ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรการประพฤติพรหมจรรย์

บูชานบนอบน้อม ธรรมา
สร้างกุศลจริยา ค่ำเช้า
ปฏิบัติร่วมกัลยา - ณมิตรแล
เป็นสุขทุกค่ำเช้า อิ่มพร้อมแผ่บุญ ฯ

ผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกคนทุกท่าน ไม่ใช่ว่ายากที่จะรวมตัวกันได้ไปประพฤติวัติปฏิบัติธรรมที่วัด แต่ก็นั้นแหละ ต้องตั้งใจจริง ๆ ถึงจะปลงวางภาระทางครอบครัว และเป็นทราบจนกระทั่งยอมอนุญาตให้ก้าวไปสู่วัดอันเป็นวิเวกสถานนั้น ฮึ่มม..! ดูภาระของคนวัยทำงานแล้วนั้น แต่ละท่านที่ได้มาประพฤติธรรมร่วมกัน "ก็ไม่ง่ายเลยนะ" นั้นแล


การบวชเนกขัมมจารินี

เป็นชื่อเรียกผู้สมาทานถือศีล 8 คือบวชโดยไม่โกนผมถือพรหมจรรย์ แปลว่า การประพฤติประเสริฐ ประพฤติอย่างพรหม ก็ไม่ได้จำกัดว่าที่บ้านหรือที่วัด ถ้าประพฤติใดได้ก็ประพฤติให้สมควรแก่ธรรม คือการตั้งตนไว้ชอบนั้นเอง อย่างการถือศีลพรหมจรรย์อยู่ร่วมกันที่วัด ก็ให้จำแนกกลุ่มให้งาม เช่น ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 นั้นชื่อได้ว่า ศีล พรหมจรรย์ มีความหมายว่า การประพฤติอย่างเต็มที่ ติดต่อกันเป็นระยะยาว หรือเป็นการปฏิบัติตลอดชีวิต อย่างนี้เรียกให้ง่ายว่า ประพฤติพรหมจรรย์ อย่างการบวชเนกขัมมจารินี ถือศีล 8 นี้ ซึ่งทำได้ทุกคนทั้งเพศชาย - เพศหญิง


การสร้างบารมีเป็นเรื่องเฉพาะตน

พระบาลีใน มฆเทวัมพสูตร ว่า "บุคคลย่อมเข้าถึงความเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์ชั้นต่ำ ย่อมเข้าถึงความเป็นเทพด้วยพรหมจรรย์ชั้นกลาง ย่อมหมดจดจากอาสวกิเลสด้วยพรหมจรรย์ชั้นสูง"

- เป็นบำเพ็ญตบะชำระกรรมที่ผูกมัดรัดตรึงมาทางความคิด

- เป็นพฤติการที่บัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน

- เป็นวิธีการสร้างบารมีที่ให้ความบริสุทธิ์เฉพาะตน

- เป็นวิธีการฝึกฝนให้ชำระกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลา

- เป็นหนทางยกจิตเข้าสู่กระแสแห่งนิพพาน

ผู้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ ถือได้ว่าประพฤติวัตรอันประเสริฐเช่นเดียวกับพระอริยเจ้าทั้งหลาย


ประเภทพรหมจรรย์

เพื่อศึกษาเห็นภาพง่ายขึ้น 1) ชั้นศีลธรรม 2) ชั้นจริยธรรม 3) ชั้นโลกุตตรธรรม จะสังเกตได้ว่า ทุกชั้น ต้องมีศีล กับธรรม เป็นปัจจัยควบคู่กันเสมอ


ชั้นของพรหมจรรย์

ขั้น 10. พรหมจรรย์รวมยอด ปฏิบัติธรรมทุกข้อในศาสนาท่านหมายถึง หมายถึง ผู้บำเพ็ญมรรค 8 สมบูรณ์เต็มที่แล้ว ผู้บรรลุอรหัตผลความสำเร็จ ในอธิสิกขา 3 แล้ว คือ

1. อธิศีลสิกขา - สำเร็จศีล ชั้นยอดแล้ว

2. อธิจิตตสิกขา - สำเร็จทางสมาธิ ชั้นยอดแล้ว

3. อธิปัญญาสิกขา - สำเร็จ ได้ดวงปัญญา ชั้นยอดแล้ว


พื้นฐานชั้นสูง เข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้น เช่น ได้โสดาบัน แต่ยังไม่บรรลุอรหันต์

ขั้น 9. อริมรรค = บำเพ็ญมรรค 8 ตั้งตนด้วยความมี "สติ" ที่ปราศจาก "อคติ"

ขั้น 8. อุโบสถ = รักษาศีลอุโบสถ คือ เจริญไตรสิกขา


ตรงมรรคแปด นี่แหละ ที่จะทำให้บรรลุ โลกุตรภูมิ

ขั้น 7. วิริยะ = ต้องปรารภความเพียร คือพยายามละกิเลสโดยวธีต่าง ๆ เช่น นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังธรรมะ พิจารณาธรรมะ เป็นต้นฯ


พื้นฐานชั้นกลาง

ขั้น 6. เมถุนวิรัติ = วันศีลวันพระเลิกละงดเว้นเว้นเสพเมถุน เคร่งครัดเด็ดขาด

ขั้น 5. สทารสันโดษ = พอใจแต่ในคู่ครองของตน รวยหรือจนนำพาให้ความสุขกายสบายใจ

ขั้น 4. อัปปมัญญา = แผ่เมตตา แก่สัตว์ทั่วไป สบายใจทั้งตนเองและผู้คนรอบข้าง


พื้นฐานชั้นต้น

ขั้น 3. เบญจศีล = เบื้องต้นคือรักษาศีลห้า สู่ความดำรงสันติภาพอันยิ่งใหญ่

ขั้น 2. เวยยาวัจจะ = ขวนขวาย ในการทำประโยชน์โดยชอบ เพื่อความมั่นคง

ขั้น 1. ทาน = การสละทรัพย์ให้คนอื่นด้วยความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน


ประกาศอนุโมทนาบุญ

ขอขอบคุณผู้เข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐาน บวชเนกขัมมจารินี ณ วัดทุ่งเศรษฐี สำหรับสัปดาห์นี้ และขออนุโมทนาศรัทธาทุกท่านถวายปัจจัยร่วมบุญสร้างกุฏิกัมมัฏฐานที่เมืองไทยกับหลวงพ่อไสว ชมไกร บริจาคสมทบทุนมาเพิ่มเติม มีรายนามดังนี้

คุณโมนา ธนาภรณ์ บุญยง พร้อมด้วยบุตร ธิดา และหลาน ๆ, คุณนก RENU BOREN, BENJIMIN MIRANDA, THANGARAT MIRANDA, AVA MIRANDA, KULISARA WORANUTKULLADECH, And Family, คุณอุไรวรรณ เจริญชาศรี, หลวงพ่อถวิล เตชะแก้ว พร้อมคณะศรัทธา และลูกหลายหว่านเครือ, และส่วนถ้าภายหลังมีผู้ร่วมบุญหลวงพ่อจะนำมาประกาศเพิ่มให้ รูปขอจำเริญพร