ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรก้าวสู่ความถูกต้อง

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะ คือพระนิพพานอันเป็นแดนบรมสุขด้วยเศียรเกล้า ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่าน ทางสุดโต่งหรือความสุดโต่ง มีในทุกศาสนา มีในทุกชนทุกชาติชั้น มีทุกบ้าน มีทุกสังคม มีซ้ายจัดดัดจริต มีขวาจัดดัดจริต วุ่นวายไปหมด ในพระพุทธสาสนา สรุปได้ 2 สาย ได้แก่

1) อัตตกิลมถานุโยค คือ การประกอบตนเองให้ลำบากเกินไป การทรมารตนเป็นการลองผิดลองถูก ตามหลักที่ตนเชื่ออย่างเดียวโดยปราศจากการเปิดใจรับฟังเหตุผลอื่น

2) กามสุขัลลิกานุโยค คือ การพัวพันในความรักสมัมัครใคร่ ความมักง่ายขาดความละเอียดอ่อน ติดในความสนุกสุขสบายไม่ทำลายนิวรณ์ พระพุทธเจ้าทรงสอนกำหนดหลัก "ทางสายกลาง" นี้ไว้ชัดเจน คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ประการ ย่อแล้ว เรียก "ไตรสิกขา" ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา และถ้าจะให้สั้นลงอีกจะได้คำเรียกแทนว่า "สติ หรืออีกอย่างคือความไม่ประมาท" นั่นเอง


ทางสายกลาง

เป็นหลักจริยธรรมของอริยชน เรียกมัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง หมายถึง ทางปฏิบัติที่ไม่สุดโต่งไปในทางอุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งเกินไป มุ่งเน้นใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา มักไม่ยืดถือหลักการอย่างงมงาย

ทางสายกลางใช้ในความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ หรือรู้จักพอดีในการปฏิบัติต่าง ๆ โดยทั่วไป หรือรู้จักพอดีที่เป็นหลักกลาง ๆ เช่น จะรับประทานอาหารก็ต้องมีความรู้จักประมาณ รู้จักพอดีไม่มากหรือไม่น้อยเกินไป เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีความรู้จักประมาณในการบริโภค เรียกว่า "โภชเนมัตตัญญุตา"

ความเชื่อก็ขอให้มีเรื่องทางสายกลางเข้าไปประกอบด้วย เนื่องจากวันก่อนมีรายการหนึ่งมาสัมภาษณ์หลวงพ่อ และให้อธิบายความสำคัญเรื่องน้ำมนต์ 1 นาที น้ำมนต์หรือ น้ำที่ผ่านพิธีร่ายหรือสาธยายมนต์ มีความเชื่อว่าเป็นสิริมงคล มีพลังงานที่เป็นยิ่งกว่าน้ำธรรมดา (ทั้งที่เป็นน้ำธรรมดาก็ตาม) น้ำมนต์จากพ่อแม่ จากครูอาจารย์ จากพราหมณ์ และจากพระเจ้าพระสงฆ์ ตลอดถึงผู้ทรงเกียรติฐานะที่เป็นที่เคารพสักการะเช่น พระราชามหากษัตรย์ นับว่าเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้มีอำนาจทางใจ ก้าวไปสู่ความสำเร็จ และด้วยคุณธรรมอันสูงส่ง เสริมศิษยานุศิษย์ให้ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ น้ำมนต์จึงเป็นน้ำที่เสริมกำลังใจ จริงๆ แล้วโดยก่อนได้รับน้ำมนต์ จะมีน้ำคำที่คอยอบรมพร่ำสอน สำหรับให้มีสมาธิในการทำหน้าที่

- สมาธินี้ดีสำหรับผู้ที่ขี้กลัวและอ่อนไหว เพราะจะทำให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและห้าวหาญ น้ำมนต์จะส่งเสริมให้กำลังใจที่พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จ

- สมาธินี้ดีสำหรับผู้ที่แข็งแกร่งปราดเปรียว เพราะจะทำให้จิตใจละเอียดอ่อนยิ่งขึ้น น้ำมนต์จะส่งเสริมให้งานออกมาอย่างสมบูรณ์ ละเอียดรัดกุม

ธรรมดาน้ำก็มีพลังอยู่แล้ว เสริมด้วยมนต์ยิ่งทำให้เกิดพลัง พลังเกิดจากความเชื่อความศรัทธา เกิดจากการอบรมพร่ำสอนให้รู้หลัก รู้รอบ รู้แท้ รู้ชัด รู้สลัด รู้ปล่อย โดยไม่จำนนต่อปัญหา แต่พยายามลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ดังนั้น "น้ำคำ กับ น้ำมนต์" จึงต้องเดินทางไปด้วยกัน จึงจะเป็นความไม่สุดโต่ง อย่างนี้ศีลธรรมก็มั่นคงได้ควบคู่กันไปกับสังคม ศีลธรรมทางสังคมไม่เสื่อม พระพุทธศาสนาก็ไม่เสื่อม

"ศีล" อย่างเดียวก็ดูจะเข้มงวดเกินไป

"ธรรม" อย่างเดียวก็ดูจะกว้างเกินไปอาจไม่เข้ากับปัจจุบัน

ดังนั้น ศีล กับ ธรรม ก็จำเป็นที่ต้องไปควบคู่กัน ไตรสิกขา ทางสายกลางที่จะนำพาก้าวไปสู่ความสำเร็จ ไตรสิกขาที่ดีต้อง

1) เรียนปริยัติ

2) รู้วิธีปฏิบัติ

3) เข้าใจและยอมรับเหตุผลตามจริง

แล้วเราก็ก้าวสู่ความถูกต้องตามเส้นทางแห่งอริยอัฏฐังคิกมรรค

สรุปเรื่องนำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จ และเจริญรุ่งเรืองได้นั้น บุคคลต้องมั่นอยู่ในศีธรรมอันดี

- ศีล ความสำรวมระวังกายวาจา ไม่ก้าวล่วงมุ่งร้ายกันและกัน

- สมาธิ ความตั้งใจมั่น อาจหาญ เชื่อว่าน้ำเหงื่อที่หยาดหยดจะไม่สูญเปล่า

- ปัญญา ความรอบรู้เชียวชาญกับงานที่รับผิดชอบต่อตน ต่อครอบครัว ต่อสังคมโลก

คือการตั้งตนไว้ในกระบวนทัศน์นี้ที่เรียกกันว่า มัชฌิมาปฏิปทา = ทางสายกลาง ทางที่ก้าวหน้า ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ก้าวไปสู่ความถูกต้อง


"อย่าลืม อย่าพลาด อย่าละโอกาสอันดีงาม"

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 "พิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี"

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 "พิธียกช่อฟ้า ศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี"

โปรดอย่าลืม มีโอกาสต้องไปวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย USA เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 661-932-3109

หมายเหตุ : Donation check payable to "Buddhist Meditation Society" รูปขอจำเริญพร