ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรเตรียมใจให้ให้เป็นบุญ เตรียมทุนให้เป็นกำลัง

ท่านสาธุชนทั้งหลาย ตัวก็ของเรา ใจก็ของเรา พอใจ ไม่พอใจ มีสุข มีทุกข์ คืออะไร ๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง ใจเราเท่านั้นที่รู้ ไม่มีใครที่ไหนจะมารู้ใจเรา รู้ความต้องการ รู้ความจำเป็นของเราไปทุกเรื่อง คนที่รู้เรื่องของคนอื่นไปทุกเรื่อง ก็มิใช่ว่าเขาจะรู้เรื่องของเราไปทุกเรื่อง เพราะคนที่รู้เรื่องของคนอื่น ๆ ไปทุกเรื่องนั้น ก็ใช่ว่าเขาจะรู้ทุกความต้องการของตัวเองได้ทั้งหมด กล่าวคือเป็นเรื่องธรรมชาติของปุถุชน ยิ่งคนห่างการศึกษาธรรมะนั่นยิ่งแล้วใหญ่ ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคกับกรอบวิธีคิด บางครั้งจึงอยากนำเสนอ ธรรมะที่เป็นคติสอนใจได้บ้าง กับข้อความที่บางครั้งมาทางเฟ็ซบุ๊ค ทางไลน์เพื่อให้เข้าถึงประชาชน เช่น

- มีเงินน้อย มีความสุขมากก็มี

- มีเงินมาก มีความสุขน้อยก็มาก

- จน อาจแปลว่า มีทรัพย์สินน้อย ไม่ได้แปลว่า มีความทุกข์มาก

- รวย อาจแปลว่า มีทรัพย์สินมาก ไม่ได้แปลว่า มีความสุขมาก

การดื่มน้ำจากขันทองคำ หรือดื่มน้ำจากกระบวยที่ทำจากกะลามะพร้าวก็ดี ถ้าจิตเศร้าหมอง ใจไม่ผ่องใส ผลที่ได้จากการดื่มน้ำก็คือความทุกข์ ส่วนถ้าจิตผ่องใสดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ จะรับประทานอาหารที่ภัตตาคารใหญ่ ๆ หรือ จะกินข้าวหลามที่ปรุงทำมาจากกระบอกไม้ไผ่ หากมีความพอใจ ก็มีความสุขได้ไม่ต่างกัน ดังมีพุทธภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ (ขุ. ธ. 25/19) ว่า :-

สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ ยตฺถ กามนิปาตินํ

จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ

แปลว่า : "ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยาก ละเอียดอ่อนยิ่งนัก ซึ่งมักตกไปในอารมณ์ตามที่ปรารถนา จิตที่คุ้มครองไว้ดีแล้ว จะนำความสุขมาให้"


เตรียมใจให้เป็นบุญ เตรียมทุนให้เป็นกำลัง

การดำรงชีพด้วยการมีหน้าที่การงานที่ดี หน้าที่ที่เหมาะสม การประกอบกิจการต่าง ๆ ให้มั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องมีวิริยะอุสาหะ มีความอดทน มีความคิดก้าวหน้า เชื่อมั่นในการลงทุน และการตัดสินใจนั้นต้องพร้อม กล้าที่จะเจอกับความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าใจไม่พร้อม ถ้าคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์กับพุทธศาสตร์ จะเข้าใจการใช้ชีวิตได้ดีขึ้น ท่านลองคิดตามนะ

การพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน การที่จะให้มั่นคงดำรงอยู่ได้ในประเทศอเมริกา ต้องหนักแน่นในความมุ่งมั่นตั้งใจ ต้องอดทนกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะถ้าเราจะคิดว่าการขยายงานพระพุทธศาสนานั้น เป็นเรื่องอุปสงค์ / อุปทาน (Demand & Supply)

อุปสงค์ แบบเข้าใจง่าย ๆ คือ "ความต้องการที่พึ่ง ต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้ และที่สำคัญ ต้องการให้นำพาปฏิบัติฝึกหัดกาย - ใจ" มีเท่านี้จริง ๆ และส่วน

อุปทาน คือ "ความต้องการสร้างคุณค่าส่งต่อ ความต้องการเป็นต้นแบบหรือผู้นำ กับรูปแบบที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางของมหาชน เช่นเรื่องการทำสมาธิ เป็นต้น ฯ

เมื่อมีความต้องการเรียนรู้ และความต้องการสร้างคุณค่าส่งต่อ เดินทางมาพบเจอกันที่ระดับเงื่อนไขข้อตกลง และประมาณความต้องการ (Price & Quantity) เมื่อต่างฝ่ายต่างพอใจ จะเกิดดุลยภาพของกลุ่มเป้าหมาย หรือค่านิยมของประชาชนผู้สนใจมากขึ้น กับหัวข้อว่า เตรียมใจให้เป็นบุญ เตรียมทุนให้เป็นกำลัง ต้องกลับมาพิจารณากันที่ "ทุน หรือ ต้นทุน" ซึ่งจำเป็นมากกับประเทศที่มีเสรีภาพสูงแบบสุดโดงเช่นอเมริกา จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่งานประกาศพระศาสนา จะก้าวกระโดดไปอย่าง โลดโผนอย่างกับธุรกิจทางบ้านเมือง เพราะเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องธุรกิจ แต่เป็นเรื่องทางจิตใจ

ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงต้องก้าวไปด้วยเหตุปัจจัยที่สะดวกเรียบง่าย เป็นกันเอง เข้ากันได้กับสังคมทุกฐานะโดยปราศจากเงื่อนไข หรืออำนาจต่อรองใด ๆ เช่น พระสงฆ์ต้องมีชีวิตเรียบง่าย อยู่กับชาวบ้าน คือ เรียบง่ายในความเป็นอยู่แบบพระสงฆ์ หากแต่สูงส่งด้วยคุณค่าทางจิตใจ


พิสูจน์คนดี พิสูจน์คุณธรรม

วัดมั่นคงได้ด้วยศรัทธาและปัญญาธรรม ขอเชิญร่วมสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก มหาโพธิสัตว์ ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี 11911 207Th Street, Lakewood, CA 90715

กำหนดการ ตลอดฤดูกาลอยู่จำพรรษา กิจกรรมประจำทุกวันอาทิตย์ เริ่ม เวลา 10:00 a.m. พร้อมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า สวดแผเมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แด่บุพการีท่านผู้มีพระคุณ และเทพไท้เทวา ตลอดถึงสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งมวล พร้อมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารใส่บาตร / ถวายสังฆทาน และรับพรจากพระสงฆ์

กำหนดการ สดับพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทุกวันอาทิตย์ ๆ ละ 1 กัณฑ์ เริ่ม เวลา 1:00 p.m. ถึง 1:45 p.m. ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ทำบุญสร้างวัด อานิสงส์ช่วยให้มีหลักฐานมั่นคง เทศน์ธรรมดำรง เป็นมหาสังฆทาน การทำบุญถวายสร้างวัด คือ ทำบุญทุกอย่าง สร้างและบำรุงซ่อมแซม อาทิ ค่าที่ดิน ค่าหนี้สินสิ่งปลูกสร้าง ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก็ส ค่าอาหาร ค่าพยาบาลภิกษุไข้ ค่าการศึกษายิ่งใหญ่ ศึกษาธรรมวินัยร่มเย็น ฯลฯ


ร่วมทำบุญได้โดยช่องทางนี้ คือ

- ประเทศสหรัฐอเมริกา แบงค์อ๊อฟอเมริกา ทุกสาขา Deposit Checks TO: WAT PHRATHAT THONGSETHI Account number # 3251 1975 9367

- ประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี # 964 - 222958 - 5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขาถนนหน้าเมืองขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- สหรัฐอเมริกา โทร : 562 249 3789 (พระครูธรรมธรไสว จันทะวัณโณ)

- ประเทศไทย โทร : 093 537 9799 (พระครูสมุห์สนธยา ญาณุตฺตโม)


วัตถุปรสงค์เทศน์มหาชาติชาดก

1) เพื่อสืบสาน อาริยธรรมสืบคำสอนศึกษาถึง พระชาติก่อนที่ ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบสานไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดี ที่เป็นต้นเค้า แห่งบรรพชนที่ได้สืบสานนานมา ทั้งได้ใส่ใจใฝ่ศึกษา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ให้เกิดคุณค่าสมสมัย

2) เพื่อส่งเสริม พัฒนาให้มีกิจกรรมนำสังคม คน รุ่นใหม่ ให้เห็นวัดเป็นแหล่งหลัก ศูนย์รวมใจบำเพ็ญ บุญสุนทรทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา เกิด กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณ

ค่าสังคมให้ เกิดสันติสุขได้ เป็นต้นว่า

- รู้จักเสียสละแบ่งปัน

- รู้จักสร้างสรรค์สามัคคี

- รู้จักสร้างความดีมีน้ำใจ

- รู้จักให้อภัยพร้อมเมตตา

3) เพื่อรักษาต่อยอด การถอดบทเรียนจากมรดก ธรรมอันงาม ที่บรรพชนสืบสาน ส่งเสริม รักษา มาช้า นาน เกิดคุณค่าทั้งทางด้านคุณธรรม วัตถุธรรม บัดนี้ เป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแล ส่งต่อให้ลูกหลาน และสังคม ยุคใหม่ให้พัฒนาต่อยอด พัฒนา รักษาสิ่งเหล่านี้ คือ

- รักษาศาสนธรรม - รักษาศาสนบุคคล

- รักษาศาสนสถาน - รักษาศาสนประเพณี

ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาด ปรารถนา จงทุกประการ เทอญ รูปขอจำเริญพร