ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรรวมน้ำใจ สร้างน้ำใสเย็น

ขอนอบน้อมในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันมหาชนเคารพยิ่ง ขอเจริญพรท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย "น้ำใจ" ใครๆ ต่างก็รู้ว่าเป็นคำที่ดีงาม เป็นความคิดเชิงบวก หมายถึงเป็นผู้มีความคิดจิตใจสร้างสรรค์ "เราคิดดีก็เป็นบุญของเรา เขาคิดไม่ดีก็เป็นบาปของเขา" ดังนั้นคนดีย่อมมุ่งมั่นในการกระทำ การพูด การคิดที่ดีงาม นี้เป็นสิ่งที่ควรชื่นชมกันและกัน การที่เราได้เห็นคนอื่นๆ เห็นใครๆ เขาทำประโยชน์ต่างๆ ต่อศาสนา ต่อสังคม บุคคลเช่นนั้นล้วนเป็นคนดีมีน้ำใจ มีคุณธรรม มีสำนึกที่ดีงาม เราแยกส่วนสังเกตุคำว่า "น้ำ กับ ใจ" เราเห็นตรงกันว่า

- เหตุปัจจัยแวดล้อมต่างกัน ทำให้อุณหภูมิของน้ำต่างกัน น้ำ จึงเปลี่ยนสถานะเป็นได้ทั้งร้อนและเย็น ใจก็เฉกเช่นกัน

- เหตุปัจจัยแวดล้อมต่างกัน ทำให้ความรู้สึกต่อใจต่างกัน ใจจึงเปลี่ยนสถานะเป็นได้ทั้งร้อนและเย็นเฉกเช่นกัน


น้ำใจคือกำลังขับเคลื่อนคุณธรรม

เป็นคุณค่าแท้ด้านคุณธรรม เป็นองค์รวมแห่งธรรมที่มีเสน่ห์อย่างน่าพิศวง ในคุณค่าแท้ของคำว่าน้ำใจ มีหลายสิ่งซ่อนอยู่ในเนื้อธรรมนั้น

- เพราะมีน้ำใจ จึงซื่อสัตย์ จริงใจ กรุณา ปราณีต่อกัน

- เพราะมีน้ำใจ จึงรู้ผ่อนผัน แบ่งเบาประณีประนอมต่อกัน

- เพราะมีน้ำใจ จึงมีความอดทนอดกลั้น มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพาตนกระทำภาระกิจนั้นๆ ให้ผ่านพ้นไปอย่างยิ่ง

- เพราะมีน้ำใจ จึงอุทิศตนเสียสละ ต่อประโยชน์ของคนหมู่มากที่รอคอยความช่วยเหลือ รอคอยน้ำใจของผู้มีบุญ "ดังนั้นทำความดีให้สุดตัวและทำบุญให้เต็มกำลัง ทุ่มเทให้สุดใจ ผลที่ได้จะสมปรารถนา เทวดาก็ชื่นชม พรหมก็สรรเสริญ เป็นต้น"


ด่วน..! ช่วยกันบอกบุญใหญ่

ปี 2021 ปีนี้ภาวะอากาศที่เมืองแลงแคสเตอร์ร้อนมาเยือนต้นฤดู บางวันอากาศร้อนถึง 110 กว่าองศาฟาเรนไฮ ตอนนี้ทางวัดขาดน้ำกินน้ำใช้ ใครจะเดินทางไปทำบุญที่วัด คิดอะไรไม่ออกให้ซื้อน้ำเข้าไปถวาย "จำเป็นมากๆ" บวกกับทางวัดได้ปลูกไม้ไว้กว่า 200 ต้น ทำให้ต้องใช้น้ำมาก ในเขตที่ก่อตั้งวัดแห่งใหม่ ตรงพื้นที่นี้เราต้องใช้น้ำบาดาล การใช้น้ำในปริมาณมากทำให้ไดร์โว่หรือปั้มสูบน้ำเข้าแท้งค์เก็บ ขนาด 5000 แกลลอน ปัจจุบันที่ทางวัดมีอยู่นั้นไม่เพียงพอ ปัญหาจึงทำให้วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้

ดังนั้น ทางวัดต้องการที่จะเพิ่มการติดตั้งแท้งค์น้ำขนาด 5000 แกลลอน อีก 1 แท้งค์ ไว้เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ ตลอดถึงเก็บไว้ใช้สำหรับดูแลต้นไม้ให้รอดปลอดภัยทุกประการ

ท่านผู้ใจบุญท่านใดมีศรัทธาร่วมสร้างแท้งค์น้ำขนาด 5000 แกลลอน พร้อมปั้มน้ำ / แผงจ่ายไฟฟ้าตัวควบคุม (ขออภัยหลวงพ่อเรียกไม่ถูก) เพื่อสร้างถวายให้วัดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างมหาศาล "อานิสงส์ประดุจดั่งสร้างเจดีย์ที่ฉาบทาด้วยทองคำก็ไม่ปาน" เพราะน้ำสำคัญมากที่สุดต่อทุกสิ่ง ทุกชีวิตเกิดขึ้นด้วยน้ำ เป็นอยู่ได้ด้วยน้ำ เจริญขึ้นด้วยน้ำ เท่าที่พอทราบอาจต้องมีงบใช้จ่ายค่าสั่งซื้ออุปการณ์ ค่าการติดตั้งเสร็จพร้อมใช้งานได้นั้นประมาณ $ 8,000 - 10,000 ดอลล่าร์ บุญสร้างโบสถ์ 10 หลัง ยังไม่เท่าสร้างบ่อน้ำดื่มน้ำใช้หลังเดียวเลย เพราะเรื่องน้ำนี้สำคัญมาก วัดขาดน้ำ หรือที่แห่งไหนๆ ที่ขาดน้ำ ใครไม่ประสบปัญหาไม่รู้ความทุกข์ยากลำบากแค่ไหน ขาดน้ำ วัดไม่เป็นวัด ขาดน้ำ บ้านไม่เป็นบ้าน ขาดน้ำ ชีวิตไม่เป็นชีวิต บอกบุญมายังทุกท่านที่จะมีน้ำใจสร้างบุญร่วมกัน น้ำเติมเต็มทุกอย่าง เช่น เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พลังกาย-ใจ ปลอดภัยทุกประการ บันดาลโภคทรัพย์ ลาภ ยศ สรรเสริญ เติมเต็มข้าวของเงินทอง ทุกประการ สาธุ ๆ


บุญคือน้ำใจ ที่ยิ่งใหญ่

บุญคือความใส่ใจ ที่มุ่งมั่น

บุญคือความห่วงใย สายสัมพันธ์

บุญคือความสุขสันต์ ปันน้ำใจฯ


ขอเชิญร่วมบริจาคได้ ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7859 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789

อีกประการหนึ่ง เบอร์โทรศัพท์ของหลวงพ่อเจ้าอาวาส 562-249-3789 สามารถโอน Zelle ได้หรือเขียนเช็คส่งไป Payable to BUDDHIST MEDITATION SOCIETY ซึ่งเป็นชื่อที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี จดทะเบียนไว้ ขออนุโมทนา สาธุ รูปขอจำเริญพร