัยสรณะที่พึ่งอันอุดมของข้าพเจ้า และเหล่าพุทธบริษัทสาธุชนด้วยใจเคารพ ขอจำเริญพรผู้มีความยินดีสนใจในธรรมทั้งหลาย วันนี้เรามาลองพิจารณาทำความรู้จักสถานที่ที่เราอยากไปกันดูบ้างก็ดีนะ ชีวิตเรา ร่างกายเรา จิตใจเรา ความตั้งใจของเรา เราจะไปที่ไหน ไปอย่างไรใจเราเป็นผู้นำพาไป แท้จริงโบราณสอนไว้เข้าใจธรรมะได้ง่ายมากเลย อย่างจิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว ดังนั้น ร่างกายเราจะไปทางไหน ใจเท่านั้นเป็นผู้นำพาไป

ความคิด คือ ความตั้งใจ เราไปไหนๆ เตรียมตัวกันอย่างไร สถานการณ์ปัจจุบันภัยโควิดน่าสะพึงกลัวยิ่งนัก พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการทำจิตเป็นสำคัญ จิตที่คอยย้ำเตือนเราเสมอว่า

- การไม่ทำบาป

- การทำความดี

ความตั้งจิตไว้ว่าเราจะก้าวย่างไปสู่เป้าหมาย เป้าหมายก็อยู่ไม่ไกล ตั้งใจคือมีสติ มีการวางแผน การมีระเบียบ มีกรอบทางความคิด มีวัฒนธรรม เป็นไปเพื่อยกจิตให้สูง ยกคุณค่าทางใจ ไปอย่างฝูงปลาแซลมอน ที่พยายามว่ายไปยังแหล่งวางไข่ แม้ว่าแม่น้ำที่กำลังใช้ความเพียรว่ายไปนั้นจะไกลเหล่าฝูงปลาแซลมอนก็ไม่ละความพยายาม

ความไม่ตั้งใจว่าจะไปไหนๆ ไปทำอะไร ไปเลื่อยๆ เฉื่อยๆ ไปไม่มีแบบแผน ไม่มีเป้าหมาย ไปอย่างนี้เหมือนลูกมะพร้าวลอยน้ำ ไหลไปตามวัฏจักร คล้อยต่ำไปเลื่อย สุดท้ายลอยห่างออกไปท่ามกลางทะเลลึก เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางจิตใจ ศึกษาธรรมภาษิตนี้ไว้เป็นอนุสสติก็ดีนะ

จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติปาฏิกังขา

เมื่อจิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ทุคติ (นรก) เป็นที่ไป

จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติปาฏิกังขา

เมื่อจิตผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติ (สวรรค์) เป็นที่ไป

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสเตือนไว้ว่า ปมาโท มจฺจุโน ปทํ ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย สังขารร่างกายอยู่ไม่นานนักก็จักแตกสลายชีวิตเป็นอยู่ได้ไม่เกิน 100 ปี ก็ต้องจากกันไป วิสัยของผู้มีปัญญา จึงมิควรตั้งอยู่ในความประมาทพึงฝึกหัดซ้อมจิตให้รู้เท่าทันต่อความเป็นไปของชีวิต ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า "รู้เท่าเอาไว้กัน รู้ทันเอาไว้แก้" โบราณท่านสอนให้เตรียมเรื่องเหล่านี้ไว้ คือ

1) เตรียมตัวก่อนตาย

2) เตรียมกายก่อนแต่ง

3) เตรียมน้ำก่อนแล้ง

4) เตรียมแบงค์ก่อนจะเดินทาง

การไม่ได้เตรียมอะไรเลยนี้ลำบาก แม้เรื่องการตาย หากตายอย่างเตรียมพร้อมแล้ว จะอยู่หรือไปก็ไร้ปัญหา เพราะจิตพร้อมยอมรับในสิ่งอันจะเกิดขึ้นเบื้องหน้าว่าอะไรจะเกิดก็ตาม เรามิได้ประมาท จึงกล้าที่จะอยู่ให้เป็นต้นแบบให้อนุชนได้ศึกษาเรื่องราวของชีวิตที่สมบูรณ์

- อยู่ก็ไม่ลำบาก จากก็ไม่ลำเค็ญ

- อยู่ก็สบาย ไปก็สะดวก

- มองข้างหน้ามีหวัง มองข้างหลังมีสุข

ผู้ไม่ประมาท คือผู้ที่เตรียมพร้อม ทำให้อยู่ก็สบายไปก็สะดวก เหมือนเดินทางในที่โล่ง ย่อมโปร่งใสทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ยกตัวอย่างสถานที่ต่างๆ ที่ใจเราปรารถนาจะไป เราก็เพียรที่จะไปในสถานที่นั้นๆ เราตั้งใจที่จะกินอะไร เราก็เพียรที่จะกินให้ได้ เราตั้งใจที่จะสร้างบุญ ตั้งใจให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ไม่ว่าสิ่งใดที่เราตั้งใจจะทำ ตั้งใจจะไป การกระทำความเพียรอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งสำเร็จสักวันหนึ่ง จิตใจคือเหตุแห่งความสำเร็จทั้งมวลนั่นเทียว ฯ


ขออนุโมทนาบุญ

ตอนนี้อิฐและปูนได้มาถึงที่วัดแล้ว หลวงพ่อและท่านสนธยาเริ่มเตรียมอุปกรณ์ พร้อมที่จะสร้างฐานและงานเขตเทวสถาน หากขาดเพียงสิ่งหนึ่งก็คือ...ทราย ที่ยังขาดปัจจัยในการจัดซื้อ

รายละเอียดการซื้อทรายมีดังนี้

30' × 30' = 900 sq.ft.

900 sq.ft. = 9 units

9 units ยูนิตละ $40 = $360

รวมค่าส่งและภาษี = $448.95

หากท่านใดที่ประสงค์จะร่วมทำบุญขนทรายเข้าวัดสามารถติดต่อหลวงพ่อได้เลย โทร. 562-249-3789

บุญทาน ทำไว้เถิด เป็นเสบียง
บุญทาน ย่อมหล่อเลี้ยง จิตคงมั่น
บุญทาน สร้างความสุข ทุกคืนวัน
บุญทาน เป็นสะพาน สร้างคนดี ฯ

คนดี มีน้ำใจ ใสสะอาด
คนดี มีไม่ขาด คือศักดิ์ศรี
คนดี มีเมตตา และปรานี
คนดี มีวจี เป็นบุญเป็นทรัพย์ ฯ

สาธุๆ อนุโมทนา ขอขอบคุณ ขอบใจ อนุโมทนา บุญคุณน้ำใจในทุกคนทุกท่าน ที่ช่วยร่วมทำบุญสร้างสรรค์พัฒนา สนับสนุนผ่านมาทางคุณก้อง จรัสพงษ์ วิจิตรสุนทรกุล ลูกศิษย์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี พูดจริงทำจริง พูดได้ทำได้ เอาใจฝักใฝ่เป็นธุระ เป็นทุน เป็นบุญ เป็นสะพาน เป็นผู้แทนปากแทนเสียงให้พระอาจารย์ อุทิศตนเสียสละเพื่อวัด เพื่อส่วนร่วม เพียรเพื่อพระพุทธศาสนา ขอให้เจริญรุ่งเรืองสำเร็จสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ ด้วย เทอญ ฯ

อีกประการหนึ่ง เจ้าภาพที่ร่วมบุญมากับทางวัด มีคุณเปิ้ล สุพรรณี เป็นเจ้าภาพส่วนสร้างอิฐ $250 คุณแม่แอ๊ดร้าน The Thai Restaurant เมืองแลงแคสเตอร์ ร่วมทำบุญส่วนสร้างฐานพระพรหมและฐานพระพิฆเณศ $1,000 ขออนุโมทนาบุญคุณแม่บุญโฉม และครอบครัวทหาร $500 ร่วมสร้างอิฐ สาธุ

ส่วนสายบุญทางแม่ศรี รับเช็คจากเจ้าภาพร่วมบุญมา $ 1,900 บริจาคมาโดยโยมแม่ปิง ร้าน Bowl Thai ร่วมบุญสร้างพระพิฆเณศ และสร้างฐาน ร่วมบุญทุกอย่าง เจ้าภาพสายบุญแม่ศรีอีกท่านปวารณาร่วมบุญสร้างอิฐมา $250 คือคุณแม่เล็ก สมคิด เย็นบำรุง สาธุๆ ผลบุญที่ทุกท่านร่วมสร้างครั้งนี้ ขอให้ประสบผลสำเร็จ ขอให้เจริญรุ่งเรือง สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการ ด้วยเทอญ รูปขอจำเริญพร