ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรเย็นอารามเงาไม้ และไออุ่น

เจริญพร : ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้ติดตามคอลัมน์ธรรมะสมสมัยทุกคนทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ เนื่องจาก 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ส่งบทความ มัวแต่ไปเร่งทำงานทำแท่นประดิษฐานตั้งพระธรรมจักรหิน หนักร่วม 2 ตัน คิดวิธีและหาเครื่องไม้เครื่องมือ และได้ทำการประดิษฐานสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีท่านชายวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ เดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีเปิดพุทธอุทยาน ลานพระธรรมจักร จารึกประวัติศาสตร์ไว้ในแผ่นดิน คงเหลือแต่จะตกแต่งรอบบริเวณให้งามสมเป็นพุทธอุทยานลานพระธรรมจักร เพื่อใช้ประโยชน์ได้ทั้งร่มเงาไม้ในอาราม และร่มธรรมให้ร่มเย็น

พร้อมนี้ท่านชายวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ ได้เป็นประธานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์สายพันธุ์จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย 2 ต้น และเป็นประธานปลูกต้นโพธิ์ท้องถิ่นอีก 8 ต้น รวม 10 ต้น ท่านชายฯ เป็นกันเอง พร้อมให้ความสนใจโครงการสร้างลานธรรม เอาใจใส่มีความห่วงใยแนะนำให้สร้างกรีนเฮ้าบำรุงรักษาต้นโพธิ์ให้เติบโตและปลอดภัย เพื่อเป็นร่มเงาให้กับพุทธอุทยานลานพระธรรมจักร ท่านชายฯ ได้ตักดินเกลี่ยกลบปลูกต้นโพธิ์ด้วยตนเอง พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวดมนต์อธิษฐานจิตส่งบุญร่วมบารมีปลูกต้นโพธิ์กับท่านชายฯ

คณะสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอขอบคุณ สาธุบุญที่สาธุชนทุกท่านได้เป็นผู้มีส่วนสนับสนุนงานพิธีเปิด พุทธอุทยาน ลานพระธรรมจักร" ได้ร่วมกันใส่บาตร ได้ร่วมถวายปัจจัยพระพระสงฆ์เนื่องในโอกาสสัปดาห์แห่งวันวิสาขบูชา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

และขอเจริญพรขอบคุณ ดร. (กิตติ์) วิภาวดี มิลล์ ตัวแทนคุณแม่สุชาดา ปทะวานิช นำกล่าวคำถวายห้องสุขาแทน คุณแม่สุชาดา ปทะวานิช และกล่าวคำถวายภัตตาหารเพล บางท่านมคำถามมาว่า นิมนต์พระสงฆ์ที่ไหนมาร่วมงานบ้าง รายชื่อคณะสงฆ์ และคณะญาติธรรมที่จะมาร่วมงานมีดังนี้

- พระครูธรรมธรไสว จันทวัณโณ (เจ้าอาวาสวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี)

- พระครูสมุห์สนธยา ญาณุตฺตโม (วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี)

-พระมหาเลอเดช วรวังโส เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม อเมริกา (เปรียญธรรม 9 ประโยค) พร้อมคณะสงฆ์ติดตามอีก 5 รูป

- พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก

- พระอธิการบุญมา (วัดพุทธประทีป พระติดตาม)

- คณะสงฆ์จากวัดพระธาตุบัวหลวงไทย เมือง Tehachapi 4 รูป กอปรด้วย

- พระสมุห์สิทธิ์, หลวงตาน้อย, หลวงตาเพ่ง, และหลวงตาประกอบ

- นายชนวัชช์ ยิ้มสำราญ (ประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ)

- คุณยุพินพักตร เตโชภาส (ประธานสภาสตรีไทย แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้)

- คุณวรินทิพย์ แจ้งดี (นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้)

ขอขอบคุณทุกท่าน ตลอดถึงเจ้าภาพนำอาหารมาร่วมถวายเลี้ยงโรงทานทุกเจ้าภาพ สาธุๆ


สมบัติของอารยชน

การสร้างอุเทสิกเจดีย์ในพระพุทธศาสนาว่าเป็นบุญใหญ่ เป็นของสูงหมายถึง เป็นสมบัติของอารยชน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอย่างหนึ่ง คือเป็นเครื่องหมายในการเข้าถึงภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิธรรม ภูมิปัญญา เป็นอัตตลักษณ์เครื่องหมายสำคัญเฉพาะของพระพุทธศาสนา อุเทสิกเจดีย์จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งยิ่งใหญ่และความดีงาม

พระธรรมจักร ที่เราได้มีส่วนร่วมสร้าง เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ เป็นบุญพิเศษ แม้ดูผิวเผินจะเป็นวัตถุธรรมดาชนิดหนึ่ง ที่สร้างจาก อิฐ หิน ปูน ทราย แต่ กลับให้ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาที่ไม่ธรรมดา

พุทธอุทยานลานพระธรรมจักร จะเป็นบาทฐานแห่งพุทธมณฑลเล็กๆ ในสวนธรรม อันมีร่มโพธิ์ให้ร่มเงาไม้และไออุ่นจากวิถีพระพุทธศาสนา ความเจริญรุงเรือง สู่ปัญญาวิมุตติ สู่ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ดังพุทธปรัชญาที่ว่า "ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม"

ขอขอบคุณผู้มาร่วมงาน ทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ร่วม 80 ท่าน ได้เห็นและได้อยู่ในบรรยากาศงานบุญ จิตใจก็ดื่มด่ำในบุญ นอกจากได้ร่วมบุญเปิด "พุทธอุทยานลานพระธรรมจักร" อันบุญใหญ่ แล้วยังได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษากับโครงการท่านชายฯ การศึกษา คือ ขุมทรัพย์ ความรู้ คือ พลังอำนาจ ความรู้ที่งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด คือ รู้อริยสัจ ความจริงที่อยู่ในเหตุการจริงเป็นปกติสุข ทุกคนทุกท่านปลื้มปิติที่ได้ใกล้ชิดท่านชายฯ และท่านชายฯ ได้ให้ความเป็นกันเองเป็นที่สุด

รูปขอจำเริญพร ขอสันติจงมีแด่ทุกท่าน หัวข้อธรรม จักร 4 ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนำรถไปสู่ที่หมาย

1. ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถิ่นฐานที่ดี มีความเหมาะสม

2. สัปปุริสูปัสสยะ คบหาสมาคมกับสัตบุรุษโดยรอบ

3. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบประกอบธรรม

4. ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วอย่างเต็มพร้อม

ธรรม 4 ข้อนี้ เป็นเครื่องช่วยให้สามารถสร้างความดีอื่นๆ ทุกอย่าง และช่วยให้ประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิต บรรลุความงอกงามไพบูลย์


เย็นอาราม นามระบิล ในถิ่นธรรม
สง่างาม ธรรมจักร สลักหิน
ประดิษฐาน การแน่นหนัก ปักแผ่นดิน
ใครยลยิน ให้สิ้นทุกข์ มีสุขใจ ฯ

พุทธศาสน์ มาดแม้นว่า หาข้อเปรียบ
จักรอาจเทียบ เปรียบธรรม 4 ที่เคลื่อไหว
เจริญรุ่ง วัฒนา ก้าวหน้าไกล
อีกท่านชายฯ ได้เมตตา มาเปิดงาน

พร้อมปลูกต้น โพธิ์ใหญ่ ไว้ 10 ต้น
เพื่อผู้คน ค้นคว้าธรรม นำฝึกฝน
ใต้ร่มธรรม ยึดเหนี่ยว เกี่ยวกมล
พุทธชน ยลร่มเย็น เป็นร่มธรรมฯ