ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรบุญพิเศษ สงกรานต์มหามงคล

ขอเจริญพร ญาติโยมพี่น้องเราทุกคน อีกทั้งสาธุชนทุกท่าน ในนามคณะสงฆ์ อุบาสก - อบาสิกา วัดทุ่งเศรษฐี ขอแสดงความขอบพระคุณ - ขอบคุณ - ขอบใจ มายังท่านผู้มีส่วนในการสนับสนุนกิจการงานพระพุทธศาสนา บุญสงกรานต์วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด เมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่พึ่งผ่านมา

คณะสงฆ์มีพระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" (คูณ ขนฺติโก มหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เป็นประธาน พร้อมคณะสงฆ์ 3 รูป - คณะศรัทธาญาติโยม 6 ท่าน คณะผู้ติดตามรับสนองงานที่เดินทางมาจากประเทศไทย รวม 10 ท่าน รูป / คน

น้ำใจไมตรีความดีงามของทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอุทิศตนมาเพื่อ ช่วยกิจการงานบุญกุศล มหาสงกรานต์ วัดทุ่งเศรษฐี ให้สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ทำให้ทุกคนที่มางานบุญได้แสดงออกถึงความสุขหรรษา ทุกคนที่มาต่างแสดงความยินดี มีกิริยาท่าทีดูสง่า กล่าวใช้วาจาเป็นที่ประทับจับใจ ขอขอบคุณยิ่งด้วยใจ ขอชื่นชมหัวใจของทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนงานครั้งนี้ว่า ท่านมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มาก


Thai Village in Lancaster

สัมผัสบุญสงกรานต์ผ่านสายน้ำที่ใสเย็น ครั้งแรกในเมือง Lancaster California USA กับพิธีรดน้ำแผ่นดิน เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมระลึกต่อบรรพชนเหล่านั้น ตลอดถึงผู้ที่เคยบำเพ็ญประโยชน์ในกาลก่อนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

พิธีรดน้ำแผ่นดิน หมายถึง การพลีกรรม อุทิศส่วนบุญให้กับบรรพชนผู้มีบุญคุณ เช่น กลุ่มคนที่อาศัยในทวีปอเมริกามานาน ก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกราก มี Indian หรือ Native American เป็นต้น ฯ

อาตมาได้ทราบถึงความตั้งใจมุ่งมั่นของคุณพอล เพิ่มพิพัฒน์ และคุณจินดารัตน์ หงส์ดำเนิน ผู้มีความปรารถนาอันแรงกล้า ได้ปวารณาที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาเมืองแลงแคสเตอร์ให้เกิดเป็นหมู่บ้าน มี สไตล์แบบไทย ๆ จึงตั้งชื่อให้เป็นมงคลนามว่า Thai Village in Lancaster ตอนนี้โยมท่านได้จัดทำป้ายวัด ได้นำศาลาไม้เรือนไทย กุฏิทรงไทยลงเรือมาถึง เพื่อมอบถวายเป็นสังฆบูชา ให้เป็นที่อยู่พำนักพักอาศัยของพระสงฆ์ และผู้ที่เข้าศึกษาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน หรือตามโอกาสต่าง ๆ ต่อไป


ครั้งแรกในเมืองแลงแคสเตอร์

บุญงานสงกรานต์ครั้งแรกในเมืองแลงแคสเตอร์ ดูชื่นมื่นรื่นเริงใจ คึกคักดีมีประชาชนตอบรับประทับใจ ด้วยมีพระเดชฯ พระธรรมวิสุทธาจารย์ รับนิมนต์เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์, ทางฝ่ายญาติโยมนั้นมี คุณพอล เพิ่มพิพัฒน์ และคุณจินดารัตน์ หงส์ดำเนิน เป็นประธานจัดงาน,

บุญงานสงกรานต์งานประวัติศาสตร์ครั้งนี้ มีรายงานว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งฝ่ายยุทธศาสตร์กรมแผนที่ของเมืองแลงแคสเตอร์เดินทางไปร่วมงานประมาณ 10 ท่าน, พระสงฆ์วัดทุ่งเศรษฐี กับวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เป็นฝ่ายควบคุมดูแลจัดสถานที่,

ฝ่ายอื่น ๆ มีครอบครัวคุณดาว, ครอบครัวคุณทองดี, ครอบครัวคุณสังเวียน, ครอบครัวคุณจิต และอีกหลาย ๆ ท่านที่เมืองแลงแคสเตอร์เป็นฝ่ายจัดอาหาร จัดดอกไม้ ส่วนดอกกล้วยไม้ไทย ได้รับสปอนเซอร์จากร้าน Flower Impression รับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์, คุณเชิดศักดิ์ ทองมา ฝ่ายติดตั้งเครื่องเสียงระบบเครื่องปั้นไฟ บรรยากาศน่าตื่นเต้นมาก ๆ ทีเดียว ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ภายหลังจะนำมาเล่าให้พี่น้องเราทราบในโอกาสต่อไป


ลับดับพิธีการ / ขั้นตอน

ภาคเช้า :

(1) ประธานจัดงาน คุณพอล เพิ่มพิพัฒน์ และคุณจินดารัตน์ หงส์ดำเนิน กล่าวต้อนรับทักทายแขกผู้มีเกียรติที่มาในงาน ปรารภความเป็นมาของงาน กล่าวถึงวิสัยทรรศน์การจัดตั้งหมู่บ้านไทยแห่งแรกขึ้นในเมืองแลงแคสเตอร์

(2) พระไสว จันทวัณโณ (ชมไกร) เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี กล่าวคำถวายรายงาน

(3) พระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" กล่าวตอบรับคำรายงาน และกล่าวให้มงคล โอวาท แด่ศานุศิษย์และผู้มาร่วมบุญสงกรานต์

(4) มอบของที่ระลึก (ผ้าขาวม้าแพรมิ่งมงคลเศรษฐี) ให้คณะเจ้าหน้าที่ 10 ท่านที่มา

(5) พระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" เป็นประธานลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนที่รับหน้าที่เป็นประธานลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง

- คุณพอล เพิ่มพิพัฒน์ และคุณจินดารัตน์ หงส์ดำเนิน ลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง รวมเป็น 9 ครั้ง เสร็จแล้วเข้าสู่พิธีทางศาสนา

(6) ประธานในพิธีจุดเทียน / ธูป บูชาพระรัตนตรัย

(7) มัคนายก - มัคนายิกา พร้อมกันอาราธนาเบญจศีล (ศีล 5)

(8) พระสงฆ์สวดถวายพรพระ (อิติปีโสฯ....พาหุง ฯ ....มหากาฯ ) คุณจินดารัตน์ หงส์ดำเนิน ประธานนำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์กรมแผนที่ของเมืองแลงแคสเตอร์ พร้อมพุทธศาสนิกชนตักบาตร

(9) มัคนายก - มัคนายิกา พร้อมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

(10) สาธุชนผู้ร่วมงาน รับประทานอาหารโดยพร้อมเพียงกัน


ภาคบ่าย :

(11) พิธีรดน้ำแผ่นดิน การพลีกรรมบังสุกุล อุทิศบรรพชนผู้มีบุญคุณ

- ทอดผ้าไตรบังสุกุล

- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

(12) ตัดริบบิ้นปล่อยบอลลูลลูกโป่ง เชิญหัวหน้า ฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์กรมแผนที่ของเมืองแลงแคสเตอร์ทุกคน

(13) พิธีปลูกไม้มงคลคูณแผ่น (ไม้คูณ)

- โดย พระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" (คูณ ขันติโก)

(14) พิธีสรงน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัย

- พระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" ประธานนำคณะสงฆ์สรงน้ำ "หลวงพ่อเพชรมีชัย"

(15) พิธีสรงน้ำพระมหาเถราจารย์ และสรงน้ำพระสงฆ์

(16) พิธีลั่นฆ้องอนุโมทนาเทพดาอารักษ์

- หลวงพ่อไสว ชมไกร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ เป็นประธานลั่นฆ้องอนุโมทนา 3 ครั้ง

- คุณศศิญา เชียงกราว เป็นประธานลั่นฆ้องอนุโมทนา 3 ครั้ง

- คุณนิภาพร ขจรคำ (อุ๋งอิ๋ง) เป็นประธานลั่นฆ้องอนุโมทนา 3 ครั้ง

- ตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองแลงแคสเตอร์ เป็นประธานลั่นฆ้องอนุโมทนา 3 ครั้ง รวมเป็น 9 ครั้ง

เป็นอันเสร็จพิธี บุญพิเศษ สงกรานต์มหามงคล ครั้งแรกที่เราปักธงชัย สร้างชุมชนไทย ในเมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงขออนุโมทนาบุญ ขอบคุณขอบใจ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ รูปขอจำเริญพร