ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรหนึ่งความยินดีที่มีความหมาย

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระสงฆ์วัดพุทธปัญญาและวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี คงลงประชุมฟังพระภิกษุปาฏิโมกข์ตามปกติ ณ พัทธสีมาวัดพุทธปัญญา โพโมน่า อาตมาไม่เคยขาดประชุมลงปาฏิโมกข์ จำเป็นที่สุดที่ขาดก็นับครั้งได้ การลงอุโบสถเป็นกิจวัตรที่ควรดำรงความสำคัญไว้ให้เป็นแบบแผนประพฤติและปฏิบัติให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะถือว่าเป็นสังฆกิจที่สำคัญในพระพุทธศาสนา คือ :-

- การปฏิบัติรักษาพระวินัย

- พระสงฆ์มีศีลสามัญญตา

- พระสงฆ์มีทิฏฐิสามัญญตา

- การเกิดสังฆสามัคคี

- การได้ถวายสักการะพระมหาเถระ เป็นต้น

การประชุมเนื่องด้วยข้อวินัยต้องนั่งให้ได้หัตถบาท แต่มาตรการบ้านเมืองให้รักษาระยะห่าง 6 ฟุต ความในมหาประเทส 4 กล่าวไว้ได้ดี เป็นการปลดล็อคได้ทุกอย่าง ถือตามข้อความว่า "ควรในสิ่งอันควร" และวันประชุมฟังพระภิกษุปาฏิโมกข์ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณอาจารย์ ท่าน ดร. พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา (พระอุปัชฌายะ) ท่านได้เมตตามอบปัจจัยถวายร่วมสร้างวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี มาจำนวน $1,000 USD ความเมตตาที่ได้รับนี้เป็นที่หนึ่ง "เป็นหนึ่งความยินดีที่มีความหมาย"

จะเห็นได้ว่าการให้ความเอื้อเฟื้อพระธรรมวินัยนั้น สามารถทำลายกำแพงความกลัวต่อโรคที่มากับน้ำมูกน้ำลายไอจามสารคัดหลั่ง "พวกเรามิทราบว่าไวรัสที่ปนมาในทางอากาศจะปลิวและล่องลอยเข้ามาหาเราเมื่อใด พอ ๆ กับที่เราไม่ทราบว่ามีอะไรในใจของคนแต่ละคนนั่นเทียว"

....หนึ่งความกลัวที่มีความหมาย ฉันใด....

....หนึ่งความยินดีก็มีความหมาย ฉันนั้น....

ดังนั้น...."การเสริมแรง คือการเสริมให้กล้าหาญได้ ฉันใด, การเสริมแรง ก็เสริมให้กลัวได้ ฉันนั้น" มีญาติโยมไปถวายเพลถามว่า "ท่านไม่ใส่หน้ากากหรือ อาตมาก็ตอบว่า กำลังจะฉันข้าว ใส่หน้ากากแล้วจะให้ฉันข้าวทางไหน"

อีกประการหนึ่ง "ขุดดินพัฒนารมณียสถานลานธรรม แดดก็ร้อนสุด ดินก็แข็งสุด ร้อนตับจะแตก โยมถามว่า ท่านทำไมไม่ใส่หน้ากาก ฮ่าๆๆ หน้ากากเขาใส่ตอนถ่ายรูปจ้าโยม ขืนใส่ตอนนี้ใจขาดตายหายใจไม่ทัน"

สาธุ ๆ ที่พูดอย่างนี้ ด้วยต้องการจะให้เข้าใจความหมายธรรมในธรรม ในมหาประเทสสูตร แต่ความจริงคือเวลาไปในที่ชุมชน หรือไปตลาดห้างร้าน ไปเติมน้ำมันรถไม่ใส่ไม่ได้ ถือว่าประมาท นี่ถือว่า "ไม่ควรในสิ่งอันควร"

แม้ช่วงฤดูกาลนี้อากาศจะเริ่มร้อน แต่กลับเย็นใจให้เกิดปีติความสุขและเอิบอิ่มปราโมทย์ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ กลับได้รับเสียงตอบรับมากมายเพิ่มขึ้น มีญาติโยมรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า - อาหารเพล บางสัปดาห์มีเจ้าภาพตลอดทั้งวีค นี่ก็เป็นอีก "หนึ่งความยินดีที่มีความหมาย"

และเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้รับการต่อสายตรงจากพระมหาเถระจากซีเอเติ้ลทราบว่าท่านเป็นหนึ่งในกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เฟสบุ๊คมาพูดคุยถามไถ่ เห็นว่าติดตามดูผลงานทางเฟสบุ๊ควัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีตลอด เห็นการขนย้าย เห็นแบกเสาซุงต้นใหญ่ เห็นการทำงานติดตามความเคลื่อนไหวของวัดทุ่งเศรษฐีมาโดยตลอด

- ท่านถามมาว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไร สร้างอะไรอยู่ เห็นแบกเสาแบกซุงท่อนใหญ่

- อาตมาตอบท่านว่า "กระผมมีซุงใหญ่ เลยเอามาทำเสาทางเข้าและทำแคนใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาประดับไว้เรือยยอดขอรับ"

- ท่านหัวเราะชอบใจ นี้ก็เป็นอีก "หนึ่งความยินดีที่มีความหมาย"

ท่านทั้งหลายอย่าย่อท้อต่อชีวิตและโชคชะตาของตน ที่บางครั้งบางช่วงจังหวะของชีวิต ท่านอาจถูกพลังด้านลบครอบงำ คือถูกติฉินนินทา ถูกกล่าวหาว่าร้าย ท่านทั้งหลายก็อย่าไปโทษบาปโทษเคราะห์ อย่าเอาชีวิตทั้งหมดไปผูกไว้กับดวงดี ดวงไม่ดี "เราต้องดี ไม่ใช่ดีที่ดวง" เราต้องเชื่อมั่นในพลังบริสุทธิ์ พลังบวก โบราณท่านว่า :-

ห้ามเพลิงไว้อย่าให้ มีควัน
ห้ามสุริยะแสงจันทร์ ส่องไซร้
ห้ามอายุให้หัน คืนเล่า
ห้ามดั่งนี้ไว้ได้ จึ่งห้ามนินทา ฯ

ทำใจให้ได้ดั่งพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสว่า ทำให้เหมือนก้อนหินใหญ่ ที่ไม่หวั่นไหวเพราะแรงลม "ภูเขาไม่สะท้านด้วยแรงลม ฉันใด... บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวด้วยสรรเสริญหรือนินทา ฉันนั้น.."

ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็เคยถูกชาวเมืองด่า ด้วยคำหยาบต่าง ๆ นานา จนพระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ร้องขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จหนีออกจากเมืองนั้น พระองค์ถามว่าแล้วเราจะหนีไปไหน พระอานนท์ตอบว่า หนีไปในเมืองที่ไม่มีคนด่า หากมีคนด่าอีกละ ก็หนีอีก พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า อย่าหนีเลย ที่ที่ไม่มีคนด่าไม่มี และคนที่ไม่ถูกด่าก็ไม่มี

ดังพุทธพจน์ที่ไว้ว่า “นัตถิ โลเก อนินทิโต แปลว่า คนที่ไม่ถูกด่า ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก” ท่านทั้งหลาย เราห้ามคนอื่นไม่ให้นินทาด่าว่าไม่ได้ แต่เราห้ามปากห้ามใจของเราไม่ให้ไปคิด ไม่ให้ไปด่าตอบเขาได้ เท่านี้ชีวิตหลับและตื่นก็มีความสุขได้ทุกวัน

- ใครเขาพูดไม่ดีก็บาปของเขา

- เราคิดดีทำดีก็บุญของเรา (ชีวิตไม่ต้องเป็นหนี้บาปใคร สาธุ)

ทุกท่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกองค์ประกอบธรรมการคิดบวก คิดดีทำดี อื่น ๆ ก็สามารถนำมาใช้เป็นการเสริมแรงได้ อีกประการหนึ่ง คือในช่วงเข้าพรรษานี้ เมืองแลงแคสเตอร์เราอากาศร้อน การจัดให้มีเทศน์มหาชาติตลอดพรรษา ต้องเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิด การศึกษา การร่วมมือสร้างกิจกรรมชุมชน สร้างสัมพันธภาพทางอารมณ์ขันและความผ่อนคลาย ของการสอนธรรมของผู้แสดงธรรม ให้ได้ครบถึงอัฏฐรส หรือไปให้ถึงนวรสโน้นเทียว และบรรยายธรรม การประกาศ การศึกษาฟังเทศน์ ที่ไม่ให้เคร่งเครียดจนเกินไป เป็นต้น

สอบถามได้ที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7859 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789 ขออนุโมทนา สาธุ รูปขอจำเริญพร