ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรความหมายพระธรรมจักร

ท่านพุทธบริษัท สาธุชน ทุกคนทุกท่าน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นประทีปแก้ว บอกธรรมบอกทางให้พวกเราก้าวข้ามสู่ความหลุดพ้น เพื่อให้พวกเราเป็นอยู่ในแดนอันเกษม "แดนอันเป็นบรมสุขแห่งจิตใจของผู้ใคร่ธรรม"

เมื่อวันวานโยมติดตามคอลัมน์ธรรมะสมสมัย โทรศัพท์ถามมาว่า เพื่อนดิฉันฝากให้มาเรียนถามท่านว่า ธรรมจักรคืออะไร มีความหมายอย่างไร น้ำหนักตั้ง 2 ตัน นำมาตั้งไว้ หรือนอนไว้ และใช้ทำอะไรได้บ้าง


ความหมายของพระธรรมจักร

- เป็นสัญลักษณ์กงล้อแห่งธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้

- เป็นเครื่องหมายสู่แทนการแสดงธรรมที่เป็นปัจจยการต่อกัน

- เป็นวัตถุสำคัญที่แกะสลักด้วยยากจากศิลานำมาเจียรไน

- เป็นสิ่งแทนใจผู้รู้นำมาพิจารณาคุณค่าแห่งพระตรัยรัตน์

- เป็นสิ่งองอาจทรงคุณค่าอย่างประณีตวิจิตรศิลป์

- เป็นมรดกธรรมฝากไว้ในแผ่นดิน เรียกพุทธอุทยาน ลานพระธรรมจักร

- เป็นเอกลักษณ์ปักแน่นในเดือนวิสาขะ ถวายเป็นพุทธบูชา

- เป็นสื่อน้อมนำพาให้ศึกษาปฏิบัติธรรมล้ำรู้สู่ความจริง


วันเพ็ญเดือน 6 วันวิสาขะ ตามที่อาตมาแจ้งไว้ฉบับที่แล้วว่า วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เชิญชวนชาวพุทธเราเข้าวัดปฏิบัติธรรม อาจเป็นกำหนดนัดหมายที่ถ้าทายต่อศรัทธา เพราะมันไม่ใช่วันหยุดของอเมริกา เขาไม่หยุดให้วันพระวิสาขบูชาเหมือนอย่างประเทศไทยเรา ดังนั้นก็ให้ท่านพุทธศาสนิกชนตั้งใจปฏิบัติอยู่กับบ้าน อยู่กับที่ทำงาน ด้วยสำคัญตั้งสติไว้ที่การปฏิบัติหน้าที่ตนด้วยความเบิกบานแจ่มใส ในวันเพ็ญเดอน 6 พระสงฆ์จะถือเอาโอกาสนี้ไปกระทำสังฆ์กิจ อันเนื่องด้วยสังฆกรรม ประชุมรับฟังพระภิกษุปาฏิโมกข์ วิสาขบูชานี้ จะไปฉันเพลที่วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า ญาติโยมที่ติดตามคอลัมน์นี้ก็ให้บอกต่อๆ กัน ได้ร่วมอนุโมทนาเป็นบุญเป็นกุศล

และขอเจริญพรย้ำเรื่องกำหนดการ ของทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ดมืองแลงแคสเตอร์ กับการจัดกิจกรรมส่งเสริม "วันวิสาขบูชา" ปีพุทธศักราช 2564 ฎีกาบอกบุญใหญ่ให้ทุกท่านทุกคนทราบ ให้ได้รับบุญใหญ่ด้วยกันจ้า ทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมื่องแลงแคสเตอร์ จะจัดบุุญปฏิบัติธรรมในวัน "วิสาขบูชา" เริ่ม โครงการ 26 - 27 - 28 พฤษภาคม 2564 นี้จ้า

- ท่านชาย วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ ประธานพิธีเปิดพุทธอุทยาน ลานพระธรรมจักร

- คุณแม่สุชาดา ปทะวานิช ประธานอุปถัมภ์โครงการปฏิธรรมถวายพุทธบูชา สู่ปัญญาวิมุติ

- คุณวรินทร์ทิพย์ แจ้งดี (นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้) ประธานกล่าวรายงานพิธีเปิดพุทธอุทยานฯ

- คุณยุพินพักตร์ เตโชภาส (ประธานสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้) ประธานอาวุโส เชิญผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้ารับของที่ระลึก

บุญประดิษฐานพระธรรมจักร พิธีเปิดพุทธอุทยาน ลานพระธรรมจักร โครงการปฏิบัติธรรมถวายพุทธบูชา สู่ปัญญาวิมุติ ศึกษา - ปฏิบัติธรรม ในวันวิสาขปุรณมีบูชา แจ้งภาคพิธีการไว้ ส่วนของวันศุกร์ที่.....28 พฤษภาคม ศกนี้


28 พฤษภาคม 2564 (ตรงกับวันศุกร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 7 ปีฉลู)
ภาคเช้า
เวลา 10.00 น. -พระสงฆ์ วีสติวรรค (20 รูป) และพุทธศาสนิกชน พร้อม ณ ลานพระธรรมจักร

-ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ จุดเทียน - ธูป บูชาพระรัตนตรัย

-ประธานผู้ทรงกิตติคุณ จุดเทียนส่องธรรม

-มัคนายก อาราธนาศีล / พุทธศาสนิกชนพร้อมสมาทานศีล

-มัคนายก อาราธนาธรรม / พระมหาเถระแสดงพระธรรมเทศนา

-ประธานผู้แทนองค์กรต่างๆ ไทยธรรม พร้อมเครื่องกัณฑ์

เวลา 11.30 น. -มัคนายกนำกล่าวถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

-พระสงฆ์สวดถวายพรพระ และรับบิณฑบาตปัจจัยทิพย์

-มัคนายกพร้อมพุทธศาสนิกชนในพิธี น้อมประเคนภัตตาหาร

-พระสงฆ์พิจราณากระทำภัตตกิจ (สาธุชนรับประทานอาหารโดยพร้อมเพียงกัน)

ภาคบ่าย

เวลา 12.15 น. -แสดงนาฏศิลป์ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3

เวลา 13.39 น. -พระสงฆ์ วีสติวรรค (20 รูป) และพุทธศาสนิกชน พร้อม ณ ลานพระธรรมจักร

-พิธีกรนำเรียน และเชิญผู้แทนกล่าวรายงาน

-ประธานผู้ทรงกิตติคุณ กล่าวเปิดงาน “บุญประดิษฐานเปิดป้ายลานพระธรรมจักร” ให้เป็นพุทธอุทยาน ลานพระธรรมจักร เป็นสถานทีศึกษา และปฏิบัติธรรม

-พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน พร้อมสวดสาธยาย “พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”

-พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา - กรวดน้ำ - ให้พร / เจริญชัยมงคลคาถา

-พิธีกรกล่าวเชิญผู้บำเพ็ญประโยชน์รับของที่ระลึก

....เป็นอันเสร็จพิธี......

28 พฤษภาคม ศกนี้ ....อย่าลืม!!!!! พบกันที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535 Phone: 661-946-3335, 562-249-3789 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณก้อง จรัสพงษ์ วิจิตรสุนทรกุล เบอร์โทรศัพท์ (310) 988 - 5845


พระธรรมจักร สัญลักษณ์ แห่งศรัทธา
แกะสลัก จากศิลา นั้นว่ายาก
แกะความแกร่ง แต่งศิลา ว่าลำบาก
ยังไม่ยาก เท่าพากเพียร เรียนรู้ธรรมฯ

อริยสัจจ์ สี่ประการ เป็นเครื่องปลุก
ให้รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธล้ำ
มีอัฏฐัง - คิกมรรค เป็นบทนำ
พระสัทธธรรม ประเสริฐยิ่ง ความจริงแท้ฯ

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
ประกอบเหตุ ปัจจัย ให้รู้แน่
เก่งเรียนรู้ สู้ฝึกฝน มิผันแปร
ยลผลแท้ ปฏิปทา ล้ำค่าล้นฯ

มัชฌิมา ปฏิปทา ทางแปดสาย
เป็นเครื่องหมาย ให้ดำเนิน สู่มรรค - ผล
กงล้อกัมม์ พระธรรมจักร หลักหมุนวน
ที่ทุกคน สัมผัสได้ เหตุปัจจัยฯ

เกิดสิ่งนี้ สิ่งนี้ จึงเกิดหนอ
ให้เกิดก่อ ปัจจการ ผ่านเงื่อนไข
ดับสิ่งนี้ สิ่งนี้ ก็ดับไป
เหตุปัจจัย อิทัป - ปัจจยตาฯ