ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรคุณธรรมที่กำลังเหือดหาย

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่าน หากเรามองโลกโดยองค์รวมก็จะพบว่า ทุกสรรพสิ่งถูกจัดขึ้นให้อยู่ร่วมกัน ธรรมขาติมีเหตุปัจจัยยึดโยงเข้ากันอย่างสัมพัทธ์ ธาตุดิน ธาตุไม้ ธาตุเหล็ก ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไฟ และธาตุอื่น ๆ มีธรรมชาติเป็นอย่างนั้น มีหน้าที่เป็นอย่างนั้น บางธาตุก็เข้ากันได้ดี บางธาตุก็เข้ากันไม่ได้เลย ธาตุที่เข้ากันได้เราเรียกว่าธาตุคู่มิตร และธาตุที่เข้ากันไม่ได้เราเรียกว่าธาตุคู่ศัตรู ทุกอย่างส่วนมากจะมีธรรมชาติเป็นคู่ ๆ และก็มีบางอย่างที่ไม่มีคู่เลย แต่มีองค์ประกอบอื่นที่สามารถเข้าใจได้ บทความธรรมะสมสมัยวันนี้ หลวงพ่อจะพามาศึกษาคุณธรรมที่เป็นรากเหง้าแห่งศีลสังคม เอาพอเป็นกษัย


คุณธรรมที่เกิดเป็นคู่

สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เราตรวจสอบได้ทันทีว่า เป็นธรรมที่เกิดขึ้นคู่กันเป็นต้นว่า

1. หิริ ความละอายต่อบาป, ละอายใจต่อการทำความชั่ว

2. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป, เกรงกลัวต่อความชั่ว

จัดเป็นคุณธรรมที่คุ้มครองโลกให้รอดปลอดภัย คุณธรรมคู่นี้ที่กำลังเหือดหาย โลกถ้าไม่ขาดคุณธรรมสำคัญนี้ คุณธรรมนี้จะช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและสับสน เพราะคุณธรรมคู่นี้ละเอียดแยบคายสมเหตุผลอย่างลึกซึ้ง เป็นรากเหง้าของจุลศีลมัชฌิมศีล เช่น ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ตลอดถึงมหาศีล คือ ศีล 227เป็นต้นฯ ในพรหมชาลสูตรกล่าวถึงจุลศีลสำคัญที่สุด ดังนั้นคุณธรรมหิริโอตตัปปะจึงสำคัญยิ่งกว่าศีลวินัย ทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าผู้มีคุณธรรมหิริโอตตัปปะจึงเปรียบประดุจ "เทวดา"


การศึกษาแบบองค์รวม

พระพุทธศาสนาจริง ๆ เป็นสมบัติกลาง เป็นสิ่งสากล กล่าวคือ พระพุทธศาสนาเป็นหลักเหตุและผล เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ตลอดกาลทุกสมัย ดังนั้นการจะนำข้อธรรมหิริโอตตัปปะเข้าไปกับหลักคุณธรรมก็อาจพูดได้ว่าเป็นสิ่งละเอียดอ่อนต่อธรรมทั้งปวง ธรรมที่เป็นหลักดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกศาสนา ทุกสังคมในโลก ความหมดจดแห่งการเกิดสันติสุข เหมือนการได้เสวยผลแห่งกรรมดีจากการมีหิริ ความละอายชั่ว และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป ที่มีประจำใจโดยที่สุดบุคคลและสังคมนั้น ๆ จึงเป็นสังคมผู้อุดมธรรม


สังคมอุดมธรรม

อานิสงส์หรือประโยชน์ที่จะได้รับต่อตนเองก็ดี ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมน้อยใหญ่ก็ดี ความตั้งจิตไว้ในความละอายชั่วและเกรงกลัวบาป จะเป็นรากเหง้าอันมั่นคงต่อยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นสังคมยุคเกษตร สังคมยุคอุตสาหกรรม สังคมยุคโลกาภิวัตน์ Globalization โลกยุคข้อมูลสื่อสาร จนมาถึงสังคมยุค Digital คำว่าดิจิทัล มาจากคำว่า digit และ digitus (ภาษาละติน แปลว่า นิ้ว) เพราะนิ้วมือมักจะใช้สำหรับการนับการสัมผัส ชีวิตในสังคมปัจจุบันกำลังตกอยู่ภายใต้การสั่งการด้วยนิ้ว ซึ่งต้องอาศัยคุณธรรมที่เป็นรากเหง้าแห่งศีลสังคม คือ หิริ-โอตตัปปะ และคุณธรรมต่อมานี้จะไม่มีวันเหือดหายไปจากสังคม คือ

1) ศีลธรรมของตน ของครอบครัว ของสังคม และศีลธรรมของโลก

2) ความเคารพสิทธิ์เสรีภาพ เคารพหน้าที่ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

3) ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ตน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อสังคม

4) ความกตัญญูกตเวที ความไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามประนามผู้อื่นให้เสียน้ำใจ

5) ความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเร้า ที่คอยยั่วยุมาทางสัมผัสต่าง ๆ เช่น ทางตา หุ จมูก ลิ้น กาย ใจ

6) การไม่พูดร้าย การไม่ทำร้าย การสำรวมระวังอย่างถูกกาลเทสะ

7) ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค เช่น การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด

8) ความหมั่นประกอบในการทำจิตที่กล้าหาญในธรรมให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และ

9) ที่สุดคือความมีเมตตาธรรมต่อเพื่อนร่วมโลก ด้วยคุณธรรมหิริ-โอตตัปปะอย่างละเอียดอ่อน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมบุญผะเวส เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์สร้างวัด

วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ จะจัดให้มีเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2564 ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์โดยพร้อมเพียงกัน "เทศน์มหาชาติ" เป็นการถ่ายทอดชีวิตพระเวสสันดรโพธิสัตว์ ผู้มีจิตโอบอ้อมอารี บำเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่ จัดเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การศึกษา เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาแก่สังคมในยุคปัจจุบัน เชื่อกันว่าทราบใดที่ประชาชนฟังเทศน์มหาชาติครบ ๑๓ กัณฑ์ ตราบนั้นพระพุทธศาสนาจะยังความมั่นคงอยู่สืบไป

วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster CA 93535 โทรศัพท์ (661) 946-3335 โอนทาง Zelle (562) 249-3789 ส่วนเช็คสั่งจ่าย Payable to : Buddhist Meditation Society การฟังเทศน์ย่อมมีจิตใจเบิกบานผ่องแผ้ว การได้ร่วมบุญผะเวส ได้เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์สร้างวัด การสละทรัพย์เป็นทานบูชากัณฑ์เทศน์แต่ละกัณฑ์ ย่อมจะก่อให้เกิดผลานิสงส์เป็นไปตามจิตเจตจำนงที่ปรารถนาโดยทุกประการด้วย เทอญ รูปขอจำเริญพร