ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรหาใจให้เจอ เผลอ ๆ เจอพระนิพพาน

ท่านพุทธบริษัท สาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่าน เพื่อให้ท่านได้เตรียมตัววางแผนเดินทางไปร่วม งานบุญทอดกฐินตามวัดต่าง ๆ ได้อย่างสุขกายสบายจิต หลวงพ่อขอประกาศกำหนดการบุญทอดกฐินสามัคคี กฐินหลวงพ่อเพชรมีชัย หัวใจเศรษฐี คู่วาสนา คู่บารมี จัดตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม ศกนี้ ณ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ภาคเช้าเริ่มต้น 9:30 น. เป็นต้นไป ถึง 15:30 น. อย่าลืมไปร่วมบุญกันนะ สถานที่จัดงาน 11911 207Th St., Lakewood CA 90715 โทร. 562.865.1716

ท่านทั้งหลายปรัชญาชีวิตชวนคิด ชวนทำ ธรรมะใครทำใครได้ สัปดาห์นี้มีคำถามจากผู้ร่วมปฏิบัติถามว่า พระนิพพานมีที่อยู่ไหม? นิพพานอยู่ที่ไหน เจริญสมาธิภาวนาในอิริยาบถใดถึงจะได้ผลเร็ว อยากเรียนถามท่านพระอาจารย์ คือ โยมได้อ่านวิธีการทำสมาธิของท่าน อยากทราบว่าการเจริญสมาธิภาวนาในอิริยาบถใด ยืน เดิน นั่ง หรือ นอน ถึงจะไดผลเร็ว

และอยากทราบว่าภาวนากับสมาธิเป็นอันเดียวกันหรือเปล่า การจะเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากสมาธิในชีวิตประจำวันให้ได้ผลเร็วมันก็ต้องดูเหตุ แล้วก็มาประเมินผลกันว่า เพราะเหตุอย่างไรจึงทำให้ได้รับผลเร็ว – ช้าต่างกัน การเจริญสมาธิภาวนาไม่ว่าจะในอิริยาบถใด สำคัญที่ว่ามีสติรู้อยู่ว่าขณะนี้เรากำลังทำสิ่งใด (ในแต่ละปัจจุบันขณะ)

ส่วนว่าบุคคลท่านใดมีจริตชอบในอิริยาบถแบบใด ก็คงต้องให้พิจารณาเลือกเองตามที่จริตที่เราชอบ จริต ซึ่งแปลว่า จิตท่องเที่ยว สถานที่จิตท่องเที่ยวหรืออารมณ์เป็นที่ชอบท่องเที่ยวของจิตนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประมวลไว้เป็น 6 อย่างด้วยกัน คราวหน้าจะนำมาเล่าให้ทราบ ทีนี้เราจะดูว่าแท้จริงความหมายของการภาวนานั้นเป็นเช่นไร เป็นอันเดียวกันหรือเปล่า อาตมาว่าเป็นอันเดียวกัน แต่จะแบ่งส่วนตำแหน่งฐานที่ตั้งคนละแห่ง "ภาวนา" แปลว่า ธรรมที่ควรกระทำให้เจริญขึ้น ให้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในสันดานของตน

บาลีท่านว่า "ภาเวตัพพาติ = ภาวนา" แปลความว่า ธรรมที่บัณฑิตทั้งหลายพึงทำให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และครั้งหลัง ๆ ให้ติดต่อกันเป็นนิจ เรียกชื่อไปต่าง ๆ เช่น การบำเพ็ญกรรมฐาน การทำสมาธิภาวนา การเจริญจิตตภาวนา วิปัสสนาภาวนา

สมถะภาวนา เป็นอุบาย หรือเป็นกุศโลบายทำให้สงบใจ ซึ่งได้แก่สมถกรรมฐานนั่นเอง เรียกว่า จิตภาวนา ก็ได้

วิปัสสนาภาวนา เป็นอุบายให้เกิดปัญญา คือรู้แจ้งการเกิดดับของสรรพสิ่ง ซึ่งได้แก่วิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง เรียกว่า ปัญญาภาวนา ก็ได้

การภาวนาอย่างหลัง คือ "วิปัสสนาภาวนา" นี้เอง ที่เป็นมรรควิธีให้ก้าวสู่โลกุตตรธรรม ธรรมอันไม่ข้องอยู่ในโลกียะ เป็นปัญญาภาวนาเพื่อความหลุดพ้น ที่เรียกคำง่าย ๆ สั้น ๆ ว่า "นิพพาน"

อันที่จริงก็มีรายละเอียดเยอะแยะอยู่นะ เช่น จากประสบการณ์ที่เมืองไทย เคยปฏิบัติธุดงควัตรอยู่หลายพรรษาก่อนมาทำงานพระศาสนาที่อเมริกา เอาไว้ค่อยทะยอยเล่าตามลำดับธรรมเป็นขั้นเป็นตอน เผื่อผู้ใหม่สนใจการศึกษาเรียนรู้ อย่างไรก็ตามหล่ะ ก็ขออนุโมทนากับคำถามที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใฝ่ธรรม รูปจำเริญพร ฯ


ปราชญ์ท่านกล่าว ว่านิพพาน คือความว่าง
บางท่านอ้าง บอกว่าเย็น เป็นสุขยิ่ง
ผู้ใฝ่ธรรม รู้นิพพาน มีอยู่จริง
สรรพสิ่ง ย่อมเป็นอยู่ คู่นิพพาน ฯ

ธรรมชาติ แห่งนิพพาน ผ่านทางจิต
ทันความคิด สัมผัสเย็น เห็นสังขาร
รู้ปล่อยวาง ว่างเย็น เป็นนิพพาน
จิตเบ่งบาน สุขเลิศล้น พ้นนิวรณ์ ฯ

นิพพานแท้ มีจริงอยู่ ดูเอาเถิด
กิเลสเกิด ก่อที่ใจ ในใจก่อน
กิเลสดับ ดับที่ใจ ไปทุกตอน
ใจจึงซ่อน นิพพานไว้ ให้ตรองเอย ฯ