ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรบิณฑบาตโปรดโยมที่บ้านไร่ปลายภู

ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านทั้งหลาย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 -15 มกราคม อาตมาได้รับนิมนต์เดินทางไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านไร่ปลายภู ซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศ อยู่ตำบลไทยสามมัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) อาตมารับนิมนต์ไปที่นี้ตั้งแต่ที่ยังไม่มีบ้านสักหลัง ตอนแรกก็ธุดงค์ไป แต่ก่อนที่บริเวณนี้เป็นไร่มันสัมปหลัง ท่านผู้ว่ามีนโยบายจัดเป็นที่ท่องเที่ยว ผู้คนแตกกรุงไปกว้านซื้อ จนมีเรื่องรุกเขตป่าสงวน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ลึกเข้าไป ส่วนผู้อยู่รอบนอกก็ไม่ข้องด้วยปัญหารุกเขตป่า ด้วยโอกาสที่ไปพักจัดกิจกรรมบิณฑบาตจัดเสวนาธรรม วันนี้จึงขอเล่าประสบการณ์นั้นให้ท่านร่วมอนุโมทนา (เรียกว่าไปให้ผู้อื่นเห็น พูดให้ผู้อื่นได้ยิน) เรื่องอานิสงส์บิณฑบาต


อานิสงส์อุปถัมภ์อาหารบิณฑบาต

การบิณฑบาต, การยังก้อนข้าวให้ตกไป (ในบาตร) เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนา กล่าวกันตรง ๆ คือเป็นการเลี้ยงดูพระสงฆ์ การแจ้งโจทก์เจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศล เป็นการถวายคำปวารณาอุปถัมภ์บำรุงส่งเสริมสมณะธรรม ให้เกิดการศึกษา / เกิดสัมมาปฏิบัติ ทั้งภาคศาสนา / วัฒนธรรม / ประเพณี / ความสงบสุขทางสังคม และทางจิตวิญญาณ การรักษาพระพุทธศาสนาไว้บนแผ่นดินไทย เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีทุกคน ดังนั้นจึงขออนุโมทนาบุญ ขอบคุณ ขอบใจ ท่านทั้งหลายเหล่านี้ คือ

1) คุณเกรียงศักดิ์ - คุณวันดี ดีไพร เจ้าของบ้านพักตากอากาศ ที่บ้านไร่ปลายภู อำเภอวังน้ำเขียว ผู้ให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนกิจกรรมบุญบิณฑบาต และบุญเสวนาธรรม ที่บ้านพักตากอากาศวังน้ำเขียว โอโซน ระดับ 6 ของโลก

2) คุณอ้อย อรอนงค์ ที่ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย ผู้ประสานคน / ประสานงาน สนับสนันให้เกิดกิจกรรมนี้

3) คุณเอื้อพร อ่อนน้อม และคณะศรัทธาชาวเมืองชลบุรี เต็มจิตตั้งใจมาร่วมบุญนี้อย่างมุ่งมั่น พร้อมกันมาปรุงอาหารทำกับข้าวเลี้ยงพระในกิจกรรมดังกล่าว

4) คณะศรัทธาชาวเมืองกาญ กาญจนบุรี นำเอากล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยน้ำหวา มาร่วมบุญในนามของเกษตรกรผู้ทำสวนกล้วย

5) คุณปิยะพร จากประเทศอังกฤษ (UK) เจ้าของไร่ปิยะพร ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับบ้านไร่ปลายภู ก็ได้ถวายปวารณา ว่าที่ไร่เป็นที่พักตากอากาศ เป็นที่ตั้งแค็มป์ สามารถพากันมาจัดกิจกรรมธรรมะได้ พร้อมจะให้การสนับสนุน โยมขอปวารณาเข้าสู่สายบุญ และได้ถวายอาหารปัจจัยและพันธุ์พืชมาหลายชนิด

6) คุณสมชาติ จงทัน, คุณณัฐธิดา จงทัน, และน้องอาร์ม จักรพงษ์ จงทัน ผู้อนุเคราะห์รถยนต์ให้เป็นพาหนะอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 มกราคม 2561

7) คุณแมว อภิญญา (ISTV) เมือง Rancho Cucamonga ได้เชิญชวนสมาชิกถวายตังถังเช่ามาเป็นบุญด้วย 1 กล่อง 24 กระปุก สาธุ ๆ


รายนามพระสงฆ์ร่วมงานบุญ

1) พระครูศรีกิตตยาทร (พระมหาสกล กิตติเมธี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฏร์บูรณะ พระอารามหลวง จังหวัดชุมพร

2) หลวงพ่อไสว ชมไกร เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

3) พระอาจารย์คุณากร ธัมมะคุณากโร สำนักสงฆ์วังน้ำเขียว ท่านบริจาคร่วมบุญมา 1 หมื่น 1 พัน 2 ร้อยบาท โดยมิได้ทราบล่วงหน้าเลย

4) หลวงพ่อประพันธ์ สำนักสงฆ์วังน้ำเขียว

5) พระอาจารย์ไพบูลย์ สีลธโช วัดทุ่งเศรษฐี แคลิฟอร์เนีย


หัวข้อธรรมที่ตั้งขึ้นเสวนา

ไม่รู้เสวนาธรรมเรื่องอะไร (ยังไม่ทันตั้งชื่อเรื่องครับผม) กิจกรรมนี้ได้กล่าวอนุโมทนา เรื่องการจัดกิจกรรมบิณฑบาตว่า

บิณฑบาตแรก : ที่ทรงบริโภคก่อนที่จะตรัสรู้อนุตรสัมโพธิญาณ เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงบำเพ็ญตน เพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ในวันวิสาขบูรณมี นางสุชาดา ผู้เกิดในครอบครัวของเสนานีกฎุมพี ชาวบ้านเสนาคม ตำบลอุรุเวลา นางปรารถนาที่จะบวงสรวงเทวดาด้วยการถวายข้าวปายาส เห็นพระองค์ประทับอยู่ที่โพธิพฤกษ์ สำคัญว่าเป็นเทวดาจึงนำข้าวปายาสเข้าไปถวาย พระองค์ทรงรับเอาถาดนั้นด้วยพระหัตถ์ เมื่อเสวยข้าวปายาสหมดแล้วทรงลอยถาดลงในแม่น้ำเนรัญชรา

ส่วนบิณฑบาตที่ 2 : ทรงบริโภคแล้วเสด็จปรินิพพาน คือ ปัจฉิมบิณฑบาตที่นายจุนทกัมมาบุตรถวาย พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า อานิสงส์ของบิณฑบาตทั้ง 2 วาระนี้ มีอานิสงส์ใหญ่กว่าบิณฑบาตทั้งหลาย


อานิสงส์ของการถวายข้าวบิณฑบาต

ในคัมภีร์วิมานวัตถุ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เรื่อง ภิกขาทายกวิมาน กล่าวว่า ในสมัยที่ พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ มีภิกษุรูปหนึ่ง เดินทางไกลเข้าไปสู่ตำบลหนึ่งแล้วยืนอยู่ใกล้เรือนหลังหนึ่ง บุรุษผู้อยู่ในเรือนนั้นกำลังล้างมือล้างเท้าเพื่อจะบริโภค ครั้นเห็นภิกษุนั้น ก็นำกับข้าวและข้าวสวยที่ตนจะบริโภคเกลี่ยลงในบาตรของภิกษุนั้น

ภิกษุว่าให้แต่เพียงส่วนเดียวเถิด แต่บุรุษนั้นถวายทั้งหมด ภิกษุกล่าวอนุโมทนาแล้วกลับไป ชายผู้นั้นเกิดความปีติในกุศลของตน มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขตลอดอายุไขย ครั้นเมื่อตายไป ก็ได้ไปบังเกิดในวิมานทอง 12 โยชน์ มีห้อง 700 ห้อง เสาล้วนแก้วไพฑูรย์ ปูเครื่องลาดอันงดงามในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก็เล่าไว้โดยสังเขป (ย่อ) เพียงนี้

ด้วยอานิสงส์หลาย ๆ อย่างดังกล่าวแล้วก็ดี ยังไม่ได้กล่าวก็ดี และจากปฏิปทาที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่าจากหลาย ๆ ท่านนั้น ได้มีโอกาสมาร่วมบุญกัน คงไม่ใช่เรื่องเหตุบังเอินเป็นแน่ บุญจัดสรร ธรรมจัดสรร บารมีใช่ว่าเกิดขึ้นสร้างขึ้นเพียงเฉพาะปัจจุบัน แต่หากเป็นภพชาติที่เคยเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันมาแล้วก็อาจกล่าวเช่นนั้นได้

ส่วนคำปวารณาในปี พ.ศ.2562 คณะศรัทธาที่บ้านไร่ปลายภูและบ้านไร่ปิยะพร ก็อาราธนาไว้เริ่มในเสาร์ที่ 12 ถึง 14 มกราคม ท่านใดจะติดตามก็เตรียมตัวกันไว้ เราจะไปสร้างบุญอุปถัมภ์ กิจกรรมบิณฑบาต และบุญเสวนาธรรม ที่บ้านพักตากอากาศวังน้ำเขียว โอโซน ระดับ 6 ของโลก

จึงขออำนวยอวยพรให้ทุกคนทุกท่านเจริญศีล เจริญธรรม เจริญบุญกุศล สั่งสมอบรมวาสนาบารมีให้มากมั่นยืนยงด้วยกันทุกท่าน ขอพระพุทธศาสนาของพระศาสดา จงเจริญรุ่งเรืองมั่นคงยาวนาน ตราบนิรันดร์ เทอญ รูปขอจำเริญพร