ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรบุญเกาะจิต กุศลเกี่ยวใจ

ท่านพุทธบริษัท สาธุชน ตลอดถึงศาสนุศิษย์ทุกคนทุกท่าน ธรรมะสมสมัย ในรอบสัปดาห์นี้ ขอเล่าเรื่องราวที่ปรารถนาตั้งใจ ซึ่งอยู่ในขั้นเตรียมการแล้ว คือบุญสงกรานต์ของวัดทุ่งเศรษฐี ปีนี้ตั้งใจไว้ว่าจะจัดขึ้น 2 แห่ง

- แห่งแรก จัดตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน ณ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด เลขที่ 11911 207Th Street LAKEWOOD, CA 90715 เป็นการจัดตามปกติตามธรรมเนียมที่เคยจัดมาทุกปี คือสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน

- แห่งที่ 2 จัดตรงวันเสาร์ ที่ 20 เมษายน ณ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ เลขที่ 5021 E Avenue G, LANCASTER, CA 93535 เป็นการจัดพิเศษเป็นครั้งแรกที่เมืองแลงแคสเตอร์ โดยจะเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูป (หลวงพ่อเพชรมีชัย) พระประธานของวัดทุ่งเศรษฐี ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย เพื่อมาประกอบพิธีสรงน้ำให้เกิดสิริมงคลแก่พื้นตรงบริเวณที่กำลังก่อตั้งวัดไทยแห่งแรกในเมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ประทศสหรัฐอเมิกา The First Thai Buddhist Temple of Lancaster in California ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน

ดังนั้น สาธุชนญาติโยมผู้เลื่อมใสศรัทธาสามารถไปร่วมบุญกับทางวัดได้ทุกที่ตามวัน เวลาดังกล่าว โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (562) 865-1716 (562) 249-3789 (562) 249-8044 (562) 249-3044 (562) 716-0170 (818) 392-0880


บุญเกาะจิต กุศลเกี่ยวใจ

คนทุกคนหากตั้งจิตไว้ถูกต้อง ตั้งใจไว้ในบุญ ตั้งใจไว้ในความดีงามทั้งหลาย บุญจะเกิดขึ้น บุญจะมอบความสุข มอบความสมหวังให้เป็นรางวัลเสมอ สำหรับท่านทั้งหลายที่ตั้งใจไว้ในบุญในกุศล บุญกุศลก็จะเสริมพลังเสริมเสน่ห์ให้เป็นเมตตาบารมี เป็นที่เคารพรักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งปวง จะกระทำสิ่งใด กาลใด ๆ ก็จะประสบความสุขความสำเร็จได้รวดเร็วดังใจนึก


บุญ เป็นอริยะทรัพย์

บุญ

- เป็นต้นทุนที่มีอยู่ในตัวตนของเรา

- เราพูดดี นั้นเป็นบุญของเรา

- เขาพูดไม่ดี นั้นเป็นบาปของเขา

- การสำรวมอินทรีย์เป็น บุญ


สำ เร็จสมใจตั้ง ความหวัง

รวม จิตสื่อพลัง ส่งให้

กาย เคลื่อนสติยัง เพียรเพ่ง อยู่นา

ใจ นิ่งสำรวมไว้ สุขล้ำงามสงวนฯ


บุญ ชื่อว่า เป็นคุณธรรมอันยิ่ง นำบุรุษบุคคลสู่ความมี มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และพระนิพพานสมบัติ ผู้ใดสั่งสมให้มากเท่าใด ก็ให้บรรลุสมบัติยิ่ง ๆ ขึ้นไป บุญจึงจัดเป็นอริยทรัพย์ ประกอบด้วยธรรม 7 ประการคือ

1. ทรัพย์ คือ ศรัทธา Confidence

2. ทรัพย์ คือ ศีล Morality; good conduct; virtue

3. ทรัพย์ คือ หิริ Moral shame; conscience

4. ทรัพย์ คือ โอตตัปปะ Moral dread; fear-to-err

5. ทรัพย์ คือ สุตะ Great learning

6. ทรัพย์ คือ จาคะ Liberality

7. ทรัพย์ คือ ปัญญา Wisdom


ประโยชน์ที่ได้จากการทำบุญ

– ประโยชน์สุขในทรัพย์ปัจจุบันทันตาเห็น คือ เพื่อให้เกิดลาภสักการะ เกิดบริวารสมบัติ ได้ฐานะความเป็นอยู่สุขสบาย หรือได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับว่าบุญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จทั้งหลาย

– ประโยชน์สุขคุณธรรมคุณงามความดีที่สูงขึ้น กล่าวคือ เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ได้เรียนรู้พัฒนาตนเอง ให้เป็นคนมีศีลธรรม มีคุณธรรม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีความเชื่อว่า "เมื่อละโลกไปแล้ว" บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งในภพนี้และภพหน้า

– ประโยชน์สูงสุดในทางปรมัตถ์ เป็นประโยชน์ที่เป็นสาระแก่นแท้ของชีวิต รู้แจ้งตามสภาวธรรมของโลก จิตใจไม่หวั่นไหว เมื่อประสบกับความไม่เที่ยงของชีวิต ความเป็นอนิจจัง ความไม่แน่นอนของชีวิต ความเข้าถึงและรู้ซึ้งถึงความเป็นอนัตตาเป็นที่สุด

เราอาจกล่าวได้ว่า แทบจะทุกคนที่ทำบุญย่อมต้องการหวังผล อยากได้ผลลัพธ์จากสิ่งที่ทำไป ในเรื่องของบุญกศลนี้ ย่อมเป็นเสบียงบุญ เป็นต้นทุนและเป็นทั้งกำไร ระลึกถึงเมื่อใดใจก็เป็นสุข อบอุ่นทั้งในชาตินี้และชาติหน้า คนที่เผชิญวิบากกรรมมีอุปสรรคกับการดำรงชีวิต ยิ่งควรสร้างบุญให้มาก เป็นการเพิ่มพลังบุญ การคิดแต่เรื่องดี ๆ มีสาระ ปราศจากอคติ การกล่าวถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ การลงมือปฏิบัติ การทำหน้าที่ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนับว่าสุดยอดแล้ว


ขออนุโมทนาบุญ

ญาติโยมท่านผู้มีอุปการะคุณ ท่านผู้ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุน ให้ความเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือกิจการงานคณะสงฆ์วัดทุ่งเศรษฐีเสมอมา ตอนนี้ทางวัดมีฎีกากำหนดการบุญสงกรานต์ แจกจ่ายไปตามสายบุญ เพื่อเป็นการบอกข่าวสารเตรียมการความพร้อม จึงขออนุโมทนาท่านผู้ใจบุญไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ขอท่านทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ ติดตามข่าวสารทางวัดได้ทาง facebook.com ค้นหา Wat Thongsethi CA Buddhist Meditation Society of Norwalk หรือโทรศัพท์สอบถามได้ตามหมายเลขที่ให้ไว้ข้างต้น ฯ รูปขอจำเริญพร