ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรความทุกข์ของคนอื่น

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะ คือพระนิพพานอันเป็นแดนบรมสุขด้วยเศียรเกล้า ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ความกังวลใจในทุกเรื่องราว ก็ทำเอาใจเราเป็นทุกข์ได้ทุกเรื่องราวเน้อ ต้องเข้าใจอกเขาอกเรา ใจเขาใจเรา ผงถ้าไม่เข้าตาตนเองก็ไม่ได้รู้สึกเองว่ามันจะเจ็บจะเคืองมากน้อยแค่ไหน เพียงใด ขอมีสติตั้งรับกับทุกเรื่องราวอย่างไม่ประมาทนั่นเป็นสิ่งดีที่สุด บางครั้งไม่ต้องเหตุผลมาก เพราะทุกคนย่อมมีเหตุผลของตนโดยทั้งนั้น

ฝึกเป็นผู้ฟังให้มาก เราจะเห็นความทุกข์ของผู้อื่นอย่างน่าเห็นใจ และพร้อมที่จะเห็นใจเขา เข้าใจเขา สิ่งที่ว่าร้ายๆ หรือภาวะที่กำลังจะเลวร้ายก็จะกลายเป็นดี เราต้องคิดเสมอว่า "เราจะพัฒนาตนให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เติบโตขึ้น รวยขึ้น อย่าพยายามพูดหรือคิดว่าตนเลวลง ต่ำลง หรือจนลง" เพราะอย่าลืมว่าจิตของเราต้องเราเท่านั้นที่จะเข้าใจตนเองมากกว่าใครในโลก

วันอาทิตย์ก่อนมีโอกาสผ่านไปโบถส์ฝรั่ง สมาชิกเขากลางเต็นท์อยู่นอกอาคารเยอะแยะ เขานั่งร่วมโต๊ะห่างกันไม่ถึง 6 ฟิต เขาไม่กังวลใจ ใจเลยไม่เป็นทุกข์ แต่ว่าเขาประมาทต่อการคลุกคลีด้วยหมู่ คือบางคนสวมหน้ากาก บางคนไปสวม ซึ่งสถานการณ์ทางสังคมต้องแสดงออกถึงภาวะรับผิดชอบทางสังคม เว้นไว้แต่เป็นครอบครัวเดียวกัน

แต่ก็ช่างเถอะกังวลใจไปก็เท่านั้น เราแค่ผ่านไปเห็น ไม่ได้คลุกคลีด้วยหมู่คณะอะไร แต่ที่นำมาเล่าให้ฟังเพราะว่า ไม่อยากให้พี่น้องชาวพุทธเราประมาท เราคนไทยเชื้อชาติศาสนาใด เราก็คือคนไทย ถึงจะเป็นอเมริกันแล้วก็ตาม เราต้องสร้างศีลธรรม-คุณธรรมให้เป็นที่น่าเคารพ เพราะนั่นคือการปฏิบัติตัวตามมารยาทมาตรการตามกฎหมายและข้อบังคับสบายใจละ

สำคัญที่ตั้งใจ

คุณธรรมอย่างสูง คือความรับผิดชอบในหน้าที่ ย่อมนำพาความรุ่งเรือง ความมั่นคง ความทนงองอาจ ในตระกูลแลชาติเชื้อ หน้าที่อันดีย่อมเป็นที่เคารพยำเกรงต่อผู้ร่วมชีพร่วมงานร่วมอุดมการณ์ ตลอดผู้ที่ได้ร่วมอยู่อาศัย ดังนั้นสิ่งที่ตนรักตนชอบ ทุกสิ่งจะสำเร็จได้ก็ด้วยความตั้งใจที่จะทำ ที่นี้หละความสามารถส่วนลึกภายในตน จะถูกนำออกมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นที่สุด

ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ

ธรรมทั้ง 4 ข้อนี้ พึงปฏิบัติตามเพื่อให้ชีวิตประสบผลสำเร็จอย่างสูง ดังนี้

1. ปญฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย ไม่พึงประมาทปัญญา คือ ไม่ละเลยการใช้ปัญญา รู้ตามจริงว่า ความจริงทั้งหมดนั้น เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย ชั่ว ดี มี จน สุข ทุกข์ ปัญญาอย่างสูงต้องไม่ข้องอยู่ในสิ่งสมมุติทั้งสิ้น

2. สจฺจํ อนุรกฺเขยฺย พึงอนุรักษ์สัจจะ เมื่อมีปัญญาเห็นจริงดังนั้นแล้ว จึงตั้งสัจจะอธิษฐาน หรือตั้งใจว่า จะไม่โกรธตลอดชีวิตได้ จะพูดแต่ถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตไพเราะและเป็นประโยชน์ ตั้งใจอยู่ในศีล ทาน ภาวนา หรือตั้งใจรักษาสัญญา รักษาเวลา ย่อมเป็นจริยาที่น่าเคารพ เป็นต้นฯ

3. จาคํ อนุพฺรูเหยฺย พึงเพิ่มพูนจาคะ หากเรายังเผลอหงุดหงิด ให้เราสละอารมณ์หงุดหงิดนั้นทิ้งทันที หากเรามีความแค้น ความขุ่นเคืองใครในใจ ก็เช่นเดียวกันให้เราสละอารมณ์นั้นทิ้งทันที

4. สนฺตึ สิกฺเขยฺย พึงศึกษาสันติ การมีสติรักษาจิตที่ปกติอยู่ก่อน จิตจึงจะสงบจากกิเลสทั้งหลายได้ สันติหรือความสงบสุข มีลักษณะเป็นเครื่องชี้วัดให้บุคคลทั้งหลายในสังคมโลกอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

คำอธิษฐาน สำเร็จด้วยตั้งใจ

เรามักยินคำว่า "อธิษฐาน" อธิษฐานอย่างน้อยมีจิตเป็นฝ่ายบวก สาปแช่งมีจิตเป็นฝ่ายลบ การอธิษฐานตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นการยืนหยัดให้สามารถยึดเอาผลสำเร็จสูงสุดอันเป็นเป้าหมายได้ โดยไม่เกิดความสำคัญตนผิด ไม่เปิดช่องแก่ความผิดพลาดเสียหาย และไม่เกิดสิ่งมัวหมอง ด้วยการปฏิบัติตามหลัก อธิษฐานธรรม ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ 4 ประการ ดังกล่าว และให้รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน แนะนำพระคาถานี้ไปใช้นะ ดีมากเลย หายทุกข์ หายโศก หายโรค หายภัย ภาวนาหรือบริกรรมได้ตลอดทุกยามที่ใจเป็นทุกข์

"พุทโธ อโหสิ ธัมโม อโหสิ สังโฆ อโหสิ สัจจะ สัจจัง อธิษฐามิ" ในโอกาสวันออกพรรษาปีนี้ หลวงพ่ออวยพรให้เป็นการพิเศษนะ ขอให้ทุกคนปลอดภัย บุญรักษา พระคุ้มครอง และขอให้ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต ขอให้สมปรารถนาทุกท่าน เทอญ.

"อย่าลืม อย่าพลาด อย่าละโอกาสอันดีงาม"

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 "พิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี"

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 "พิธียกช่อฟ้า ศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี"

โปรดอย่าลืม มีโอกาสต้องไปวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย USA เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 661-932-3109

หมายเหตุ : Donation check payable to "Buddhist Meditation Society" รูปขอจำเริญพร