ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรพระรัตนตรัย หลักคุ้มครองใจนิรันดร์

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน มรดกงานพระพุทธศาสนาของเราได้รับช่วง และส่งต่ออารยะธรรมกันเลื่อยมาหลายช่วงอายุคน จากรุ่นสู่รุ่นจนถึง ณ ปัจจุบันสมัย ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้หน้าที่ของเราชาวพุทธนั้น คือการทำงานพระศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ในช่วงโอกาสที่เราเข้าถึงได้ในช่วงเวลาปัจจุบันทุกวันนี้

หลวงพ่อขอเจริญพรให้ทุกคนทุกท่านหันมาใส่ใจให้ความสำคัญกับตนเอง ดูแลศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม สิ่งเหล่านี้คือการทำงานพระศาสนา คือการทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่อื่นๆ ของตนๆ นั้นคือการคุ้มครองพระรัตนตรัยให้ก้าวไปด้วยกัน แห่งกำลังของเรา ด้วยใจของเราทุกคน


การเข้าถึงพระรัตนตรัย

ต้องศึกษาวิธีเข้าถึงโดย การปริยัติธรรม การปฏิบัติธรรม การปฏิเวธธรรม ย่อมให้ผลเสมอ ดังนั้นพระรัตนตรัยที่มั่นคงตลอดมานั้นเกิดจากศีลสิกขา เกิดจากสมาธิสิกขา และเป็นกระบวนการก่อเกิดปัญญาสิกขาที่ถูกต้องดีงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด

ความตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม อันวิญญูคือผู้รู้ พึงรู้ได้ลึกซึ้งมั่นคงเฉพาะตนของตน ธรรมะทุกข้อทุกบท ย่อมจะปรากฏแก่วิญญูคือผู้รู้ หรือผู้เห็นธรรม ความรู้หรือความเห็นธรรมย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคล ทางปริยัติ ทางปฏิบัติ และปฏิเวธคือผล

ปริยัติธรรม หมายถึงโดยการรับเอาธรรมะคือคำสอนเข้ามาสู่จิตใจ ด้วยทางที่ใช้กันตั้งแต่ก่อนมีหนังสือ ก็คือการฟังเทศน์ฟังธรรม ต่อเมื่อมีหนังสือแทนเสียง ก็ด้วยการดูการอ่าน เดี๋ยวนี้ก็มีอีกหลายช่องทางให้ศึกษาเรียนรู้ เช่น ทาง You Tube ก็มีหลากหลายให้เลือก

- ปริยัติ คือ ปาพจน์ แปลว่า คำที่เป็นประธาน อันได้แก่

1) ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน

2) วินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้

รวมเรียกว่าพุทธศาสนา หรือ สัตถุศาสน์ คำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นต้นเดิม เมื่อพิจารณาแล้วทำความเข้าใจให้ถูกต้องนั้นเรียก "ปริยัติ"

ปฏิบัติธรรม เริ่มที่กายวาจาใจ ตามแนวทางแห่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติ เช่น สำรวมระวังในศีล ในสมาธิ ในปัญญา ฉะนั้นปฏิบัติธรรมนั้นจึงเป็นธรรมะที่เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา อันมีอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจ หรือที่จิต

การปฏิบัติในสติปัฏฐาน การตั้งสติกำหนด กาย เวทนา จิต ธรรม ให้เป็นสติที่เป็นกำหนดปรากฏขึ้นที่จิต

ปฏิเวธธรรม คือความรู้แจ้ง รู้ชัด รู้รอบ จนสิ้นสงสัย เป็นความถึงอริยสัจจะ คือความจริง รู้การเกิด - การดับแห่งกิเลสทั้งหลายที่เป็นตัวอวิชชา ตัวโมหะ ตัวตัณหาเป็นต้น ฯ เหล่านี้เรียก "ปฏิเวธธรรม"

ดังนั้น พระรัตนตรัย หลักคุ้มครองใจนิรันดร์ จึงมั่นคงแนบแน่นในดวงจิตแห่งผู้รู้ธรรม นับว่าเป็นความมั่นคงในพระพุทธศาสนา ในพระรัตนตรัยนิรันดร์ หลวงพ่อย้ำให้ฟัง ยังให้คิดเสมอ ๆ ว่า หากไม่รู้ปริยัติ ก็ไม่รู้วิมุต หากปฏิเสธสมมุติ ก็ปฏิเสธวิมุต อันผู้รู้วิญญูชนพึงรู้ได้


รวมตัวพร้อมใจสร้างสรรค์ธรรม

เมื่อเรามีความเห็นพ้องต้องกัน สิ่งดีงามก็จะพรั่งพรู่แจ่มจรัส ความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ดีงามแก่พระศาสนา และแก่มวลมนุษยชาติจะบังเกิดขึ้น และแผ่ขยายออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง ความสำเร็จทุกอย่างเกิดที่กาย วาจา ใจ ของเรานี้เอง


"เหตุต้น ผลสัมฤทธิ์"

สุข - ทุกข์ ก่อที่ใจ หยุดที่ใจ
หัวเราะ - ร้องไห้ ก็ใจที่เริ่มต้น
สูงเด่น - ด้อยค่า ใจนำพาซึ่งเหตุผล
มั่งมี - ยากจน เหตุต้น ผลแห่งใจ ฯ

ใจหนอใจ ยิ่งใหญ่นัก ประจักษ์เด่น
ร้อยคนเห็น ไหนสำคัญ เท่าคนใกล้
ร้อยคนรู้ ไหนจะสู้ ผู้รู้ใจ
ผลสัมฤทธิ์ ผ่องใส ด้วยใจ เอย ฯ


เราจะสร้างวัดกันนะ

พระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรกของเมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ของเรา ก่อนที่จะทำอะไรสร้างสิ่งใดในทางวัตถุที่บ่งบอกความเป็นศิลปะที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวพุทเรา บอกโครงสร้างปรัชญาทางสถาปัตยกรรมการสร้างวัดตามแบบของเรา เรามารวมตัวพร้อมใจกันปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาสรเงร่มอารามให้เขียวงามร่มเย็นกันก่อนนะ

ดังนั้นใครมีพันธุ์ไม้ยืนต้นใด ๆ ก็พามาปลูกกันไว้ได้ในบริเวณร่มอารามของเรา วัดเราต้องการพันไม้นานา เช่น ไม้สน, ต้นไทร, ไม้อะไร ๆ ก็มาให้ทันฤดูกาล ตอนนี้ต้องรีบปลูกก่อนฤดูหนาวจะมาถึง แล้ว 4 - 5 จะทราบว่าป่าไม้ที่เรารวมตัวพร้อมใจกันปลูกนั้นจะให้ผล ให้ร่มเงา และให้ร่มเย็น ฯ


โลกสีเขียว ด้วยไมตรี

โยมแตงกวา นำต้นปาล์ม มามอบให้
โยมพี่หมาย ช่วยปลูกไผ่ ไว้หลังสวน
พระสงฆ์ท่าน เฝ้าประกาศ ขอเชิญชวน
ถ้าเหมาะควร ชวนปลูกผล ต้นไมตรี ฯ

ปลูกไม่ยาก หากใจรัก โลกสีเขียว
รวมพลัง เป็นหนึ่งเดียว ทุกถิ่นที่
ร่วมศรัทธา ปลูกความรัก สามัคคี
ปลูกไมตรี มีน้ำใจ ให้ร่มเย็น ฯ


ที่อยู่วัดใหม่ของเราก็ตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้

วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7859 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789 (The first Buddhist Thai Temple of Lancaster California USA) แจ้งเพิ่มเติมว่า ให้ท่านเขียนเช็คดังนี้ Pay to: Buddhist Meditation Society ขออนุโมทนา สาธุ รูปขอจำเริญพร