ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรชีวิต ต้นทุนที่ทุกคนมี

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันประมาทกันไหม ชีวิตที่ผ่านมาคือบทเรียนสำคัญที่แตกต่างกันไป ถ้าสิ่งใดทำให้เรามีสุขหรือเป็นทุกข์กังวลใจ "ชั่งหัวมันบ้างประไรก็ดีเหมือนกัน" เพราะทุกสิ่งที่รู้ชั่ง เพราะทุกครั้งที่รู้คิด สิ่งเล็ก ๆ ของชีวิติที่ละเอียดอ่อนมันก็มีกระบวนการเกิดขึ้นของมันเอง แล้วความเป็นกลางก็เกิดขึ้นทำให้เราตื่นรู้ ก็มัชฌิมาปฏิปทาที่เราพยายามทำกันอยู่นั่นแหละ ทุกครั้งที่เราเพ่งพิจารณาหาคุณค่าของชีวิตตนเอง เหมือนว่าเราจะเข้าใจชีวิตของสรรพสิ่งในโลกทั้งหมดเลยล่ะ ท่านนำเอาไปพิจารณาตรองดูกันนะ


ชีวิต ต้นทุนที่ทุกคนมี

ชีวิตคือร่างกายจิตใจ เกิดมามีทั้งสุขและทุกข์ ชอบใจก็เป็นสุข ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ บางคนสุขและทุกข์เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันชนิดที่แยกไม่ออกบอกไม่ได้ว่า อันไหนสุขอันไหนทุกข์ ปราชญ์ท่านกล่าวว่า รูป - นาม เป็นพื้นที่รองรับบาปและบุญ ภาชนะที่เป็นต้นทุนของทุกคนที่มีชีวิต รูปคือกาย นามคือใจ กายสังขาร จิตสังขาร เรานำสิ่งใดเข้าไปปรุงให้เกิดความชอบ - ไม่ชอบ จนหลงไปยึดว่าสิ่งนี้เป็นสุข สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ตกลงว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นที่ไหน เกิดที่กายหรือเกิดที่ใจ ถ้าเข้าใจรูป - นาม ก็เข้าใจชีวิต ดังนั้น ชีวิต ไม่ต้องไปคิดให้มาก ทำความเข้าใจรูปนามก็จะเข้าใจชีวิตร่างกาย - จิตใจทุกอย่างเอยย !!!


ปราชญ์ท่านว่าไว้ให้ชวนคิด

- เตรียมตัวก่อนตาย เข้าใจความจริงบริสุทธิ์

- เตรียมกายก่อนแต่ง เข้าใจสิ่งสมมุติที่ซ่อนอยู่

- เตรียมน้ำก่อนแล้ง เข้าใจโลกธรรมชี้นำย้ำให้รู้

- เตรียมแบงค์ก่อนเดินทาง เข้าใจระบบความเป็นอยู่โครงสร้างสังคม

ชีวิต มีเวลาและโอกาสอยู่ในช่วงระยะหนึ่ง การเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่จะตายไปจากโลกนี้ คือทำความเข้าใจว่า "ตายก่อนตาย" เป็นอย่างไร แล้วใจต้องตระหนักเสมอว่าชีวิตเป็นฐานหรือภาชนะรองรับได้ทั้งดีและชั่ว ดังนั้นต้องสร้างความชอบธรรมให้ปรากฏ ด้วยการสั่งสมบุญกุศลความดีไว้เป็นเสบียงเป็นสักขีพยาน คือพื้นฐานของความเจริญทางศีลธรรม เพราะโลกต้องสงบสันติและสวยงามด้วยศีลธรรม

- เตรียมตัวก่อนตาย เสบียงบุญจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างสรรค์ให้โลกซิวิไลเซชัน (Civilization) อันหมายถึง อารยธรรม เพราะสุดท้ายเมื่อเราลาลับจากโลกนี้ไปแล้ว ไม่มีอะไรที่นำไปได้นอกจากเสบียงบุญกองกุศล

- เตรียมกายก่อนแต่ง สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญจิต ความสะอาดกาย ความบริสุทธิ์ใจ เป็นเสน่ห์ที่บ่งบอกถึงความพร้อมทั้งหน้าที่การงาน พร้อมด้วยความมีวุฒิภาวะ พร้อมเป็นผู้นำครอบครัว พร้อมที่จะเป็นพ่อคนแม่คน พร้อมเป็นต้นแบบแห่งผู้มีอารยธรรม

- เตรียมน้ำก่อนแล้ง ชีวิตมีขึ้น - มีลง ยามขึ้นอย่าหลง / ยามลงอย่าท้อ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นความหมายแสดงไว้ให้เราไม่ให้หลงในอำนาจวาสนา ไม่ให้ประมาทโลก ไม่ให้ประมาทธรรม ผู้รู้กล่าวไว้ว่า "ดี - ชั่ว อยู่ที่ตัวทำ / สูง - ต่ำ อยู่ที่ทำตัว อะไรที่ควรยก อะไรที่ควรข่ม อะไรที่ควรปลดปลงก็เพ่งพินิจให้รอบคอบ

- เตรียมแบงค์ก่อนเดินทาง ชีวิต ว่าด้วยเงื่อนไขของเวลา เวลาทั้งชีวิตของมนุษย์ ไม่เคยเพียงพอต่อความต้องการ หลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทำ แต่จำต้องปล่อยผ่านเลยไป ชีวิตหมดเวลาหมดกำลังเสียแล้ว อย่าให้ความประมาทมาเป็นอุปสรรคในการเจริญศีล สมาธิ ปัญญา เพราะคำว่าพระท่านยังหนุ่ม โยมก็ยังหนุ่มยังสาวยังมีเวลาอีกเยอะแยะ บางครั้งโอกาสที่จะเรียนและฝึกฝนภาวนา กล่าจะกลับมาอีกทีสังขารก็ไม่ไหวแล้ว อย่าลืมให้เวลากับการเรียนรู้และภาวนาด้วยนะ เราไม่รู้ว่าจะได้อยู่ในโลกนี้อีกนานแค่ไหน เพราะพญามัจจุราชจะไม่ให้โอกาสแก่ผู้อ่อนแอหรอกนะ


ชีวิตมีคุณค่ามากมาย

ปัญญา คือแสงสว่างและต้องอยู่เหนืออารมณ์เสมอ ชีวิตนี้จะเสื่อมลงสิ้นลงเพราะใช้อารมณ์ อยู่เหนือปัญญา หลายชีวิตที่ทำตามอารมณ์มักมืดมน ส่วนที่ฝึกฝนประพฤติตามทางแห่งปัญญาชีวิตสดใส มีในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยมรรคมีองค์ 8 นี้เป็นทางสายกลาง อันจะนำไปสู่ความหลุดพ้น ตามวิภังคสูตร พระพุทธเจ้าทรงอธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้

- สัมมาทิฏฐิ ความรู้ในอริยสัจ 4

- สัมมาสังกัปปะ ความคิดในการออกจากกาม ความไม่พยาบาท ไม่ปองร้ายใคร

เมื่อเทียบกับหลักไตรสิกขา องค์มรรคข้อ 1-2 เป็นปัญญาอย่างที่ปราชญ์ท่านกล่าวไว้ ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ที่ใจดวงเดียว เพราะใจเป็นบุญทุกอย่างจึงสงบ เพราะใจเป็นบาปทุกอย่างจึงวุ่นวาย ใจดีใจเย็นใจสงบทุกอย่างก็จบลงอย่างเรียบร้อย ใจร้อนใจริษยาใจพยาบาททุกอย่างก็เดือดร้อน รักษาใจให้ดี ทำใจให้เย็น ฝึกใจให้สงบ แล้วทุกอย่างมันจะ สบาย ของมันเอง บุญอยู่ไม่ไกล เพียงรักษาใจให้ สะอาด สว่าง สงบโอกาสมีไว้ให้ทุกคนแล้วนะต้องรีบคิดรีบทำ หมดลมหายใจเมื่อไหร่ โอกาสสร้างบุญสร้างคุณงามความดีก็จบลงเท่านั้น จะรวยแค่ไหน มีสมบัติพัสถานมากสักเพียงใด เมื่อสิ้นลมหายใจ ทุกอย่างก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านั้น


คึดฮอดกันแน่เด้อ

East gage ประตูด้านทิศตะวันออก มีแคนใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

- ทำเป็นเอกลักษณ์ส่องวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ผูกพันพระพุทธศาสนาไว้กับความม่วนชื่น จนเกิดวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรไปทั่วภาคพื้นอีสานและทั่วโลก

- ด้านล่างถัดลงมาจะทำเป็นน้ำตกเพื่อปรับภูมิทัศน์เมืองร้อนให้ผ่อนเย็น

- เสียงน้ำเป็นซาวด์ธรรมชาติให้เสียงดนตรี ผ่อนคลาย Meditation by water sound

- เป็นประตูแห่งไมตรี ป้ายจะมีภาษาอีสานว่า “ คึดฮอดกันแน่เด้อ” Forget me not ทำไว้เป็นที่บันทึกภาพแห่งการได้มาเยือนวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี

- บริเวณรอบจะปลูกต้นไมตรี เป็นดอกไม้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ที่หาดูได้ยากมากแล้วในปัจจุบัน แต่มีที่แลงแคสเตอร์เท่านั้น

ที่ตั้งวัดใหม่ของ....(เรา) วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี แลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 6763 E Avenue H, Lancaster CA 93535 Tel: 661-946-3335, 562-249-3789 มีโอกาสขอเชิญแวะมาเยี่ยมเยือนด้วยนะ มาปลูกต้นไม้ไว้ในพระพุทธศาสนาร่วมกัน มาสร้างสรรค์กุศลจริยา มานำพาโลกของเราให้ร่มเย็น ขอเชิญบริจาคพันธุ์ไม้ในโครงการ Love let’s go green (ก้าวไปด้วยกันสร้างสรรค์โลกสีเขียว) วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรกของเมืองแลงแคสเตอร์ ขออนุโมทนา สาธุ รูปขอจำเริญพร