ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรผลรับของการเริ่มต้นดี

ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ทุกสิ่งอย่างในโลกล้วนมีเหตุให้เกิดทั้งสิ้น เกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ บางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นนั้น ดูเหมือนว่าไม่มีประโยชน์กับสิ่งใด หรือบุคคลใด สิ่งนั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์กับอีกสิ่งหนึ่ง หรืออีกบุคคลหนึ่งก็ได้ ดังคำกล่าวที่ว่า "ประโยชน์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อจำเป็น หรือต่อเมื่อต้องการสิ่งนั้น ๆ เท่านั้น" เช่น เศษ Penny (One - Cent) ถ้าหากว่าหนึ่งดอลล่าร์ขาดไปเพียงเซ็นต์เดียว หน่วยนับก็ไม่ครบ ถ้าเป็นสกุลเงินไทยขาดไปหนึ่งสลึงหน่วยนับก็ไม่ครบบาทเช่นกัน สำนวนว่า "ไม่เต็มบาทนั้น คือ ไม่ครบร้อย" นี้ถ้าใช้กับคนคงหมายถึงผู้ที่มีสติไม่สมประกอบ (อาจหมายถึงคนบ้าก็ได้)


คิดด้วยความมีสติยับยั้ง

ความคิดย่อมเป็นอิสระของปัจเจกชน ใคร คิดเรื่องอะไร แบบไหน อย่างไร เพื่อใคร คิดได้เป็นอิสระทั้งสิ้น ความคิดเกิดขึ้นกับเรา ถ้าให้ดีคิดให้เป็นโครงสร้าง คิดในกรอบ หรือคิดนอกกรอบ ก็จำเป็นต้องมีหลักคิด มีโครงสร้าง มีกระบวนการประกอบความคิด มีเหตุมีผล

ประการสำคัญความคิดนั้นสัมพันธ์กับจิตใจของเรา ถ้าคิดเป็นไม่ฟุ้งซ่าน แต่ถ้าฟุ้งซ่านนั้นคิดไม่เป็น "อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับมิตรระวังวาจา" คำว่าระวังกับคำว่าสำรวมนี้ใช้ในลักษณะเหมืนนกันได้ หรือคล้ายคลึงกันได้ เหมือนแพะกับแกะประมาณนั้น สติจะเป็นเครื่องมือควบคุมความคิด ส่วนจิตใจจะแสดงเจตนารมณ์ออกมาให้ทราบว่า ผู้ที่คิดใช้กรอบโครงสร้างใด เช่น

- เป็นไปเพื่อประโยชน์ตน ครอบครัวของตน

- เป็นไปเพื่อประโยชน์ผู้อื่น สังคมอื่น หรือ

- เป็นไปเพื่อโลก และมวลมนุษยชาติ เป็นต้น ฯ

ความคิดและการตัดสินใจ ถ้ามีสติเป็นที่ตั้งก็เป็นบัณฑิต จิตประกอบด้วยเมตตา ปรารถนาช่วยเหลือเอื้เฟื้อ จิตอยู่เหนืออำนาจครอบงำ คิดอย่างผู้มีองค์ความรู้คู่คุณธรรม

แต่ถ้ามีอคติเป็นที่ตั้งก็เป็นคนพาล จิตใจไปยึดติดในอำนาจกับความรัก ความชั่ง ความหลง และความกลัว จิตถูกครอบงำอคติแล้วนั้น ผลรับที่กล่าวมาย่อมผิดแผกกันไป


พูดให้เกิดคุณค่าทรงพลัง

บุคคลที่มีฐานะเป็นที่เคารพ เป็นผู้นำ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ควรคำนึงเสมอว่า คำพูดที่ออกจากปากเราไปแล้ว อาจทำให้คนชอบกันก็ได้ เกลียดชังกันก็ได้ การพูดดี พูดด้วยวลีที่เป็นมิตร ใครใกล้ชิด ใครได้ยินได้ฟัง เกิดกำลังใจให้เจริญหน้าที่ ให้มีกำลังใจต่อสู้ เกิดความเพียร เกิดมิตรภาพ เกิดศีลเกิดธรรม เกิดความดีงาม

ดังนั้นผู้ทรงศีลทรงธรรมต้องพูดให้ดี พูดด้วยความเมตตา คำพูดที่ประกอบด้วยเมตตาจะเกิดคุณค่าทรงพลัง พูดให้มีประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่น แก่โลกและมวลมนุษยชาติ จุดเริ่มต้นดีผลรับต้องดีหลวงพ่อเชื่ออย่างนั้น


ทำให้เป็นแบบอย่างผู้เรียน

ทุกคนเป็นผู้เรียนทั้งนั้น ไม่มีผู้ใดไม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้มาเลยแม้แต่คนเดียว สิ่งสำคัญของกระบานการเรียนรู้ คือ

คิดได้ อย่าให้ไร้สาระ

ทำเป็น เน้นประหยัดประโยชน์ยิ่ง

เห็นเร็ว ด้วยหลักฐานทำงานจริง

เซลฟี่* สิ่ง ที่ทำนำความดี ฯ

กล้าคิด ด้วยภูมิรู้คือผู้นำ

กล้าทำ สื่อครรลองส่องวิถี

กล้าเห็น ต่างเหตุนำย้ำสิ่งดี

กล้ามี คุณธรรมนำสังคม ฯ

(*เซลฟี (Selfie) คืออะไร เซลฟี่ คือ แชร์ประสบการณ์ให้สังคมรับทราบ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งถ่ายภาพตัวเอง เพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ภาพที่ถ่ายตัวเอง โดยใช้ สมาร์ทโพน (Smartphone) หรือ กล้องคอมพิวเตอร์ (Webcam) และเผยแพร่ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network)

กระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ ต้องทำให้เป็นแบบอย่างให้ผู้คน พร้อมรับมือกับสังคมปัจจุบันสู่อนาคตใหม่ที่พัฒนาไปพร้อมกับโลก 4.0 หรือ 4G ให้ได้ นี้คือผลรับของการเริ่มต้นดี คือ คิดดี พูดดี ทำดี ได้ผลรับดีแน่นอน

สรุปทั้งหมดแห่งโครงสร้างทางความคิด คำพูด การกระทำ คือความไม่มีอะไร ไม่เป็นของใคร ครองครองไว้ไม่ได้ ตกอยู่ในสภาพของกฎไตรลักษณ์ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นมายา เกิดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ต่อกัน ดังนั้นการกระทำ การพูด การคิด ใด ๆ ควรให้มีสติตั้งข้อสำรวมระวังไว้ และขอจบลงด้วยพุทธศาสนสุภาษิต ว่า :-

บาปํ น กยิรา วจสา มนสา

กาเยน วา กิญฺจน สพฺพโลเก

กาเม ปหาย สติมา สมฺปชาโน

ทุกฺขํ น เสเวถ อนตฺถสญฺหิตํ.

แปลว่า :- บุคคลไม่ควรทำบาปซึ่งเป็นครื่องกังวลในโลกทั้งปวง ด้วยกาย วาจา หรือด้วยใจ มีสติสัมปชัญญะ ละกามทั้งหลายได้แล้วไม่ควรเสพทุกข์อันประกอบด้วยสิ่งที่ไร้ปนะโยชน์.

(จุลฺลโกกนทา ปัชฺชุนฺนธีตา สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 15/42)


บอกข่าวเล่าบุญ

ขอประกาศเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายสร้างวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรกในเมืองแลงแคสเตอร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา Deposit Checks ที่ BANK of AMERICA ได้ทั่วทุกสาขา เช็คสั่งจ่าย : WAT PHRATHAT THONGSETHI เลขบัญชี AC # 3251 1975 9367 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไห้ที่โทรศัพท์ 562 249 3789 ขอให้สำเร็จ ๆ สำเร็จ ทุกประการเทอญ รูปขอจำเริญพร