ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรลมหายใจแห่งศรัทธา เข้าพรรษาชำระใจ

ขอความเจริญในธรรมจงปรากฏแด่ท่านทุกคน พรรษานี้ขอบุญบารมีปกป้องรักษาญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่านให้ปลอดภัย พรรษานี้พึงระลึกเสมอว่า ลมหายใจของเรามีค่าที่สุด จงรักษาลมหายใจให้ปลอดภัย ไกลโรคาพยาธิทั้งปวง มีพระพุทธวจนะว่า “อาโรคฺยปรมา ลาภา แปลว่า ลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นยอด

"เข้าพรรษา" แปลว่า "จำเพาะในฤดูฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปีเรียกว่า "ปุริมพรรษา"

ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า "ปัจฉิมพรรษา" เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด สำหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจำพรรษาที่อื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษา เว้นแต่เกิน 7 วัน ได้แก่

1. การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย

2. การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้

3. การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุด

4. หากทายกนิมนต์ไปทำบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้

แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใส "สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.(ขุ.ธ. ๒๕/๓๐)"

บุญ คือ สภาวะที่เป็นสุข เป็นสภาวะที่ชำระจิตใจของคนให้สะอาด ปราศจากบาป เมื่อไม่มีบาปอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ จิตใจก็เป็นสุข เหตุแห่งบุญนั้นมีอยู่ 3 ประการ คือ

- ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน

- สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล

- ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

บุญนั้นเราสามารถทำได้เรื่อย ๆ ทำได้บ่อย ๆ ทำได้มากเท่าที่อยากจะทำและมีกำลังทำ และเมื่อทำมากขึ้น ๆ บุญก็เพิ่มมากขึ้น ๆ (ถ้าเปรียบเป็นทรัพย์ ทรัพย์ก็เพิ่มมากขึ้นๆ เช่นนั้นเอง) บุญ สร้างจากศัพท์ภาษาบาลีว่า "ปุญญะ" แปลว่า : เครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ บุญ เป็นเครื่องกำจัดสิ่งเศร้าหมองในจิตที่เรียกว่า "กิเลส" บุญ เป็นการช่วยชำระความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความมีใจคับแคบ ความตระหนี่ถี่เหนียว (กิเลสจูงจิตให้ต่ำต้อยด้อยค่าพาให้เกิดทุกข์ ส่วนว่าบุญยกจิตสุขสูงค่าพาให้สูงส่ง"

- บุญ เป็นอริยะทรัพย์ ซึ่งมีต้นทุนอยู่ในตัวเรา ใจเรา

- เราพูดดี เป็นบุญของเรา - เขาพูดไม่ดี เป็นบาปของเขา

พรรษานี้ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติตลอดฤดูเข้าพรรษา วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ เริ่มจัดเทศน์มหาชาติกัณฑ์แรก ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม ศกนี้ ขอเชิญร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม เจริญศีล สมาธิ ปัญญา ปฏิบัติกัมมัฏฐาน วิปัสสนา เดินจงกรม ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ผ้าอาบน้ำฝน ไตรจีวร ตามกำลังศรัทธา ว่างวันอาทิตย์ใดก็ไปวันนั้น ทางวัดจัดให้มีการแสดงพระธรรม เทศนา "มหาชาติชาดก" ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ขอท่านทั้งหลายจงเจริญก้าวหน้า สมปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญได้ ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789

เบอร์โทรศัพท์ของหลวงพ่อเจ้าอาวาส 562-249-3789 สามารถโอน Zelle ได้หรือเขียนเช็คส่งไป Payable to BUDDHIST MEDITATION SOCIETY ซึ่งเป็นชื่อที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี จดทะเบียนไว้ ขออนุโมทนา สาธุ รูปขอจำเริญพร