ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรสรงน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัย กับความฉ่ำเย็น

เจริญธรรม เจริญสุข ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ฉบับนี้ออกทันเทศกาลสงกรานต์พอดี เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา สงกรานต์วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด สำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณฝากมาถึงท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านทุกคน ทุกภาคส่วน ที่กรุณาช่วยงานบุญสงกรานต์ อย่างเต็มกำลัง ซึ่งล้วนแต่เป็นจิตอาสาโดยทั้งสิ้น ความสำเร็จใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัดแก่พระพุทธศาสนา คือศรัทธาของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธานทอดผ้าป่านกยูงสงกรานต์ปีนี้ คือ

1) คุณนิภาพร ขจรคำ (อุ๋งอิ๋ง)

2) คุณณัฐรดา กฤตเจริญสิน

3) ณัฐชมนต์ อัมรัตน์นวพร

4) คุณกิตติพร ขึ้นนกขุ้ม (ต้นข้าว)

5) คุณชนันท์ธิดา พงศ์พัฒนอุดม (ชมพู่)

หรือแม้ส่วนหนึ่งส่วนใด เกิดความบกพร่อง ไม่ถูกต้องใจแก่ท่านหนึ่งท่านใด หลวงพ่อด้วยฐานะเจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี ขอน้อมรับไว้แด่เพียงผู้เดียว เพราะบางทีมันก็เหลือกำลังตั้งรับ เพราะหลวงพ่อคนผู้เดียวทำเป็นเกิบทุกอย่าง จะให้ออกมาดีถูกใจคนทั้งหมด ใครทำได้นั้น "แม่นเซียน" ใครไม่เคยเป็นนายคน (ไม่รู้) ใครไม่เคยเป็นลูกน้องคน (ไม่รู้) ใครที่คิดการใหญ่ถ้ามีใจคับแคบ บอกได้เลย "สำเร็จยาก" การทำงานพระศาสนา การสร้างบุญบารมีต้องอาศัยหลักธรรมประจำใจ ต้องหนักแน่น ต้องเข้มแข็ง คำนี้ก็น่าจัดเข้าด้วยหมวดธรรมนี้ คือ

1) ขันติ อดทนต่อความเหนื่อยความหิว ความโกรธ ความเร่าร้อน ความเจ็บป่วย ฯลฯ สรุปเป็น 3 ประเด็น คือ

- อดทนต่อความลำบากตรากตรำ ในการทำงานทำการโดยสุจริตไม่ว่าจะค้าขาย

- อดทนต่อทุกขเวทนา คือเมื่อเจ็บป่วยก็ไม่แสดงอาการทุรนทุรายจนเกินเหตุ

- อดทนต่ออำนาจกิเลส และเพียรพยายามกำจัดกิเลสนั้นออกไปเสียจากตน

2) โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม การทำใจให้เย็นลงด้วย เมื่อใจสงบแล้ว กิริยาวาจาที่แสดงออกมา ก็จะสงบเสงี่ยม ลุ่มลึกสูงส่งและสง่างาม ความงามทุกส่วนของตนที่เคยมีอยู่ก็จะไม่เสื่อมสูญ

ความมีขันติ และ ความมีโสรัจจะ นับว่าเป็นหลักธรรมสำคัญที่จะเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ประจำวันของทุกคน ความอดทนและความสงบเสงี่ยมหากมีประจำอยู่ในจิตใจของผู้ใด ผู้นั้นย่อมจะ เป็นคนที่มีความสุขมีจิตใจหนักแน่น ย่อมจะเป็นที่นิยมยกย่องนับถือของมหาชนโดยแท้


หลวงพ่อเพชรมีชัยกับวันสงกรานต์

หลวงพ่อเพชรมีชัย หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "พระพุทธวชิรวิชัยประทาน" การอัญเชิญหลวงพ่อเพชรมีชัย ลงสรงน้ำในวันสงกรานต์ประจำทุกปี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ เทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อให้ประชาชนได้มาสักการบูชาและสรงน้ำในวันสงกรานต์ของวัดทุ่งเศรษฐี แคลิฟอร์เนีย นั้น เริ่มเมื่อปี พ.ศ.2555 โดยเป็นปีที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศไทย เพื่อมาประดิษฐานเป็นพระประธานของวัดทุ่งเศรษฐี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย ดังนั้น ทุกวันสงกรานต์เราจึงได้สรงน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัย ปีละครั้ง และถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน


ทาน ให้แล้วเห็นผลทันตา

ความนิยมของผู้คนที่ทำบุญ เมื่อทำแล้วก็อยากประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ เป็นต้นว่า "เมื่อข้าพเจ้าได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวัง จะขอกลับมาเป็นเจ้าภาพช่วยโน่น นี่ นั่น แล้วอธิษฐานตั้งใจกับสิ่งนั้น ๆ" บางท่านก็สงสัยว่า จะเป็นไปได้อย่างไร อันนี้ก็ต้องเล่าตามที่ลูกหลานที่กลับมาเป็นประธานกันทุกปีว่า "ตั้งใจแบบไหน ? และตั้งใจอย่างไร ? หรือมีวิธีคิดวิธีปฏิบัติอย่างไรถึงได้โชคดีกลับมาเป็นประธานทอดผ้าป่านกยูงสงกรานต์ที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น

ซึ่งเขาทำได้จริง ๆ เท่าที่ทราบคือ ทุกคนล้วนต่างได้มาบวชถือศีลเนกขัมมจารินี 5 วัน 9 วัน หลวงพ่อได้แนะนำให้ทุกคนที่มาบวชจิตอุทิศบุญ ให้ตั้งใจบวชปฏิบัติ ตั้งใจแผ่ส่วนบุญ ให้ตั้งสัจจะอธิษฐานให้กับตนเอง ให้กับบุพการีผู้มีพระคุณ ตามหลักทานสูตรนั้น ว่าไว้ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นอามิส หรือวัตถุทาน และส่วนที่เป็นธรรมธาน หากท่านเชื่อ (ศรัทธา) ในผลบุญ ประสบความสุข ความสำเร็จแน่นอน ปราชญ์บัณฑิตย์ทั้งหลายสำคัญว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริง เช่น คำว่า "บุญบันดาล"


ทานอันยอดเยี่ยมมีผลมาก

เรื่อง สัมปทา หรือ สัมปทาคุณ 4 ความถึงพร้อม ความพรั่งพร้อมสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งทำให้ทานที่บริจาคแล้ว เป็นทานอันยอดเยี่ยมมีผลมาก อาจเห็นผลทันตา

1. วัตถุสัมปทา ถึงพร้อมด้วยวัตถุ คือบุคคลผู้เป็นที่ตั้งรองรับทาน เช่น ทักขิไณยบุคคลเป็นพระอรหันต์ หรือพระอนาคามี ผู้เข้านิโรธสมาบัติได้

2. ปัจจัยสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัจจัย คือ สิ่งที่จะให้เป็นของบริสุทธิ์ ได้มาโดยชอบธรรม

3. เจตนาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยเจตนา คือ มีเจตนาในการให้สมบูรณ์ครบ 3 กาล ทั้งก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้ จิตโสมนัส ประกอบด้วยปัญญา

4. คุณาติเรกสัมปทา ถึงพร้อมด้วยคุณส่วนพิเศษ คือ ปฏิคาหกมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ทักขิไณยบุคคลนั้น ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ ๆ

ปีใหม่แล้วขอความสวัสดีจงปรากฏแด่ทุกคนทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง กอปรธุระกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรือง การงานมั่นคงเจริญก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมาเต็มกระเป๋า คิดหวังสิ่งใดขอให้สมคิด สมหวัง สมปรารถนา ตลอดปีและตลอดไป รูปขอจำเริญพร