ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรคนใกล้ชิดว่าคบสนิทใจ ก็ใช่ว่าจะเป็นมิตรแท้ !

ธรรมะ ธรรมดา ๆ เหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นได้ เปลี่ยนแปลงได้ แล้วก็จบหน้าที่ลงได้ ทุกอย่างเป็น ธรรมดาตามเหตุปัจจัยของมัน ความเข้าใจธรรม เข้าใจโลก เข้าใจชีวิต เข้าใจความโลภ เข้าใจความโกรธ เข้าใจความหลง เข้าใจอารมณ์ เข้าใจคนรัก และเข้าใจความรัก

แก่นแท้ของความรัก คือ ความเข้าใจ

สาระแท้ของความรัก คือ การทำหน้าที่ดูแลเอาใจ

คุณค่าแท้ของความรัก คือ ความซื่อสัตย์ภักดีเปิดเผยจริงใจ

ปัจจุบันปัญหาครอบครัว เดี๋ยวนี้มีมากมายเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไฮโซ - โลโซ ต่างคนต่างครอบครัวต่างปัญหากันไป หนึ่งในปัญหาครอบครัวนั้นคือ ปัญหาความไม่เข้าใจกัน สามีไม่ไว้ใจภรรยา ภรรยาไม่ไว้ใจสามี พูดกันตรงๆ บางคู่ร่างกายใกล้ชิดกัน นอนกอดกันทุกคืนวัน แต่ดันว่าใจไปคิดถึงชายอื่น / หญิงอื่น นี้เป็นความจริงเรื่องที่เป็นประเด็น "คนใกล้ชิดว่าคบสนิทใจ ก็ใช่ว่าจะเป็นมิตรแท้" !

มิตรในเรือน ความหมายของคำว่า เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เรือน เพื่อนร่วมบุญร่วมโบสถ์ คุณธรรม น้ำใจ เครื่องมือผูกจิตเครื่องหล่อเลี้ยงใจมันเหือดหายไปจากสังคมสมัยใหม่หมดแล้วจริงๆ ความอบอุ่นทางสังคม การครองคน ครองงาน ครองรัก ครองใจ เกณฑ์การตัดสินใจ วัฒนธรรมทางความคิดมันเปลี่ยนแปลงไป แล้วก็จะจบหน้าที่ลงด้วยความไม่เข้าใจกัน การคบหากันมาว่าครึ่งชีวิต อยู่ร่วมด้วยช่วยคิดกันมาจนแก่เฒ่า อายุบางท่านก้าวย่างเข้าเลข 5X เลข 6X กันแล้ว หรือการสร้างชีวิตสร้างครอบครัว มิได้สร้างคุณธรรมไว้เสริมคิด จะลองทบทวนกันสักนิดดีไหมว่า จะใช้หลักธรรมข้อไหนให้เป็นเครื่องชูใจ ?

ความเป็นครอบครัว มีพ่อแม่และลูกๆ ในความหมายที่สมบูรณ์นะ ต้องมีการทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ครอบครัว มีความซื่อสัตย์จริงใจ อย่าให้ความหมายที่ต่าวออกไปให้ซ่อนเร้น คือ มีกิ๊กมีกั๊ก คึกคักคะนองท่องเที่ยวซุกซน ไม่เกรงใจคน ไม่สนใจใคร อย่าให้สุดท้ายต้องเดินหันหลังให้กันเลย ให้คิดไว้เสมอว่า ในความพยายามนี้ ความหวานคงกลับมาอย่างแน่นอน เพราะมิฉะนั้นจะไม่มีอำนาจใดๆ ในโลกจะบัญชาการให้รอยยิ้มกลับมาอย่างวันวาน และชีวิตก็อย่าหวังที่จะหวานอย่างวันก่อน (มีแต่จะจบ และจบ) ทมะ หัวข้อความหมายทางธรรม ความผันผ่อนข่มใจ คือ ศิลปะที่งดงาม

สำหรับชีวิตเสมอ จงใช้ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ ใช้ศาสนาเป็นเครื่องชำระจิตใจ ยังมีความคิดดีๆ ให้เป็นทางออกเสมอ อย่าจมปลักอยู่กับอดีตอันเลวร้ายนั้นอีกเลย การฝังใจเจ็บอยู่กับอดีตจะทำให้เรารู้ไม่เท่าทันปัจจุบัน และไม่เป็นสิ่งสร้างสรรค์สู่อนาคตด้วย พันธนาการทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเลวร้ายทางสังคม ครอบครัว เหล่านี้ อาจเป็นพันธุกรรมส่งต่อถึงลูกหลานเลยนะ ปีใหม่แล้ว กลับมาดูแลใจตนเอง แล้วรู้สึกตัวขึ้นใหม่ อย่าทำเหมือนคนถูกผูกรัดด้วยโซ่ตรวนนั้นอีกเลย เราต้องปรับปรุงพัฒนาชำระจิตของเราเองให้ผ่องพรรณเสมอ เจริญพร

"คนใกล้ชิดว่าคบสนิทใจ ก็ใช่ว่าจะเป็นมิตรแท้" !

"อันเพื่อนดี มีหนึ่ง ถึงจะน้อย ดีกว่าร้อย เพื่อนคิด ริษยา

เหมือนเกลือดี มีน้อย ด้อยราคา ยังดีกว่า น้ำเค็ม เต็มทะเล"

ความมุ่งหมายตามกระทู้นี้ มุ่งหมายถึง "มิตรแท้" กัลยาณมิตตตา คำว่า “กัลยาณมิตร” แปลความหมายคำ "กัลยาณ" ว่า หมายถึง งาม, ดี และ "มิตร" หมายถึง เพื่อนรักใคร่ที่สนิทสนมคุ้นเคย ดังนั้น กัลยาณมิตร จึงมีความหมายว่า เพื่อนแท้

กัลยาณมิตร มิได้หมายถึงเพื่อนที่ดีตามความหมายทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี เพื่อยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ผู้สั่งสอนแนะนำ ชักนำไปในหนทางที่ถูกต้องดีงาม

"เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นก่อนเป็นบุรพนิมิต ฉันใด

การมีกัลยาณมิตรเป็นบุรพนิมิต แห่งการเกิดขึ้นของหนทางพระนิพพานแก่ผู้ประพฤติธรรม ฉันนั้น"

เมื่อเราเป็นกัลยาณมิตรภายในให้กับตนเองแล้ว ก็ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น โดยมีความสำนึกในหน้าที่อันสูงส่งนี้ว่า เป็นหน้าที่ที่มีเกียรติ มีค่าอย่างยิ่ง เป็นหน้าที่ของบัณฑิตและนักปราชญ์ทุกยุคทุกสมัย ต่างสรรเสริญและทำกันมาก่อนแล้วทั้งนั้น การทำหน้าที่กัลยาณมิตรภายนอก ทำได้โดย

ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความสดชื่นเบิกบานใจกับทุกๆ คน

ให้ความเป็นมิตร ให้ความเป็นกันเอง ให้ความปรารถนาดีอย่างจริงใจกับทุกคน

เป็นญาติยิ่งด้วยญาติ เป็นมิตรยิ่งด้วยมิตร

ให้คำแนะนำที่ดี ชี้หนทางที่ถูกให้เดิน ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเป็นไปเพื่อการ

สร้างบารมีอย่างแท้จริง

ให้อริยทรัพย์ แนะนำให้ทำบุญให้ถูกวิธีและถูกเนื้อนาบุญ เพื่อเปลี่ยนสามัญทรัพย์

ให้เป็นอริยทรัพย์ติดตัวข้ามภพข้ามชาติ

ให้หนทางแห่งความสงบร่มเย็น ให้ความสุขที่แท้จริงแก่บุคคลทั้งหลาย โดยการปฏิบัติธรรมให้

เข้าถึงธรรม แนะนำบุคคลทั้งหลายออกจากวัฏฏะสงสารโดยธรรม

ให้ชีวิตการเป็นกัลยาณมิตร เวลาเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุด เวลาที่ผ่านไปแต่ละวินาทีนั้นกลืนกินชีวิต

ของเราให้หมดไปด้วย แต่เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษย์ เราได้สละ

เวลาหรือชีวิต เพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตร ให้ทุกชีวิตได้เตรียมเสบียง ใน

การเดินทางในวัฎฎสงสาร ไปสู่จุดหมาย คือ นิพพาน


ธรรมะสวัสดี จำเริญพร