ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรหน้าที่อันทรงเกียรติ

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย คืนวันผันผ่านกาลเวลาหมุนเปลี่ยน ชีวิตหมุนเวียน เปลี่ยนไปกับกาลเวลา เวลาไม่เคยแยแสและไม่เคยตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใด สัจจะธรรมได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติเสมอมาและตลอดไปนิรันดร์

ความรับผิดชอบของบุคคลทั้งหลายนั้น คือ หน้าที่อันทรงเกียรติเสมอ 12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติพึ่งจะผ่านไป ธรรมะสมสมัยได้เก็บเกี่ยวคติธรรมมาฝาก เพื่อให้เป็นประโยชน์ในทางธรรม ก่อนอื่นใคร่ขอแสดงความรู้สึกชื่นชม และความอิ่มเอมปราบปลื้มยินดีกับลูก ๆ ทุกคนที่สะท้อนคุณธรรมออกมาให้เห็นว่า ลูก ๆ ทุกคนตระหนักในใจเสมอว่า "ปุพการี ผู้ที่ทําอุปการะมาก่อน" เช่น บิดามารดาเป็นบุพการีของบุตรธิดา รวมไปถึง ปู่ ตา ย่า ยาย โน้นแหละ ท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีบุญคุณต่อเรา เคยอบรมเลี้ยงดูเรามา ป้อนข้าวป้อนปลา ให้ความรักให้การดูแล บรรดาลูก ๆ หลาน ๆ อย่าได้ดูแคลน อย่าลืมบุณคุณที่เคยได้รับ


บุคคลหาได้ยาก 2

1. บุพการี บุคคลผู้ทำอุปการะแก่คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน บุพการี เป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม 4 ประการ เป็นลักษณะ ท่านจำแนกไว้ 4 ประเภท คือ

1. มารดาบิดา

2. ครูอุปัชฌาย์อาจารย์

3. พระมหากษัตริย์

4. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

2. กตัญญูกตเวที ผู้รู้อุปการะที่เขาทำแล้วและตอบแทน, ผู้รู้จักคุณค่าแห่งการกระทำดีของผู้อื่น และแสดงออกเพื่อบูชาความดีนั้น

กตัญญู หมายถึง บุคคลผู้ที่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นที่ทำแล้วแก่ตน

กตเวที หมายถึง บุคคลที่ตอบแทนบุญคุณของผุ้อื่นที่ได้กระทำแก่ตน

กตัญญูกตเวที หมายถึง บุคคลผุ้ระลึกถึงอุปการคุณที่ผู้อื่นได้กระทำไว้แก่ตน แล้วกระทำตอบแทนอุปการคุณนั้น

บุพการีและกตัญญูกตเวที ชื่อว่าเป็นบุคคลหาได้ยาก เพราะส่วนมากทำคุณก็เพื่อหวังประโยชน์ทั้งนั้น ไม่มากก็น้อย และผู้ที่จะอุทิศตนตอบแทนก็หายาก พ่อแม่มีลูกกี่คน ๆ ก็รักก็ห่วง รับผิดชอบหน้าที่เต็มสติกำลังที่จะเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่ ดังนั้น พ่อแม่ผู้มีความรับผิดชอบนั้น คือ ท่านได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติและยิ่งใหญ่เสมอ โดยไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนอย่างไร ท่านก็คือผู้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติต่อลูก ๆ เสมอ

ผู้มีความกตัญญูกตเวที ปราชญ์บัณฑิตกล่าวไว้ว่า เป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองในทุกที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ เช่น

- ได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษ ผู้ซื่อตรงเปรี่ยมคุณธรรม มีความรู้ความสามารถฉลาด

- เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของนักปราชญ์ โลกลือโลกแซ่ซ้องชื่นชม เกียรติย่อมขจรขจายฟุ้งไปในทิศทั้งปวงอย่างเห็นได้ชัด

- เป็นเหตุให้ได้มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ พระนิพพานสมบัติ กระทำการใด ๆ ย่อมสำเร็จประโยชน์ได้ง่าย ด้วยปราศจากมารเข้าขวางขัด เป็นต้นฯ


คุณธรรมประจำใจ

ความกตัญญูกตเวที คือความทรงจำของหัวใจ คุณธรรมประจำใจของพี่น้องชาวเมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ให้ความสำคัญกับคุณธรรมนำใจที่รับผิดชอบในหน้าที่อันดีของความเป็นบุตร - ธิดา ความเป็นพุทธศาสนิกชน ความเป็นพลเมืองของชาติของแผ่นดิน ความเป็นคนไทยแม้นจะอยู่ต่างแดน ไกลบ้านเกิดไกลร่มพระบารมี แต่ทุกคนมาร่วมตัวจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เทิดทูนเฉลิมพระเกียรติให้กับวันแม่แห่งชาติของปวงชนชาวไทย แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เสมอด้วยดวงใจ

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนไว้เหนือเกล้า เหนือกระหม่อม เหนือชีวิต เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประเทศชาติ

หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญ ขอบคุณ ขอบใจ ทุกดวงจิตดวงใจที่มาร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกับได้บำเพ็ญตนอุทิศจิตอาสา ปวารณาพากันปลูกต้นไทรอินเดีย (LNDIAN LAUREL TREE, or Laurel de la India)

- เราต่างภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ถวายความจงรักภักดี

- เราต่างภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่อันดี ต่อพระพุทธศาสนาที่เราเคารพศรัทธา

- เราต่างภาคภูมิใจที่ร่วมนำพา ปลูกต้นไม้ร่วมสร้างร่มอารามให้สง่าและเจริญงอกงามไปเบื้องหน้า

- เราต่างภาคภูมิใจที่ได้สร้างคุณค่าต่อแผ่นดินที่ได้ทำมาหากินประกอบอาชีพ และเป็นที่อยู่อาศัย


กตเวทิตา ถึงพร้อม คราใด ท่านเอย
สรรเสริญปรากฏไกล ทั่วหล้า
ประพฤติชอบคราใด สุขยิ่ง แท้นา
บารมีย่อมแก่กล้า เกียรติก้องกำจาย ฯ


ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะเยี่ยมวัดใหม่ของเรานะ

วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี แลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H, Lancaster CA 93535 - 7849 Tel: 661-946-3335, 562-249-3789 วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรกของเมืองแลงแคสเตอร์ ขออนุโมทนา ๆ รูปขอจำเริญพร