ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรปฏิบัติบูชา สู่ ปัญญาวิมุติ

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่พระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขมาส วันเพ็ญเดือน 6 วันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ชาวพุทธเราพึงรำลึกทรงจำ วันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วพากันลงมือปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา โบราณท่านกล่าวว่า หนึ่งรู้ ร้อยรู้ พันรู้ ถึงแสนรู้ ก็ไม่สู้หนึ่งทำ

การปฏิบัติธรรมเป็นการสืบรักษาส่งต่อคุณค่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่จะเจริญรอยตามธรรมแห่งพระอริยเจ้าได้ ผู้นั้นต้องมีฐานะทางจิตใฝ่รู้ใฝ่ก้าวหน้าสู่ปัญญาวิมุติ และมีศรัทธาพร้อมที่จะอุทิศตนก้าวเดินตามรอยธรรมแห่งอารยชน วิสาขบูชา ศกนี้ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ ขอเจริญพรเชิญท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายลงมือปฏิบัติธรรมสู่ภาคสนาม (Outdoor Services) ช่วงฤดูกาลนี้สนามหญ้าหลังวัดเรากำลังเขียวขจี พร้อมมีโพธิ์ท้องถิ่น 5 - 6 ต้นหลังวัดกำลังออกใบให้ร่มเงา ธรรมชาติของเงาไม้ย่อมให้ความสดชื่น สีเขียวงามใบโพธิ์ที่กำลังพรั่งพรู ดั่งนิยามรุ่งอรุณแห่งศีลธรรม เชิญไปปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาในวาระโอกาสวันวิสาขะกันนะ กำหนดการจัดปฏิบัติธรรม 3 วัน เริ่มวันที่ 26 - 27 - 28 พฤษภาคม ศกนี้ ว่างตรงวันไหนไปเป็นกัลยาณมิตร เจริญกัลยาณธรรมร่วมกัน

วิสาขบูชา สำหรับปีนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีงามอย่างสุดปลื้ม ทางวัดเราได้รับการติดต่อมาจากคุณแม่สุชาดา ปทะวานิช (ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร เมืองซันวาเลย์ นครลอสแองเจลีส) ตอบรับเป็นประธานอุปถัมภ์โครงการจัดปฏิบัติธรรม "วิสาขบูชา ปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา สู่ปัญญาวิมุติ" และรับเป็นประธานโครงการสร้างห้องสุขา ถวายวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ ปัญหาค่าก่อสร้างที่ทางวัดติดค้างจ่ายค่าช่างอยู่นั้น ก็จะบรรเทาเบาลงด้วยความกรุณาอนุเคราะห์แห่งสตรีผู้มีบุญ คุณแม่สุชาดา ปทะวานิช ท่านได้ปวารณาเกื้อกูลสนับสนุนสร้างวัดรวมกับพี่น้องของเราจึงให้รู้สึกอบอุ่นและดีใจเป็นที่สุด


ฝากไว้ในอ้อมใจผู้มีบุญ

โครงการจัดปฏิบัติธรรม "วิสาขบูชา ปฏิบัติบูชา สู่ปัญญาวิมุติ" ขอน้อมประโยคธรรมที่หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่า .....“ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก”..... วิสาขบูชา องค์การสหประชาชาติ" ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสันติภาพโลก" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พระพุทธศักราช 2542 วันประกาศนั้นให้ตรงกับ "วันขึ้น 15 ค่ำเพ็ญเดือน 6" ให้ตรงวันวิสาขบูชา วันเสด็จประสูติ ทรงตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน" ในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ของโลกที่โลกยอมรับแล้วว่า "สันติภาพคือความร่มเย็นเป็นสันติสุขของโลกเกิดแต่พระพุทธศาสนา" เกิดจากสมเด็จพระบรมศาสดาของเรา ทั้งโลกยอมรับและประกาศให้ปรากฏประจักษ์แจ้งชัดแก่มหาชนทั่วโลกแล้ว


บุญเปิดอุทยานลานธรรม

28 พฤษภาคม 2564 (ตรงกับวันศุกร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 7 ปีฉลู) บุญประดิษฐานพระธรรมจักรหินแกะสลักน้ำหนักร่วม 2 ตัน สัญลักษณ์สำคัญแห่งการแสดงพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประกาศให้ชาวพุทธได้ร่วมอนุโมทนาในปณิธานสร้างวัดพุทธแบบเถรวาท มอบไว้เป็นมรดกแด่อนุชนในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างมั่นคงยาวนานยิ่งๆ ขึ้นไป

พร้อมนี้กำหนดจัดให้เป็นบุญเปิดอุทยาน - ลานธรรม นิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ และพระธรรมทูตผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาแสดงธรรม นำศึกษาสัมมาปฏิบัติให้เกิดองค์ความรู้ เชิดชูเกียติแห่งพระพุทธศาสนา ก้าวสู่โลกกว้างให้ยิ่งๆ ขึ้นไป โครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชา ปฏิบัติถวายธรรม สู่ปัญญาวิมุติ ก็จัดตรงวันกับวันเพ็ญ 15 ค่ำ หรือวันพุธที่ 26 พฤษภาคม

ส่วนกำหนดการ วันที่ 28 พฤษภาคม นั้น จะเป็นเรื่องพิธีการเปิดอุทยาน - ลานพระธรรมจักร ฉบับหน้าจะแจ้งกำหนดการให้ทราบโดยละเอียด วันนี้ขอเสนอลักษณะแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัวสอน 4 ลักษณะ คือ

1. สวากขาตธรรม เป็นพระธรรมอันมีความงามในเบื้องต้น ท่ามกลางที่สุด สมบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะ

2. สัลเลขธรรม เป็นพระธรรมที่ทำหน้าที่ขัดเกลาฝึกฝนจิต

3. นิยยานิกธรรม เป็นธรรมที่นำสัตว์ผู้ปฏิบัติ ให้ออกจากอำนาจของกิเลส ทุกข์ และสังสารวัฎ 4. สันติธรรม เป็นพระธรรมที่ก่อให้เกิดสันติสุข ตามสมควรแก่ธรรมที่บุคคลได้เข้าถึง

สถานที่จัดวิสาขบูชา สวนธรรมหลังวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535 Tel: (661) 946-3335 และ (562) 249-3789 (ถ้าส่งเช็คไปทำบุญก็ตามรายละเอียดที่แสดงไว้เบื้องต้น ฯ Payable to : Buddhist meditation Society) รูปขอจำเริญพร


สวากขาตธรรม เลิศล้ำ คำสั่งสอน
แห่งพระชินวร บรมครู รู้โลกสาม
ตรัสรู้ยิ่ง ความจริงล้ำ ธรรมนิยาม
พระทรงธรรม เปิดดวงตา พุทธศาสนิกชนฯ

สัลเลขธรรม ย้ำขัดเกลา บรรเทาจิต
ไกลนิมิต เหตุมัวเมา เฝ้าฝึกฝน
ชำระจิต วิจิตรลึก ผนึกกมล
ลดตัวตน ผลวิสุทธิ์ พุทธิปัญญาฯ

นิยยานิกธรรม นำสัตว์ชน พ้นกิเลส
ขจัดเหตุ เภทภัย ในสังสาร์
อำนาจธรรม ล้ำด้วย พระกรุณา
พระศาสดา ผู้วิมุต วิสุทธิคุณฯ

สันติธรรม นำสุขเต็ม เกษมศานต์
พระนิพพาน ผ่านปัจจัย ให้นำหนุน
พระสัมมา สัมพุทธะ พระทรงคุณ
ทรงการุณย์ ชี้สัจจะ กตญาณฯ

ตถาคต โพธิ ศรัทธา
คือมรรคา อารยชน พ้นสงสาร
ไม่เวียนว่าย ตายเกิด ชั่วกาลนาน
มีนิพพาน แดนวิมุติ ถวายพุทธบูชาฯ